На фотографијата има платен службеник.
21. ноември, 2022

Дали пресметката на плата треба да се довери на надворешна компанија?

Аутсорсинг на услуги за пресметка на плата

Ако ги погледнеме приоритетите на вработените во компаниите, без разлика со каква дејност се занимаваат, навремената и точна пресметка на платите секако е меѓу првите. Задоволни и среќни вработени се цел на секој работодавач, а понекогаш првиот чекор кон остварување на целта е плата исплатена навреме и во точен износ.

Кога станува збор за платите, секој поединец сака неговата плата да остане доверлива, а компаниите се обврзани да обезбедат доверливост. Сите работодавци вложуваат големи напори да обезбедат информациите за платите и придобивките да не станат јавни.

Токму тука, и многу често, стапува на сцена аутсорсингот на плати, како решение кое може да ги задоволи сите барања на вработените и нивните работодавци.

Зошто да се имплементира аутсорсинг на плати?

Како прва причина, според повеќето компании, кои решиле самите да вршат пресметка на платите, ќе ги наведеме поплаките на вработените. Поплаките ќе произлезат како резултат на неточна пресметка на платата, особено во случај кога на сметката на вработениот се плаќа помал износ од потребното, што ја доведува во прашање проактивноста и точноста на специјалистот за пресметка на плата во дадената компанија.

За да може специјалист за пресметка на платата да биде проактивен, од него се очекува континуирано да ги следи сите измени во законите, прописите и актите поврзани со овој вид дејност. Проактивен експерт ќе го информира работодавачот за промените веднаш по нивното усвојување и ќе започне со имплементација со пропишаниот датум на пријавување. Како резултат на тоа, работодавачот нема да има ad hoc усогласеност со прописите – што во голема мера ќе придонесе за подобро искористување на времето и ресурсите.

За оптимизација на трошоците на компанијата може да придонесе и ангажманот на надворешна компанија или агенција која обезбедува услуги за плати за вработените. Објаснувањето е многу едноставно – за најмалку еден вработен, работодавачот е должен да исплати бруто 2 износ од неговата месечна плата, да плати за едукација и последователни семинари поврзани со спроведувањето на измените во регулативата и да вклучи дополнителни бонуси или тринаесетта плата. Големите компании бараат се исто, само за тим од луѓе бидејќи тоа е поголем обем на работа. Надворешна агенција сигурно ќе чини многу помалку од тоа, а за таа сума добивате тим од експерти.

Квалитетниот аутсорсинг на плати ќе ви понуди ангажман на цел тим од експерти, кој е тешко да се собере внатрешно, особено во малите компании. Еден добар тим на експерти би вклучувал:

  • виш специјалист за плати,
  • судски вештак,
  • правник експерт од областа на трудовото право,
  • економист и
  • вработен кој ќе го води целиот процес и ќе се грижи за клиентот.

Ваквиот тим од експерти, покрај навремената и точна пресметка на платата, ќе може да:

  • советува за оптимизација на трошоците на компанијата, кога се во прашање трошоците за плата,
  • ги ревидира и има увид во договорите за вработување со вработените и предлага подобрувања и
  • советува и води судски спорови помеѓу компанијата и нејзините вработени.

Доколку некои компании на крајот успеат да се погрижат целиот процес на пресметување на платите и човечките ресурси да функционира внатрешно, без чести и поголеми проблеми на сечие задоволство, сепак заминувањето на експерти може да биде проблем. Неизбежно е вработените денес да сакаат да ги сменат работодавачите и работните места по одреден временски период, што им создава дополнителни проблеми на компаниите во изнаоѓање експерт кој квалитетно и слично може да го покрие работното место. Со ангажирање на агенција за аутсорсинг на сметководството на палатата како услуга, го добивате знаењето и експертизата на агенцијата, а вашиот бизнис нема да биде засегнат од промените на вработените и експертите во самата агенција.

Мултинационалните компании кои работат на нашиот пазар може да имаат малку поинакви барања кога станува збор за надоместоци што се исплаќаат покрај платите. Токму затоа, покрај пресметката на основната плата, потребно е точно и ефикасно да се спроведе пресметката на бонусите и додатоците на плата. Надворешна агенција ќе го олесни самиот процес, бидејќи тие соработуваат со неколку различни клиенти, неизбежно е веќе да имаат развиени системи и методи за работа со мултинационални компании.

Аутсорсинг компанија за плати

Ангажирајте надворешна компанија за плати

Во Unija Smart Accounting развивме неколку деловни системи, кои овозможуваат нашите услуги да бидат доставени до клиентите онака како што тие очекуваат – прецизно, професионално, на време и доверливо. Нашите специјалисти за пресметка на платите ќе издадат исплатни листи за вашите вработени во договорениот временски период, и тие ќе бидат точни, контролирани и во согласност со најновите измени на законот и другите акти. Во Unija Smart Accounting континуирано ги следиме сите измени во законите и другите прописи, ги спроведуваме веднаш и работиме на едукација на експерти. Сите вработени во одделот за пресметка на платите имаат на располагање експерт кој е достапен да помогне во покомплицирани задачи и соодветно да го пренесе нивното знаење.

На нашите клиенти им ставаме на располагање цел тим од експерти. Покрај вработениот кој ќе се грижи за самата пресметка на платата, клиентите можат да ги добијат сите потребни мислења, совети и ангажман на други експерти со цел да се оптимизираат трошоците за плата во компанијата и да се избегнат или ефикасно да се прекинат работните спорови со вработените.

Пресметката на плата во Unija Smart Accounting е целосно автоматизирана и контролирана пред испораката до клиентите. Нашиот ИТ оддел континуирано работи на преглед и прилагодување на системот кон новите регулативи, така што дури и покомплицираните пресметки на платите што ги бараат мултинационалните компании се успешно автоматизирани.

И што е најважно, можете да бидете сигурни дека податоците за платите на вашите вработени ќе останат целосно тајни информации, кои не му се достапни на никого освен на работодавачот и самиот вработен.

Не дозволувајте висината на платите на вашите вработени да стане јавна информација во компанијата. Контактирајте не уште денес!