20. мај, 2024

ПРОЦЕС НА ПРОДАЖБА НА КОМПАНИЈАТА: КЛУЧНИ ФАЗИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Купувањето и продавањето на бизнис, познат како процес на М&А (Спојувања и превземања), бара внимателно планирање и извршување за да се обезбеди успешно завршување на трансакцијата. Овој комплексен процес, кој вклучува голем број фази и учесници, носи со себе голем број предизвици со кои се соочуваат сопствениците, раководството и советниците. Трансакциите за спојување и превземање вклучуваат продажба (од страна на продавачот) и купување (страна на купувачот) на компанија. Во написот овој месец, ќе се фокусираме повеќе на продажната страна.

Карактеристики на процесот на М&А

Процесот на М&А е долг и сложен, вклучувајќи различни учесници како што се сопственици, менаџмент, инвеститори и правни експерти. Потребен е мултидисциплинарен пристап, вклучувајќи финансиски, правни, даночни и оперативни аспекти на бизнисот. Подготовката за процесот на М&А бара сериозност и посветеност од сите вклучени страни, бидејќи трансакцијата може значително да влијае на бизнисот на сите учесници. Важно е да се нагласи дека во процесот на М&А не е секогаш сè околу парите, но често има и други важни фактори како стратегија, синергија и долгорочна визија.

Фази на процесот на М&А (страна на продажба)

  • Фаза 1 – деловна анализа – Оваа фаза вклучува детална анализа на финансиските и оперативните аспекти на компанијата за да се идентификуваат клучните ризици и да се процени вредноста.
  • Фаза 2 – Подготовка за приближување кон потенцијални клиенти – Подготовка на детални информации за компанијата за потенцијални клиенти, креирање на бизнис план и идентификација на потенцијални клиенти.
  • Фаза 3 – Разговори со потенцијални купувачи – Оваа фаза вклучува преговори со потенцијални инвеститори, поставување на условите на трансакцијата и договор за прелиминарниот договор.
  • Фаза 4 – Due diligence – Процес на длабинско евидентирање на бизнисот со цел да се идентификуваат ризиците и да се подготви за трансакцијата.
  • Фаза 5 – Договор за купопродажба – Разработка на клучните елементи на купопродажниот договор и склучување на трансакцијата.

Предизвици на процесот на М&А

Управувањето со процесот на М&А носи со себе голем број предизвици кои можат да влијаат на успехот на трансакцијата и на постигнувањето на саканите цели. Овие предизвици вклучуваат усогласување на секојдневните деловни обврски со обврските од проектот за спојување и спојување, усогласување на интересите на различните засегнати страни, усогласување на перцепцијата за вредноста помеѓу купувачот и продавачот и реализација на планираните синергиски вредности. Финансирањето на куповната цена и трошоците, исто така, може да биде предизвик, како и управувањето со ризиците идентификувани при деловната анализа. Планирањето по завршувањето, како и разгледувањето на алтернативни планови во случај на неуспех, се исто така клучни аспекти за успешно управување со процесот на М&А.

Како целина, управувањето со процесот на М&А бара внимателно планирање, стратешко управување и соработка на сите вклучени страни за да се обезбеди успешно извршување на трансакцијата и постигнување на деловните цели. Предизвиците на процесот на М&А може да бидат значајни, но вклучувањето на финансиски советник може да го олесни усогласувањето на интересите, да обезбеди поддршка во управувањето со ризикот и да помогне да се разгледаат алтернативни планови по завршувањето на процесот.