17. март, 2022

ДАДЕНИ ГАРАНЦИИ – ДАЛИ МАЛИТЕ И МИКРО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА МОРА ДА ГИ ВНЕСЕТЕ ВО ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ?

Секоја компанија, вклучително и малите и микро претпријатијата, при изготвувањето на финансиските извештаи треба да ги има предвид непредвидените обврски.

Што се неизвесни обврски, кога и како треба да се евидентираат и обелоденуваат во Белешките кон финансиските извештаи?

Можеби сте слушнале за непредвидени или потенцијални долгови.
Многу луѓе не го знаат овој поим, бидејќи веќе од насловот знаеме дека ако нешто е условено, тоа се уште не е обврска и веројатно не спаѓа во билансот на состојба. И ова е исто така точно, непредвидените обврски не спаѓаат на билансот на состојба. Сметководителите не секогаш се среќаваат со нив, често овие информации не стигнуваат до нив.

Разговорот со сметководител за потенцијалните финансиски обврски е задолжително за секој бизнис, дури и за најмал. Имено, законите предвидуваат дека сите компании (само одредени лични фирми, т.е. д.н.о.) без разлика на нивната големина, мора да ги објават своите потенцијални финансиски обврски. Има дури и казни за непочитување.

Затоа, Микро друштво д.о.о, иако поради големината не е обврзана да запишува белешки во годишниот биланс (бидејќи, на пример, ги чува сите ставки во билансот според принципот на трошоци), мора да знае кои податоци. се правно обврзувачки.

Како што сугерира терминот, тоа се само потенцијални обврски, односно обврски, кои се уште не се долгови, а доколку се исполнети одредени услови, тие можат да бидат и долгови на компанијата.
Еден таков пример е: сопственик на бизнис, сестринска компанија или некоја друга поврзана компанија зема заем, а нашата компанија е жирант. Сè додека заемопримачот навреме ги исполнува своите обврски, нашата компанија нема проблем со тоа и тоа е само потенцијална обврска за неа. Ваквата гаранција исто така не е евидентирана во билансот на состојба и не е видлива од билансот на состојба. Сметководителот можеби не ни знае дека компанијата е жирант (но за ова требало да разговара со раководството на компанијата пред да го состави билансот на состојба). Сепак, треба да се идентификуваат потенцијалните финансиски обврски.
Зошто е ова важно?

Неизвесни финансиски обврски може да влијаат на работењето на нашата компанија. Доколку се исполнат условите, тоа ќе се одрази на ликвидноста на нашата компанија. Тоа дури може да ја загрози ликвидноста, така што ова е важна информација за банките и другите доверители и потенцијалните инвеститори.

Што значи тоа дека овие обврски мора да се „објават“?

Тоа значи дека треба да напишат некаде кратко објаснување за тоа кои се потенцијалните финансиски долгови на нашата компанија. Компаниите тоа го објаснуваат во забелешките кон билансот на состојба. Оние микро-компании кои не треба да подготвуваат објаснувања (бидејќи го избрале т.н. посебен режим) при составувањето на билансот на состојба пополнуваат посебно поле.

Слично, потребно е да се открие дали компанијата има некакви обврски обезбедени со колатерал. Исто така, сметководителот понекогаш нема информации за тоа (почесто тоа е во мали фирми или во сметководствени услуги).

За што се работи?
Да речеме, една компанија подигнала заем или склучила договор со добавувач или некој друг, но во овој договор, за да гарантира дека навистина ќе ги врати своите идни долгови, дополнително обезбедувала со залог машина или камион или друго опрема, исто така недвижен имот. Таквото откривање на гаранцијата мора да биде откриено од страна на компанијата.