21. декември, 2023

ДАЛИ ПЛАНИРАТЕ ДА ОТВОРИТЕ БИЗНИС ВО ЕДНА ОД ЗЕМЈИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН?

Ако вашиот одговор е ДА, веруваме дека можеме да ви помогнеме со давање на концизен преглед на најважните аспекти на водење бизнис во овој динамичен регион богат со културна разновидност и историја, лоциран во срцето на Европа, кој нуди поволна деловна средина за домашните и странските инвеститори.

Во продолжение од текстот ќе ги претставиме основите на бизнисот со кои се среќаваме во земјите од овој регион – Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија, фокусирајќи се на најзастапените индустрии, форми на правни лица, даночни прашања и работни односи.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИЈА   СРБИЈА   СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА   ЦРНА ГОРА   ХРВАТСКА   СЛОВЕНИЈА

Брошура Invest in West Balkan и

Вебинар на тема Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Босна и Херцеговина се издвојува како земја со динамично деловно опкружување кое привлекува инвеститори од различни сектори на активност, а подолу ќе ги истражиме основите на водење бизнис во БиХ, фокусирајќи се на најзастапените индустрии, форми на правни лица, даночни прашања и работни односи

НАЈЗАСТАПЕНИ ИНДУСТРИИ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 • Туризам
 • ИТ
 • Телекомуникации
 • Енергетски сектор
 • Фармацевтска индустрија
 • Градежна индустрија
 • Трговија
 • Производство

ЕКОНОМСКА КЛИМА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Во Босна и Херцеговина продолжи трендот на раст на економската активност, но со нешто послаб интензитет во однос на претходните години. Според моментално достапните прелиминарни податоци за 2022 година во Босна и Херцеговина е забележан раст на физичкиот обем на индустриското производство од 1,7% во однос на истиот период од претходната година. Сличен тренд продолжи и во 2023 година, имајќи предвид дека регистрираните стапки на раст укажуваат на дополнително забавување и на физичкиот обем на индустриското производство и на вкупната економска активност во Босна и Херцеговина.
Во периодот 2023-2026 г. години, како во Босна и Херцеговина, така и во светот, се очекува постепено стабилизирање на економските услови, што ќе се одрази на движењето на обемот на производството, вработеноста и извозот.

НАЈЧЕСТ ОБЛИК НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Најчеста правна форма на деловно работење: друштво со ограничена одговорност
Време на регистрација: 1 месец
Потребен број на основачи: најмалку 1
Потребен број на директори/членови на управата: најмалку 1
Регистар на правни лица:

Други правни облици во Босна и Херцеговина:

 • ФБИХ: Друштво со неограничена солидарна одговорност (д.н.с.о.),
 • РС: Ортачко друштво (о.д),
 • ФБИХ: Акционерско друштво (а.д.),

ДАНОК НА ДОБИВКА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Стапка на данок на добивка: 10%
Даночен период: календарска година или фискална година

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Стапки на ДДВ:

 • 17% стандардна стапка
 • 0% на извозот на стоки

Праг за ДДВ: 100.000,00 BAM
Регистрација за ДДВ за нерезиденти: Нерезидентните компании се обврзани да се регистрираат за ДДВ кога вршат оданочувачки промет на стоки и услуги во Босна и Херцеговина.

РАБОТНО ПРАВО И ВРАБОТУВАЊЕ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Кој има право да работи во Босна и Херцеговина:

 • Граѓаните на Босна и Херцеговина
 • Странци со одобрено право на престој и дозволи за работа

Видови договори за вработување:

 • Договор за вработување со полно и со скратено работно време
 • Договор за вработување на определено и неопределено време
 • Договори за хонорарци
 • ‘’Менаџерски договор’’

ДАНОК НА ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Стапки на данок на доход

