9. februarja, 2017

Amortizacija dobrega imena

Kdor ima v bilanci stanja izkazano dobro ime (npr. zaradi pripojitev v preteklosti, nakupa dela podjetja…) in računovodske izkaze sestavlja na podlagi SRS, za leto 2016 prvič obračuna amortizacijo (praviloma po stopnji 20 %) ter dobro ime eventualno tudi slabi, če je to potrebno. Tako zapovedujejo novi SRS 2016 in spremenjen ZGD. Kdor vodi knjige po MSRP, dobrega imena ne amortizira.
Amortizacija dobrega imena je strošek. Ta strošek se po noveli ZDDPO-2N, ki sicer velja šele od 1.1.2017, ne prizna kot odhodek, vendar pa po mnenju finančne uprave se tudi že v letu 2016 v celoti ne prizna. Z vidika davčne optimizacije in uporabljene računovodske podlage so torej v priviligiranem položaju zavezanci, ki so izbrali MSRP.

Vir: novica FURS in splošne informacije o davku od dohodkov pravnih oseb.

Tako po SRS kot po MSRP se dobro ime lahko slabi (pod pogoji iz računovodskih standardov), odhodki slabitve so davčno priznani (začasno po 20 % letno, na dolgi rok v celoti), razlik v davčni obravnavi med zavezanci glede na izbrane standarde torej ni.