Основањето ДОО во Србија е прикажано како промотивен постер кој симболизира нов почеток за оние кои сакаат да го направат тој чекор
6. јули, 2023

Основање на Д.O.O. во Србија

Основање компанија во Србија – од каде да започнете?

Доколку сакате да отворите/основате друштво со ограничена одговорност во Република Србија, треба да ја следите соодветната процедура како и да ја набавите и подготвите соодветната документација.

Со цел да ви заштедиме време и да го приближиме процесот на основање бизнис компанија во Република Србија, подготвивме преглед на најважните податоци поврзани со овој процес.

I.Постапка за основање на Д.О.О.

Основањето и регистрацијата се врши пред Агенцијата за деловни регистри.

Од 17 мај 2023 година, регистрацијата, односно основањето деловни друштва (вклучувајќи ги и ДОО како една од најчестите форми на деловни друштва) во Република Србија е можно само и исклучиво по електронски пат, преку посебна корисничка апликација (еРегистрација).

Поради тоа, целосно е укината можноста за поднесување барање за основање деловни друштва на шалтерот на Агенцијата за деловни регистри во хартиена форма.

Задолжителната електронска регистрација на објектот се однесува на следните правни форми:

  • Друштво со ограничена одговорност (ДОО);
  • Партнерства;
  • Ограничено партнерство;
  • Акционерско друштво.

Оваа постапка е навистина нешто ново, но во суштина само ја менува формата на поднесување на пријавата за регистрација за основање. Сите други обврски и документацијата што треба да се достави како и процедурите се исти, па имајќи го предвид тоа, ќе ги разгледаме најважните карактеристики што треба да ги има ДОО како форма на деловна компанија.

Има и такви кои се важни за функционирањето на ДОО, но треба да се земат предвид и при регистрација или основање на друштво со ограничена одговорност.

Основачки акт

За основање на Друштво со ограничена одговорност потребно е истото да има соодветен акт за основање. За едночлените ДОО е основачко решение, додека за повеќечлените ДОО е Основачки договор.

За актот за основање потребно е потписите на основачите да бидат заверени на нотар.

Седиште и регистрирана дејност

Седиштето мора да биде на територијата на Република Србија.

Евидентирана е само една – доминантна дејност, но друштвото може да врши и други работи (доколку ги исполнува потребните услови);

Основен (регистриран) капитал

Минималниот износ на основна главнина за ДОО во Република Србија е 100,00 динари. Основачот не е должен да ја плати основната главнина при регистрацијата, но можно е основање/регистрација на ДОО без плаќање на предвидената основна главнина.

Во тој случај, ДОО ќе има акционерски капитал кој е регистриран, но не платен, со обврска основачот да ја изврши уплатата во рок од 5 години од регистрацијата.

Основач

Основач на ДОО може да биде правно или физичко лице, домашно или странско. Што треба да поднесат овие различни типови основачи?

Домашно лицеДомашноДоставете доказ за идентитет (лична карта) при регистрација
СтранскоДоставете копија од валиден пасош како доказ.
Правно лицеДомашноДоставете извод од регистарот на деловните друштва како и податоци и доказ за идентитетот на законскиот застапник на тоа правно лице.
СтранскоДоставете извод од соодветниот регистар на државата чиј резидент е правното лице (извадокот мора да биде заверен и потврден со соодветен апостил) како и копии од важечки пасоши за законските застапници на таквото правно лице.

Како што се гледа од горната табела, или основачот кој е домашно физичко лице, потребно е при регистрацијата да приложи и доказ за идентитет (лична карта). Доколку се работи за странско физичко лице, потребно е како доказ да се достави копија од валиден пасош.

Во случај основачот да е правно лице кое е резидент на Република Србија, потребно е да се достави извод од регистарот на деловните друштва како и податоци и доказ за идентитетот на законскиот застапник на тоа правно лице.

Доколку се работи за странско правно лице, потребно е да се достави извод од соодветниот регистар на државата чиј резидент е правното лице(извадокот мора да биде заверен и потврден со соодветен апостил) како и копии од важечки пасоши за законските застапници на таквото правно лице.

Основањето ДОО во Србија е симболизирано со двајца млади мажи кои се ракуваат во деловен центар кој симболизира нов почеток
Веројатно најзначајната специфичност на електронската форма на поднесување на пријавата за регистрација е тоа што целата документација мора да биде соодветно дигитализирана.

Целата процедура на регистрација, односно основање на ДОО може да се изврши и преку застапник, а ние во UNIJA можеме целосно да ја спроведеме оваа постапка за вас.

II. Ефект на Д.О.О. регистрација

Со упис или упис во регистарот во Агенцијата за деловни регистри ДОО се стекнува со својство на правно лице, односно стекнува правен субјективитет и може да се смета за основан.

Стекнувањето правен субјективитет значи дека ова правно лице може да учествува во правниот промет и да ги презема сите потребни дејствија за остварување добивка, како основна цел на основањето. Исто така, со регистрацијата, правното лице добива свој идентитет, кој се рефлектира во неговиот:

  1. Име на бизнисот;
  2. Адреса на седиштето;
  3. Регистрација/матичен број;
  4. Даночен број;
  5. Правен застапник како физичко лице кое е овластено да склучува деловни врски во име и за сметка на друштвото.

III. Административно управување со деловна компанија

Седиште на компанијата

Доколку сеуште немате деловен простор, ви нудиме можност привремено да ја регистрирате вашата фирма во седиштето на Unija во Белград, поточно на адреса: Булевар Михајлo Пупин 165 Г, 11070 Белград-Нови Белград. Деловните простории се во согласност со сите законски прописи.

Администрација

Ќе ја дигитализираме целата ваша пошта и ќе ја испраќаме по електронски пат на вашата е-пошта секој ден. Подготовката на сметки за е-банкарство и издавањето фактури се само најчестите задачи, но ние ќе се погрижиме за се друго за да ја одржуваме вашата компанија непречено да работи како да имате административен персонал со полно работно време.

Сметководство

Управувањето со деловните книги препуштете ни го на нас, а ние ќе се погрижиме истите да се чуваат во согласност со сите релевантни прописи. Во исто време, ние редовно ќе ве информираме за работењето на вашата компанија и ќе ве советуваме во областа на сметководството и даноците. Пресметката на платата, управувањето со кадровската евиденција и другите кадровски услуги исто така може да бидат наша грижа и гарантираме дека тие ќе бидат во согласност со важечките прописи и вашите очекувања. Секако, ќе се грижиме и за навремено и точно известување до државните институции.

Бидејќи нашите експерти се запознаени со српското законодавство, тие ќе можат полесно да ги објаснат спецификите на кои треба да обрнете посебно внимание во вашиот бизнис.

Е-сметководство

Добијте постојан увид во деловните книги на вашата компанија од каде и да сте. Преку нашето е-сметководство, ќе можете да ја проверите веродостојноста на пристигнатите фактури и да ја прегледате целата деловна документација од нашата е-архива.

Доколку во врска со процесот на формирање на Д.О.О. во Република Србија, имате дополнителни прашања, со задоволство ќе ве советуваме.

Заклучок

Основањето на друштво со ограничена одговорност во Србија е полесно со нас, па се надеваме дека ви помогнавме со некои важни информации што ви беа потребни во врска со оваа тема.

За повеќе информации посетете ја нашата страна  https://unija.com/sr/.