 • 10% на годишниот приход во ФБиХ
 • 8% на годишниот приход поврзан со договорот за работа во РС
 • 10% годишно на годишен приход поврзан со самостојни деловни активности во РС
 • 13% на годишни приходи од имот и имотни права, капитални добивки и приходи од странски извори во

Приходите кои се оданочуваат во ФБиХ се: приход од вработување, независни деловни активности, имот и имотни права, капитални инвестиции, добивки од игри на среќа и лотарии

Приходите кои се оданочуваат во РС се: Приходи од вработување, самостојни деловни активности, имот и права на имот, капитални добивки и приходи од странски извори

Несомнено, Босна и Херцеговина е земја која е привлечна за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, како и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има доверлив и искусен партнер покрај себе.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consulting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис. Нашиот контакт во Босна и Херцеговина: Џејна Маховиќ, dzejna.mahovic@unija.com


СРБИЈА

Како земја со богата историја и економија во развој, Србија нуди различни деловни можности, а во продолжение ќе ги истражиме основите на водење бизнис во Србија со акцент на најзастапените индустрии, форми на правни лица, даночни прашања и трудово право.

НАЈЗАСТАПЕНИ ИНДУСТРИИ ВО СРБИЈА

 • Автомобилска индустрија
 • ИТ
 • Телекомуникации
 • Енергетски сектор
 • Градежен сектор
 • Трговија
 • Производство

ЕКОНОМСКА КЛИМА ВО СРБИЈА

Српската економија ќе порасне за 2,2 отсто оваа година и ќе забрза до 3,1 отсто во 2024 година и 3,7 отсто во 2025 година, според проценката на Европската комисија. Очекувањата за просечна инфлација за годинава се на ниво од 12,5 отсто, а за следната 4,6 отсто.Очекувањата се дека српската економија ќе го забрза растот во наредните години пред се поради очекуваниот раст на приватната потрошувачка, пониската инфлација и зголемените инвестиции.Очекуваниот пораст на инвестициите е условен од причините зошто Србија е добра средина за инвестирање. Причините за добра инвестиција во Србија се однесуваат пред се на добрата стратешка позиција за бизнисот поврзан со Европската унија, прифатливите даночни давачки земајќи ги предвид даночните олеснувања, едноставното и брзо основање компании, постоењето на слободни зони, можноста за вработување странци, како и постоењето даночни олеснувања за ангажирање странци.

НАЈЧЕСТ ОБЛИК НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА

Најчеста правна форма на деловно работење: друштво со ограничена одговорност
Време на регистрација: до 5 работни дена
Потребен број на основачи: најмалку 1
Потребен број на директори/членови на управата: најмалку 1
Регистар на правни лица:

Други правни облици во Србија:

 • Командитно друштво,
 • Ортачко друштво (о.д.),
 • Акционерско друштво (а.д.)

ДАНОК НА ДОБИВКА ВО СРБИЈА

Стапка на данок на добивка: 15%
Даночен период: календарска година или фискална година

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО СРБИЈА

Стапки на ДДВ:

 • 20% стандардна стапка
 • 10% намалена стапка

Праг за ДДВ: 8.000 000 RSD
Регистрација за ДДВ за нерезиденти: Нерезидентните компании се должни да се регистрираат за ДДВ кога вршат оданочувачки промет на стоки и услуги во Србија.

РАБОТНО ПРАВО И ВРАБОТУВАЊЕ ВО СРБИЈА

Кој има право да работи во Србија:

 • Граѓаните на Србија
 • Странци со одобрено право на престој и дозволи за работа

Видови договори за вработување:

 • Договор за вработување со полно и со скратено работно време
 • Договор за вработување на определено и неопределено време
 • Договори за хонорарци
 • ‘’Менаџерски договор’’

ДАНОК НА ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ВО СРБИЈА

Стапки на данок на доход

 • 10%-20% во зависност од природата на приходот

Приходите кои се оданочуваат во Србија се: заработка од вработување, авторски права, приходи од бизнис, приходи од земјоделство и шумарство, приходи од инвестиции, приходи од недвижен имот, капитални добивки, други приходи.

