Промени во билансите
15. март, 2022

Како различните продажни кампањи влијаат на билансите?

Приходите од продажба се оние кои произлегуваат од трансакциите со клиентите. Тие произлегуваат или од извршените услуги, со продажба на залихи од сопствено производство или со препродажба на стоки. Приходите од продажба се исто така една од најинтересните категории за банките и другите заинтересирани за трендовите на раст на нашата компанија. Дури и државата е заинтересирана за приходите од продажба, бидејќи тие, меѓу другото, беа еден од клучните критериуми дали нашата компанија би имала право на разни грантови за Ковид или истите би ги отплатиле самите.

Сепак, правилата за пријавување на приходите не се толку едноставни како што може да изгледа на прв поглед. Вистина е дека се започнува лесно: износите од фактурите се собираат. Меѓутоа, приходите се обелоденуваат според посебни сметководствени правила, кои понекогаш дозволуваат да се обелоденат приходите дури и ако, на пример, услугата сè уште не е завршена, или бара намалување на приходите иако веќе е фактурирана, па дури и платена од клиенти.

Претприемачите и менаџерите, комерцијалистите и финансиерите и сметководителите често се соочуваат со следниве дилеми во пракса:

Што, доколку постои, треба да се прикаже како приход ако клиентот ја одбие фактурата, рекламира, не признае или одбие да плати?

купувачот бара фактура и веќе ја плаќа, а ние сè уште не сме ја испорачале робата. Можеби ние самите сè уште немаме, бидејќи нашиот добавувач доцни со испораката.

Нарачаните, а можеби и веќе платените стоки се испорачуваат во декември, а завршното склопување е во јануари.

• Фактурата е издадена во јануари, а услугата е извршена во последниот квартал од претходната година.

Ако успеавме да ја решиме дилемата со датуми ( ако произведуваме и продаваме нешто истиот ден или ако издаваме фактура истиот ден со услугата), сметководителите едноставно ги „сакаат“ продажните кампањи, но и новите договори. Наизглед генијалната идеја на комерцијалистот, од која купувачите нема лесно да се откажат, може да претставува вкрстувања и потешкотии во правилното прикажување на овие трансакции во билансите; како и даночни дилеми, бидејќи ист бизнис може да има сосема различни даночни импликации, доколку се врши поинаку.

Друго е да се продава опрема со рок на доспевање од 3 години, отколку да се продава опрема со стоковен кредит, и повторно може да биде поинаку ако ја дадеме опремата под закуп на 3 години („без камата“), но по три години ќе биде сопственост на купувачот по откупна вредност.

Како тоа влијае на даноците и како и кога приходот се покажува точен ако продадеме 2 парчиња стока по цена од едно во ист ден, не е дилема. Но, ако малку ја свртиме кампањата, повторно со цел да ја максимизираме продажбата, се рекламираме на следниов начин:

„Доколку купувате стока X денес (на пр. ноември), истата стока може да ја добиете за 30% поевтино ако ја купите повторно во следните 6 месеци.

Во овој случај, секако не е коректно секој пат да се прикажува приход во висина на издадената фактура.

Дека приходите не се еднакви со износите запишани на фактурите, важи во следните случаи на продажни потези:

• „Доколку купувате роба денес (што е денес во декември) во онлајн продавницата, имате можност за бесплатно враќање на стоката со враќање во рок од 3 месеци“, или

„Ако купувате стока оваа недела, првата годишна услуга ја правиме бесплатно“ или

• „Ако купите стока оваа недела, следните 3 услуги ги правиме по половина цена“.

Дури и ако производот А се продава сам за 100 евра, а производот Б сам за 80 евра, тогаш создаваме кампања „Поставете А + Б за само 160 евра“, веднаш го испорачуваме производот А и издаваме фактура за 100 евра. и доставуваме производ Б следниот месец и издаваме фактура за 60 €. Доколку производите се продаваат во различни периоди (години), приходот не се пријавува секој пат во износот прикажан на фактурата.

Приходите не смеат да бидат исти како во фактурите за проекти кои траат подолго, дури и во следниве случаи на договорни одредби: изведувачот има право на награда за предвремено завршување на монтажата/изградбата, изведувачот е должен да плати пенали за доцнење во монтажата. / конструкција и слично. Како корекција на приходот во првиот период, односно во периодот на купување или. продажбата и не само во завршното порамнување.

Во пракса, се случува клиентите да бидат договорени на тој начин што различни производи или услуги се испорачуваат во различни периоди, а цените во понудата или договорот не ги одразуваат реалните односи во целиот бизнис (без разлика на причината, дали маркетинг ) или финансирање или нешто друго). Кон крајот на годината посебно внимание треба да се посвети на ваквите ситуации. Сметководствените стандарди, исто така, бараат да ги идентификуваме обврските за извршување на продавачот (што сме ветиле или баравме да го испорачаме / извршиме) и да ја препознаеме како посебна обврска за извршување на опцијата дадена на купувачот да прима дополнителни стоки и/или услуги. Сите овие посебни обврски за извршување треба соодветно да се вреднуваат (колку приходи да се припишат на првата испорака, а колку на дополнителната испорака или некое право, доколку купувачот воопшто ќе ја користи оваа опција).

Со оглед на сето горенаведено, би било добро менаџерот да поразговара со сметководителот пред почетокот на продажната кампања, што ќе вети дека ќе изврши, изврши или испорача на клиентот и што ќе наплати.