25. април, 2024

СУШТИНА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА КОМПАНИЈАТА

Постојат различни причини за спроведување на проценка на компанијата, од кои некои вклучуваат:

Подготовка за продажба

Проценката дава јасна слика за моменталната пазарна вредност на компанијата, помагајќи им на сопствениците да постигнат реална и одржлива цена за време на преговорите за продажба.

Тест за оштетување на гудвил

Проценка на вредноста на компанијата може да биде битно во спроведувањето на тест за усогласувањето за да се процени вредноста на гудвилот. Кога постојат индикации дека вредноста на гудвилот може да биде помала, проценката на компанијата помага да се идентификуваат потенцијалните усогласувања и да се прилагодат финансиските извештаи.

Исплата на сопственикот

Кога еден од сопствениците изразува желба да излезе од сопственичката структура, проценката обезбедува правична и објективна цена што се плаќа на сопственикот што излегува од компанијата, со што се намалуваат можните конфликти и несогласувања.

Обезбедување за кредитна институција

Кога компанијата користи акции како обезбедување за заем, прецизната проценка придонесува за транспарентност и ѝ овозможува на кредитната институција да го процени ризикот и безбедноста на колатералот.

Подготовка за докапитализација

Во подготовките за докапитализација, проценката помага да се одреди износот на потребен дополнителен капитал и на потенцијалните инвеститори им дава јасна слика за моменталната вредност на компанијата.

Иницијална јавна понуда (IPO)

Проценката игра клучна улога во процесот на подготовка за иницијална јавна понуда (IPO). Оваа постапка бара темелна проценка на компанијата за да се утврди почетната цена на акциите и да се привлечат потенцијални инвеститори на пазарот на капитал.

Потреби на акционерите („Правично мислење“):

Проценката се врши за да се обезбеди објективна проценка на објективната вредност и да се обезбеди правична трансакција во интерес на акционерите.

Спорови за време на трансакцијата:

Проценката помага да се решат споровите што можат да се појават за време на трансакцијата, обезбедувајќи објективни податоци како основа за преговори.

Даночни цели:

  1. Пренос на имот: Кога имотот се пренесува помеѓу поврзани страни, како што се членовите на семејството или поврзаните бизниси, често се бара проценка за да се одреди објективната пазарна вредност на имотот за даночни цели.
  2. Наследство: Во ситуации на наследство, даночната обврска може да се заснова на вредноста на наследениот имот. Проценката се користи за да се одреди објективната пазарна вредност на стварта наследена од наследник.
  3. Пренос на капитал: При пренос на капитал или акции во компанија, често се бара проценка за да се одреди објективната пазарна вредност на овие финансиски инструменти за даночни цели.
  4. Планирање на корпоративниот данок: Компаниите често го користат проценката како дел од даночното планирање за да ги оптимизираат даночните обврски или да ги искористат предностите на даночните поволности.
  5. Уметност и колекционерски предмети: Кога се проценуваат уметнички дела, антиквитети или колекционерски предмети за даночни цели, проценката помага да се одреди даночната основа.
  6. Амортизација на средствата: проценката може да биде релевантна и при одредување на почетната вредност на средствата што ќе бидат предмет на процесот на амортизација за даночни цели

Методи на проценка

Методите на проценка, претставуваат различни пристапи за анализа за да се одреди финансиската вредност на средството, бизнисот или инвестицијата.

  1. Доходовен пристап:

Што е тоа? Приходот за проценка на компанијата се заснова на проценка на идните парични текови што компанијата може да ги генерира.

Како се спроведува? Методот на дисконтирање на идните парични текови (DCF) се користи за да се добие сегашната вредност на овие идни текови. Проценителите ги проценуваат очекуваните идни приходи, расходи и парични текови и ги дисконтираат со соодветна дисконтна стапка.

Кога се користи? Доходовниот пристап најчесто се применува при проценката на финансиската иднина на претпријатието.

2. Пазарен пристап:

Што е тоа? Пазарниот пристап подразбира проценка на вредноста на компанијата преку нејзина споредба со други слични компании на пазарот и со споредливи трансакции.

Кога се користи? Пазарниот пристап се применува кога има релевантни референтни податоци за цените или вредностите на други слични компании/трансакции на пазарот.

3. Трошковен пристап:

Што е тоа? Пристапот на трошоците ја проценува вредноста на бизнисот/средството врз основа на трошоците што би биле потребни за да се создаде сличен бизнис/да се купи слично средство.

Како се спроведува? Проценувачите ги земаат предвид трошоците за создавање на нов бизнис/средство слично на она што се проценува, вклучувајќи ги трошоците за опрема, работна сила и други потребни ресурси.

Кога се користи? Пристапот на трошоците често се користи при проценка на почетни или нови бизниси, каде што податоците за пазарот можеби не се достапни.

Доколку ви е потребна проценка на Вашата компанија, на вистинското место сте (линк)