Несомнено, Србија е земја која е привлечна за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, како и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има доверлив партнер покрај себе.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consalting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис. Нашиот контакт во Србија: Драгана Ашиќ Ратковац, dragana.asic@unija.com


СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Како земја со богато културно наследство и економија во развој, Северна Македонија го привлекува вниманието на инвеститорите од различни области на активност, а во продолжение ќе ги истражиме основите на водење бизнис во Северна Македонија со акцент на најзастапените индустрии. облици на правни лица, даночни прашања и работни односи.

НАЈЗАСТАПЕНИ ИНДУСТРИИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 • ИТ
 • Телекомуникации
 • Енергетски сектор
 • Градежништво
 • Трговија
 • Производство

ЕКОНОМСКА КЛИМА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Според прогнозата на Европската комисија (ЕК) за 2024 година, економијата во Северна Македонија се очекува да порасне за 2,7 отсто. Оваа проекција предвидува натамошен напредок откако економијата на земјата порасна за 2 отсто во претходната година. Инфлацијата, исто така, се очекува да забави до 9,5 отсто во 2023 година, додека економското производство на Северна Македонија порасна за 2,1 отсто во 2022 година. Овој проектиран раст дава перспектива за стабилност и потенцијално зајакнување на економијата на земјата во наредниот период.

НАЈЧЕСТ ОБЛИК НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Најчеста правна форма на деловно работење: друштво со ограничена одговорност
Време на регистрација: 1 месец
Потребен број на основачи: најмалку 1
Потребен број на директори/членови на управата: најмалку 1
Централен регистар на правни лица:

Други правни облици во Северна Македонија:

 • Јавно трговско друштво (ј.т.д),
 • Акционерско друштво (а.д.),
 • Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (д.о.о.е.л).

ДАНОК НА ДОБИВКА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Стапки на ДДВ:

 • 18% стандардна стапка
 • 5% и 10% намалена стапка

Праг за ДДВ: 2.000 000 MKD
Регистрација за ДДВ за нерезиденти: Компаниите кои не се резиденти се должни да се регистрираат за ДДВ кога вршат оданочива промет на стоки и услуги во Северна Македонија.

РАБОТНО ПРАВО И ВРАБОТУВАЊЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Кој има право да работи во Северна Македонија

 • Граѓаните на Северна Македонија
 • Странци со одобрено право на престој и дозволи за работа

Видови договори за вработување:

 • Договор за вработување со полно и со скратено работно време
 • Договор за вработување на определено и неопределено време
 • Договори за хонорарци
 • ‘’Менаџерски договор’’

ДАНОК НА ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Стапки на данок на доход

 • 10%
 • 15% приходи од добивки од игри на среќа и лотарии

Приходите кои се оданочуваат во Северна Македонија се: Приходи од работен однос, приходи од самостојни деловни активности, приходи од авторски и сродни права, приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, приходи од права од индустриска сопственост, приходи од закуп и подзакуп, приходи од капитал, капитална добивка, приходи од добивки од игри на среќа и лотарии, приходи од осигурување и други приходи.

Несомнено, Северна Македонија е привлечна за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, како и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има доверлив и искусен партнер покрај себе.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consulting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис. Нашиот контакт во Северна Македонија: Милан Алексовски, milan.aleksovski@unija.com

ЦРНА ГОРА

Како земја со богато културно наследство и економија во развој, Црна Гора го привлекува вниманието на инвеститорите од различни области на активност, а во продолжение ќе ги истражиме основите на водење бизнис во Црна Гора со акцент на најзастапените индустрии, формите на правни лица, даночни прашања и работни односи.

