15. март, 2024

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на годишниот сет на финансиски извештаи.

Главната причина за составување на белешките е да се укаже на сметководствените политики на кои се засноваат презентираните финансиски информации и да се обезбеди подетален преглед на позициите прикажани во обрасците Биланс на состојба и Биланс на успех. Тие се значајни за да им дадат на корисниците увид во дополнителни информации кои не биле обелоденети преку горенаведените извештаи.

Кои информации треба да се обелоденат преку Белешките?

Основни информации за компанијата – воведниот дел преку кој корисниците на финансиските извештаи се запознаваат со компанијата и содржат информации релевантни за разбирање на финансиските извештаи. Доставуваме информации за името, седиштето, сопственичката структура, дејноста на компанијата и бројот на вработени.

Основа за изработка на финансиски извештаи – важно е да се наведат применетите прописи кои ги применува компанијата. Оваа информација служи за корисниците да го разберат начинот на оценување на различните позиции во извештаите.

Преглед на значајни сметководствени политики – бидејќи прописите оставаат можност за избор помеѓу различни методи за сметководствено признавање и вреднување на билансните позиции, неопходно е да се обелоденат кои значајни сметководствени политики се применети при подготовката на финансиските извештаи.

Дополнителни информации релевантни за разбирање на финансиските извештаи:

  • Информации за усогласување на побарувањата и обврските
  • Основа за составување и презентација на финансиските извештаи
  • Преку овој дел од забелешките потребно е да се истакнат:
  • Правните прописи како основа за составување финансиски извештаи
  • Информации за споредбени податоци
  • Промени во сметководствените политики
  • Преглед на значајни сметководствени политики

Во прегледот на значајните сметководствени политики, потребно е да се наведат основните сметководствени политики кои се применуваат. Бидејќи регулативите му оставаат на менаџментот на компанијата можност да се определи за одредени начини на препознавање позиции, неопходно е да се посочат применетите политики кои се важни за разбирање на извештајот.

Информациите за применетите методи на вреднување и признавање на позициите ги презентира компанијата за сите групи позиции што ги има во своите извештаи.

Распределба на позиции на билансот на состојба и билансот на успех.

При изготвување на белешките кон финансиските извештаи, по објаснувањето на вреднувањето на позициите, потребно е најсистематски можен начин да се разложат позициите на билансот на состојба и билансот на успех.

Усогласување на побарувањата и обврските

Во овој дел од белешките потребно е да се укаже на усогласеноста на побарувањата и обврските што друштвото ги има со своите партнери. Важно е да се открие во колкав процент се усогласени побарувањата и обврските.

Трансакции со поврзани страни

Доколку компанијата имала трансакција со поврзани лица во текот на деловната година, потребно е истите информации да се обелоденат во овој дел.

Што не смееме да пропуштиме кога правиме белешки:

Проверка на законските прописи – потребно е да се уверите кои се најновите измени во законските прописи кои ги применува компанијата

Обелоденување информации за усогласеноста на побарувањата и обврските

Обелоденување на материјални информации кои произлегуваат по датумот на билансот на состојба

Обелоденување при усвојување на финансиските извештаи

Начин и рок за доставување белешки кон финансиските извештаи

Законот предвидува дека белешките кон финансиските извештаи мора да се доставуваат заедно со финансиските извештаи.