Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč sprejet
10. avgusta, 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč sprejet

Državni zbor je na včerajšnji izredni seji potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim bo delodajalcem omogočeno povračilo nadomestila plače za primer višje sile in čakanja na delo. Kot tudi nekateri dodatni ukrepi. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, vendar glede na situacijo ne pričakujemo, da bo Državni svet vložil veto, zato ne pričakujemo sprememb.

 1. Nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče, prejema nadomestilo plače za čas, ko so podane okoliščine višje sile – nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali opravljanja nujnih ravnanj za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali ter odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine nezmožnosti opravljanja dela zaradi posledic naravne nesreče.

Delavec je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % osnove preteklih treh mesecev, a najmanj v višini minimalne plače.

Delodajalec lahko na podlagi vloge, ki jo vloži pri Zavodu RS za zaposlovanje zahteva celotno povračilo nadomestila plače delavca, in sicer za obdobje od 3. 8. 2023 do 31. 12. 2023. Povračila ne morejo zahtevati:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 odstotkov,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti spada v skupino K, in je imel na dan 3. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Delodajalec v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delavcev, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne morejo opravljati dela, ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je uveljavljal povračilo izplačanih nadomestil plače, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 3. avgustom 2023 in delodajalec ni uveljavil pravice do povračila izplačanih nadomestil plače za te delavce. Delodajalec ne more uveljavljati povračila izplačanih nadomestil plače za delavca, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne more opravljati dela, v času teka odpovednega roka.

Prav tako delodajalec ki uveljavlja povračilo izplačanih nadomestil plače ne more izplačati dobička, kupiti lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrad poslovodstvu v letu 2023 ali za leto 2023 – to velja od 3. 8. 2023 dalje. V nasprotnem primeru mora prejeta sredstva vrniti.

 1. Nezmožnost opravljanja dela iz poslovnega razloga – čakanje na delo

Pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. 8. 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav, razen:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in ima na dan 2. 8. 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Ukrep velja od 3. 8. 2023 do 31. 10. 2023, lahko pa ga Vlada RS podaljša do 31. 12. 2023.

Delavec je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % osnove preteklih treh mesecev, a najmanj v višini minimalne plače.

Delodajalec lahko na podlagi vloge, ki jo vloži pri Zavodu RS za zaposlovanje zahteva delno povračilo nadomestila plače iz v višini 80 % nadomestila plače, a največ v višini povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023. V 80 % nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

V obdobju čakanja na delo, delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. Delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 3. avgustom 2023 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do delnega povračila nadomestila plače. Delodajalec ne more uveljavljati delnega povračila nadomestila plače za delavca v času teka odpovednega roka.

Prav tako delodajalec ki uveljavlja povračilo izplačanih nadomestil plače ne more izplačati dobička, kupiti lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrad poslovodstvu v letu 2023 ali za leto 2023 – to velja od 3. 8. 2023 dalje. V nasprotnem primeru mora prejeta sredstva vrniti.

 1. Plačana odsotnost za prostovoljsko delo

Prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu.

Izplačana nadomestila plač prostovoljcev Republika Slovenija povrne v celoti.

 1. Pomoč samozaposlenim

Upravičenec do pomoči za samozaposlene (vključno z družbeniki in kmeti) je oseba, ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.

Pomoč za samozaposlene znaša 1.200 eurov na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023. Pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, znaša 760 eurov na mesec. Pomoč za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 1.020 eurov na mesec. Oziroma sorazmerno, z obsegom vključenosti v zavarovanje.

Vloga za pomoč samozaposlenim bo na voljo preko portala eDavki.

Šteje se, da upravičenec zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 upadli za več kot 50 % glede na leto 2022. Če ni posloval v celotnem letu 2022 oziroma 2023, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 znižali za več kot 50 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2022. Če v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplave iz avgusta 2023 znižali za več kot 50 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023 do 31. julija 2023. Če pogoj ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

 1. Solidarnostna pomoč

Enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023 za hujšo škodo nastalo delavcu, zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, se do višine 10.000 eurov ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja.

Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje. Za ostale primere velja še vedno znesek 2.000 eurov.

 1. Dodatna olajšava za donacije

Zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb  ter zavezanec po Zakonu o dohodnini, ki dosega dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, lahko poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem in drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2 oziroma po prvem in drugem odstavku 66. člena ZDoh-2, uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Za znesek se šteje znesek vseh plačil do 31. decembra 2023 na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije.

 1. Dela prost dan

Kot dela prost dan se v letu 2023, določi 14. avgust – dan solidarnosti. Kljub prostemu dne, bo plačilni promet potekal nemoteno.