НАЈЗАСТАПЕНИ ИНДУСТРИИ ВО ЦРНА ГОРА

 • Туризам
 • ИТ
 • Телекомуникации
 • Енергетски сектор
 • Дрвна индустрија
 • Трговија
 • Производство

ЕКОНОМСКА КЛИМА ВО ЦРНА ГОРА

Раст на активноста на црногорскиот пазар е забележан во областа на туризмот (18,86%), шумарството (65,3% изразено преку пондерираниот индекс) и во областа на индустриското производство (6%). Банкарскиот систем во Црна Гора е стабилен и високо ликвиден. Годишната инфлација во септември 2023 година, мерена преку потрошувачките цени, изнесува 7,9%.

НАЈЧЕСТ ОБЛИК НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО ЦРНА ГОРА

Најчеста правна форма на деловно работење: друштво со ограничена одговорност
Време на регистрација: 10 работни дена
Потребен број на основачи: најмалку 1
Потребен број на директори/членови на управата: најмалку 1
Регистар на правни лица: /

Други правни облици во Црна Гора:

 • Друштво со неограничена одговорност – Ортачко друштво/ ортаклук (о.д),
 • Акционерско друштво (а.д.)

ДАНОК НА ДОБИВКА ВО ЦРНА ГОРА

Стапка на данок на добивка:

 • прогресивна стапка,
 • 9% на оданочлива добивка до 100.000,00 EUR
 • од 100.000,01 EUR до 1.500.000,00 EUR: 9.000,00 EUR + 12% на износот над 100.000,01 EUR;
 • добивка над 1.500.000,01 EUR: 177.000,00 EUR + 15% на сума над 1.500.000,01 EUR

Даночен период: календарска година

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО ЦРНА ГОРА

Стапки на ДДВ:

 • приходите до 700 евра бруто се ослободени од данок
 • бруто приходот од 701 еур до 1000 евра се оданочува со стапка од 9%
 • приходот над 1001 евра бруто се оданочува со 15% 9%Праг за ДДВ: 30.000 EUR

Регистрација за ДДВ за нерезиденти: Компаниите кои не се резиденти се должни да се регистрираат за ДДВ кога вршат оданочувачки промет на стоки и услуги во Црна Гора.

РАБОТНО ПРАВО И ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЦРНА ГОРА

Кој има право да работи во Црна Гора:

 • Граѓаните на Црна Гора
 • Странци со одобрено право на престој и дозволи за работа

Видови договори за вработување:

 • Договор за вработување со полно и со скратено работно време
 • Договор за вработување на определено и неопределено време
 • Договори за хонорарци

ДАНОК НА ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ВО ЦРНА ГОРА

Стапки на данок на доход

 • 9%

Приходите кои се оданочуваат во Црна Гора се: личен доход, самостојни активности, имот, капитал, капитални добивки, приходи од спортски активности, приходи од авторски и сродни права, патенти, трговски марки и приходи на независни експерти во културата, приход без плата.

Несомнено, Црна Гора е привлечна за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, како и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има доверлив партнер покрај себе.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consalting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис. Нашиот контакт во Црна Гора: Ива Асановиќ, iva.asanovic@unija.com

ХРВАТСКА

Хрватска има разновидна економија со акцент на неколку клучни сектори, кои се главни двигатели на економскиот раст и секогаш се интересни за инвеститорите од другите пазари на ЕУ, а во продолжение ќе ги истражиме основите на водење бизнис во Хрватска со акцент на најзастапени индустрии, форми на правни лица, даночни прашања и работни односи.

