29. февруари, 2024

Потсетник на роковите за исполнување на законските обврски за месец Март

Ве потсетуваме на позначајните датуми во Март, кои треба да ги имате во предвид во однос на исполнување на законските обврски.

До 10ти Март:

  • Се поднесуваат пресметки од физички лица кои остваруваат доход за кој данокот на личен доход не се плаќа по одбивка (закупнини, капитални добивки, доход од странство, друг доход кој е остварен во текот на месец Февруари)
  • Се поднесуваат МПИН за задолжителни социјални придонеси и данок на личен доход од плати (за месец Февруари)

До 15ти Март:

  • Се плаќаат МПИН за задолжителни социјални придонеси и данок на личен доход од плати (за месец Февруари)
  • Се плаќаат аконтации на данокот на личен доход од самостојно вршење дејност (за Февруари)
  • Се плаќаат одобрените пресметки кои се поднесуваат од физичките лица и се однесуваат на месец Февруари
  • Се плаќаат аконтациите за данок на добивка по МДБ (за месец Февруари)
  • Се поднесува образецот ДБ за правни лица/резиденти на Република Северна Македонија кои остваруваат добивка од вршење на дејност во земјата и странство или постојана деловна единица на нерезидент која остварува добивка од вршење на дејност на територија на Република Македонија и доколку Годишната сметка до Централниот регистар ја имаат поднесено во електронаска форма.
  • Се понесува образецот ДБ-ВБ Доколку се исполнети условите за влез во „поедноставениот даночен режим за трговски друштва“ за оданочување со данок на вкупен приход односно е остварен вкупен приход во претходната година до 3 милиони денари на годишно ниво или пак од 3 000 001 до 6 000 000 денари на годишно ниво и компанијата се определила за пресметување и плаќање на годишен данок на вкупен приход, и доколку Годишната сметка до Централниот регистар ја имате доставено во електронска форма

До 25ти Март:

  • Се поднесува даночна пријава за данок на додадена вредност за даночен период 01.02.2024 – 29.02.2024.
  • Се плаќа даночната обврска за данок на додадена вредност за даночен период 01.02.2024 – 29.02.2024

До 31ви Март:

До 31. Март – се поднесува образец ДД-01 доколку е остварена финансиска загуба во билансот на успех со цел да се оствари право на намалување на даночната основа во идните пресметковни периоди.

За подетални информации и консултации можете да не контактирате на нашиот е-маил: consultingmk@unija.com.