30. јуни, 2022

Потпишан договор со еконосмкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје

Unija Smart Accounting и Економскиот факултет во Скопје на втори овој месец го потпишаа Договорот за деловна и техничка соработка.

Со воспоставувањето на оваа соработка ќе работиме на подобрување на развојот на професијата и човечките ресурси во рамките на трговскиот менаџмент и маркетингот, особено имајќи ги предвид областите на продажба, логистика и финансии, како и развој на постоечки и нови решенија во образованието на студентите.

Основа за потпишување на овој договор се заедничките интереси во областа на развојот и унапредувањето на кадрите од областа на економијата. Предвидено е да се организираат стручни предавања, обуки, работилници, семинари од оваа област, како и да се обезбеди професионална пракса на студентите.

Дополнително, планирана е соработка и за реализација на проектот наречен Unija Challenge, кој ќе следи во зимскиот семестар од претстојната академска година, каде студентите ќе имаат можност да го покажат своето стекнато знаење.