НАЈЗАСТАПЕНИ ИНДУСТРИИ ВО ХРВАТСКА

 • Туризам
 • ИТ
 • Телекомуникации
 • Енергетски сектор
 • Градежен сектор
 • Трговија
 • Прехрамбена индустрија
 • Производство

ЕКОНОМСКА КЛИМА ВО ХРВАТСКА

Очекувањата во хрватската економија паднаа во март од највисокото ниво за нешто повеќе од една година под притисок на песимизмот во малопродажбата и кај потрошувачите, покажува истражувањето на Европската комисија.Индексот на економската клима (ESI) во Хрватска падна во март за два поени во однос на вредноста во февруари, кога достигна највисоко ниво од минатиот јануари, лизгајќи се на 107,3 ​​поени, покажува извештајот на ЕК.Најмногу се влоши расположението на деловните лидери во малопродажниот сектор, изразено со пад на индексот за 3,5 поени, додека значително попесимисти се потрошувачите, чиј индекс падна за 3,2 поени. Се влошија и очекувањата во индустријата, при што индексот падна за 2,7 поени.Во 2024 година, според нивните нови прогнози, хрватската економија би требало да порасне за 2,6 отсто, што е за 0,3 процентни поени посилно отколку што предвидуваа во април.Тие ја зголемија проценката за овогодишната инфлација од 7,5 отсто предвидени во јуни на 8,6 отсто. Во следната година цените треба да растат со половина побавно темпо, со стапка од 4,2 отсто. Во април прогнозираа дека ќе порасне за 3,6 отсто.

НАЈЧЕСТ ОБЛИК НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО ХРВАТСКА

Најчеста правна форма на деловно работење: друштво со ограничена одговорност
Време на регистрација: 14 работни дена
Потребен број на основачи: најмалку 1
Потребен број на директори/членови на управата: најмалку 1
Регистар на правни лица:

Други правни облици во Хрватска:

 • Едноставно друштво со ограничена одговорност (ј.д.о.о),
 • Занает (неколку вида на занаети – паушалци),
 • Акционерско друштво (д.д)

ДАНОК НА ДОБИВКА ВО ХРВАТСКА

Стапка на данок на добивка:

 • 18%
 • 10% do 1.000,00 EUR приходи (od 1.1.2024.)

Даночен период: даночна година

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО ХРВАТСКА

Стапки на ДДВ:

 • 25% стандардна стапка
 • 0 %, 5% i 13% намалена стапка

Праг за ДДВ: 40.000 EUR (od 1.1.2024.)

Регистрација за ДДВ за нерезиденти: Компаниите кои не се резиденти се должни да се регистрираат за ДДВ кога вршат оданочувачки промет на стоки и услуги во Хрватска.

РАБОТНО ПРАВО И ВРАБОТУВАЊЕ ВО ХРВАТСКА

Кој има право да работи во Хрватска:

 • Граѓаните на Хрватска и ЕУ
 • Странци со одобрено право на престој и дозволи за работа

Видови договори за вработување:

 • Договор за вработување со полно и со скратено работно време
 • Договор за вработување на определено и неопределено време
 • Договори за хонорарци
 • ‘’Менаџерски договор’’

ДАНОК НА ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ВО ХРВАТСКА

Стапки на данок на доход

 • 20% и 30%

Приходите кои се оданочуваат во Хрватска се: Приходи од вработување, самостојни деловни активности, имот и имотни права, закупнини, капитални инвестиции, добивки од игри на среќа и лотарии, други приходи.

Несомнено, Хрватска е привлечна за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, како и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има доверлив партнер покрај себе.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consalting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис. Нашиот контакт во Хрватска: Иван Подгорски Бочек, ivan.podgorskibocek@datalinkunija.hr

СЛОВЕНИЈА

Словенија, мала и динамична земја во срцето на Европа, нуди поволна деловна средина која привлекува домашни и странски инвеститори, а во продолжение ќе ги истражиме основите на водење бизнис во Словенија со акцент на најзастапените индустрии, формите на правни лица, даночни прашања и работни односи.

