13. Jula, 2020

Porezni aspekt donacija u FBiH

Pravna lica tokom poslovne godine mogu realizovati donacije udruženjima, sportskim klubovima, zaposlenim ili nekim drugim pravnim i fizičkim licima.

Donacija u ovom smislu predstavlja davanje u novcu, stvarima ili uslugama bez ikakve naknade ili protuusluge.

Sa računovodstvenog aspekta, donacija će u poslovnim knjigama davaoca biti iskazana kao rashod perioda u kojem je nastala. Prilikom doniranja, za pravno lice (davaoca donacije) potrebno je osigurati sljedeću dokumentaciju na osnovu koje će se promjena evidentirati u poslovnim knjigama:

  • Ugovor ili Odluku o donaciji
  • Izvod iz transakcijskog računa
  • Otpremnicu, potvrdu ili neku drugu ispravu ukoliko se radi o donaciji u stvarima.

Bilo da se radi o donaciji u novcu, stvarima ili nekom drugom obliku, prilikom davanja dobara/pružanja usluga bez naknade posebnu pažnju treba obratiti na porezne propise. U zavisnosti od toga kome se daje i koji vid donacije je u pitanju, zavisi i porezni tretman iste.

Porezni tretman donacija u FBIH treba sagledati sa aspekta Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o PDV-u.

Porez na dobit

Tretman donacija sa aspekta Zakona o porezu na dobit FBiH zavisi od toga kome se nešto donira i u kojem iznosu.

Novčane donacije koje se daju drugim pravnim licima se ne oporezuju posebnim direktnim porezom, nego se eventualno (ukoliko su zakonom naznačene kao porezno nepriznat rashod) oporezuju kroz porezni bilans, kao uvećanje osnovice za porez na dobit.

Pa tako, u FBIH prema Zakonu o porezu na dobit FBiH donacije dane za humanitarne, kulturne, obrazovne, naučne i sportske svrhe koje porezni obveznik isplaćuje iz svojih sredstava, pravnim licima koji nisu obveznici poreza na dobit odnosno fizičkim licima koja nemaju drugih primanja, predstavljaju porezno priznat rashod do visine od 3% ukupnog prihoda u poreznom periodu.

Ukoliko se donacija daje povezanim licima, političkim strankama, profitnim pravnim licima, fizičkim licima sa primanjima (zaposlena lica, lica koja imaju penziju), onda se rashod nastao po ovom osnovu smatra porezno nepriznatim rashodom.

Porez na dohodak

Kod isplata donacija fizičkim licima, prvo je potrebno napraviti razliku između donacija zaposlenim i donacija ‘’trećim’’ fizičkim licima. U zavisnosti ko je primalac donacije, direktno zavisi i (ne)obračunavanje poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak FBiH i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBIH.

Ukoliko se radi o donaciji zaposleniku, prema propisima Zakona o porezu na dohodak FBiH, ovakva isplata ima tretman oporezivog dohotka od samostalne djelatnosti, odnosno potrebno je obračunati porez i pune doprinose na donirani iznos, kao da se radi o isplati plate. Izuzetno, određene vrste naknada, koje su izričito naznačene Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH ( član 14. Stav 2. i 3.), poslodavac može da isplati zaposleniku bez da one imaju oporezivi tretman. Takve vrste naknada, a u kontekstu donacija, mogu biti sljedeće:

  • naknade troškova liječenja teško oboljelih zaposlenika i članova njegove uže porodice, u visini stvarnih troškova prema dokumentaciji,
  • naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova njegove uže porodice
  • teške invalidnosti zaposlenika (najmanje 60% invaliditeta), – teške bolesti zaposlenika ili članova njegove uže porodice i – hirurških intervencija na zaposleniku izvršenih iz zdravstvenih razloga i po preporuci ljekara, jednokratno u visini tri prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini tri prosječne neto plaće u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika.

Kada je riječ o donacijama fizičkim licima koja nisu zaposlenici kod isplatioca donacije, prema mišljenima Porezne uprave FBIH ni one nisu izuzete oporezivanja i na njih je potrebno obračunati porez na dohodak po preračunatoj stopi od 11,11% uz prijavu na propisanom obrascu APR-1036 (Akontacija poreza po odbitku rezidenta).

Izuzetno, određene vrsta donacija ‘’trećim’’ fizičkim licima nisu oporezive, ako ispunjavaju uslove iz člana 4. Stav 2. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBIH: ”Donacija koju pravno i/ili fizičko lice doznači na poseban način, samo za tu priliku otvoren bankovni račun, u korist fizičkog lica kao novčanu pomoć u svrhu podmirenja troškova njegovog liječenja odnosno operativnog zahvata, nabavke lijekova i/ili nabavke ortopedskih pomagala, ukoliko ti troškovi nisu prije ili kasnije podmireni ili primaocu donacije nadoknađeni iz sredstava osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja, na taj način prikupljena sredstva za primaoca donacije ne smatraju se dohotkom koji podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak”.

PDV tretman donacija

Donacije se tretiraju kao oporeziva vanposlovna potrošnja u skladu sa Zakonom o PDV-u BiH. Pravno lice koje je obveznik PDV-a, dužan je prilikom davanja dobara (roba, proizvodi ili stalna sredstva) bez naknade obračunati izlazni PDV i izdati internu poreznu fakturu, ukoliko je prilikom nabavke tog dobra korišten odbitni ulazni PDV.

Osnovica za obračun izlaznog PDV-a jeste nabavna cijena datih dobara, odnosno usluga. Za donaciju pokretne imovine koja podliježe obračunu amortizacije, osnovicu za obračun PDV-a predstavlja nabavna cijena, koja ne uključuje PDV, umanjena za 20% za svaku kalendarsku godinu korištenja tog dobra. Ukoliko se nešto donira zaposlenicima ili drugim “povezanim licima” onda je u skladu sa članom 22. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u osnovica za obračun PDV-a tržišna vrijednost datih dobara.

Ukoliko se radi o novčanoj donaciji, onda takva isplata nije oporeziva PDV-om, obzirom da ne predstavlja promet u skladu sa Zakonom o PDV-u BiH. Primalac donacije također, bez obzira o kakvoj vrsti donacije je riječ, nema obaveza sa aspekta PDV-a. U slučaju da se radi o donaciji u robi ili stalnim sredstvima, obaveze obračunavanja izlaznog PDV-a nema ako za nabavku tog istog sredstva nije korišten ulazni PDV.

 

Izvori:

ZAKON O POREZU NA DOBIT („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/16 i 15/20)

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19 )

ZAKON O POREZU NA DOHODAK – (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18)

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST (“Službeni glasnik BiH” br. 9/05 od 24.02.2005., 35/05 od 06.06.2005 i 100/08 od 16.12.2008.)

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/05 od 30.12.2005., 21/06 od 27.03.2006., 60/06 od 07.08.2006., 6/07 od 05.02.2007., 100/07 od 31.12.2007., 35/08 od 05.05.2008., 65/10 od 10.08.2010. i 85/17 od 01.12.2017. godine)

Porezni savjetnik januar 2019. – Porezni tretman donacija