НАЈЗАСТАПЕНИ ИНДУСТРИИ ВО СЛОВЕНИЈА

 • Туризам
 • ИТ
 • Телекомуникации
 • Енергетски сектор
 • Автомобилска индустрија
 • Трговија
 • Прехрамбена индустрија
 • Фармацевтска индустрија
 • Производство

ЕКОНОМСКА КЛИМА ВО СЛОВЕНИЈА

Вредноста на показателот за економската клима во Словенија во октомври 2023 година изнесува -5,5 процентни поени, што остана на исто ниво во однос на октомври минатата година.Позитивен придонес има и индикаторот на доверба кај потрошувачите (за 1,1 процентен поен) и во трговијата на мало (за 0,2 процентни поени). Негативно влијание имаше индикаторот на доверба во производните дејности (за 0,8 процентни поени) и градежништвото (за 0,4 процентни поени), додека показателот на доверба во услужните дејности немаше влијание.

НАЈЧЕСТ ОБЛИК НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА ВО СЛОВЕНИЈА

Најчеста правна форма на деловно работење: друштво со ограничена одговорност
Време на регистрација: 1 месец
Потребен број на основачи: најмалку 1
Потребен број на директори/членови на управата: најмалку 1
Регистар на правни лица:

Други правни облици во Словенија:

 • Самостоен предприемач (с.п.)
 • Друштво со неограмичена одговорност (д.н.о)
 • Акционерско друштво (д.д)

ДАНОК НА ДОБИВКА ВО СЛОВЕНИЈА

Стапка на данок на добивка:

 • 22%

Даночен период: календарски месец

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО СЛОВЕНИЈА

Стапки на ДДВ:

 • 22% стандардна стапка
 • 9,5% намалена стапка

Праг за ДДВ: 50.000 EUR

Регистрација за ДДВ за нерезиденти: Компаниите кои не се резиденти се должни да се регистрираат за ДДВ кога вршат оданочива промет на стоки и услуги во Словенија со тоа што за 12 месеци остваруваат приход кој го надминува износот од 50.000 евра.

РАБОТНО ПРАВО И ВРАБОТУВАЊЕ ВО СЛОВЕНИЈА

Кој има право да работи во Словенија:

 • Граѓаните на Словенија и ЕУ
 • Странци со одобрено право на престој и дозволи за работа

Видови договори за вработување:

 • Договор за вработување со полно и со скратено работно време
 • Договор за вработување на определено и неопределено време
 • Договори за хонорарци
 • ‘’Менаџерски договор’’

ДАНОК НА ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ВО СЛОВЕНИЈА

Стапки на данок на доход

 • 16%, 26%, 33%, 39%, 50%

Приходите кои се оданочуваат во Словенија се: Приходи од работен однос, самостојни деловни активности, имотни и имотни права, закупнини, капитални инвестиции, добивки од игри на среќа и лотарии, други приходи.

Несомнено е дека Словенија е земја во Југоисточна Европа и е привлечна за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, како и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има доверлив и искусен партнер покрај себе.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consalting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис. Нашиот контакт во Словенија: Нина Орехек Ручигај, nina.orehek@unija.com

Преглед и споредба на даночните стапки

ДАНОЧНИ
СТАПКИ
БиХСРБИЈАСЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
ЦРНА ГОРАХРВАТСКАСЛОВЕНИЈА
ДАНОК НА
ДОБИВКА
10%15%10%9% – 15%18% и 10%22%
ДАНОК НА
ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ
17%20% и 10%18%
5% и 10%
21% и 7%25% 0%, 5% и 13%22% и 9,5%
ДАНОК НА
ДОХОД
10% (FBIH)
8%, 10% и
13% (RS)
10% – 20%10% и 15%9% -15%20% и 30%16%, 26%, 33%, 39%, 50%

Несомнено е дека овие земји од Југоисточна Европа се привлечни за многу инвеститори кои би сакале да го прошират својот бизнис на Балканот, како и во Централна Европа. Во сето ова, важно е инвеститорот да има доверлив партнер покрај себе.

Сето тоа можете да го добиете во Unija Consalting, каде тим од експерти советува и помага во целиот бизнис.

За повеќе информации и дополнителна едукација Ви припремивме и

Брошура Invest in West Balkan и

Вебинар на тема Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective