Ustanovitev d.o.o. v MK je prikazana kot promocijski plakat, ki simbolizira nov začetek za vse, ki želijo narediti ta korak.
4. julija, 2023

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v Severni Makedoniji

Ali poslujete v Severni Makedoniji?

Razmišljate o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo kot fizična ali pravna oseba?

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v Severni Makedoniji poteka po ustaljenem postopku. Da bi vam prihranili dragoceni čas, smo zbrali vse potrebne podatke za ustanovitev d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo) v Severni Makedoniji v danem prispevku, mi pa vam bomo z veseljem pomagali pri samem postopku, da boste lahko čim prej pričeli s poslom v Makedoniji. Nudimo vam tudi administrativno vodenje podjetja.

Želimo vam uspešno poslovno pot v Severno Makedonijo!

Pomembni koraki, ki jih morate narediti za ustanovitev D.O.O v SMK

I. Postopek ustanovitve D.O.O.

Ustanovitev in registracija se izvedeta v Centralnem registru Republike Severne Makedonije.

Višina osnovnega kapitala ne sme biti nižja od 5.000 evrov v denarski protivrednosti; družba z omejeno odgovornostjo ima lahko največ 50 družbenikov. Osnovni kapital, ki je lahko vplačan v denarju ali v nedenarnem  vložku, je položen na TRR, položnica z vplačanim denarnim vložkom pa se predloži ob registraciji družbe. Račune odpirajo in vodijo poslovne banke.

Podjetja v Makedoniji imajo lahko poleg obveznega denarskega računa tudi devizni račun. Osnovni kapital družbe v višini 5.000 evrov ni obvezen za vplačilo ob ustanovitvi družbe, lahko se vplača pozneje, vendar najkasneje v enem letu od dneva ustanovitve družbe v Centralnem registru.

Ustanovitelj, ki je fizična oseba, potrebuje potni list, če je tujec. V primeru pravne osebe so obvezne potne listine (potni listi) vseh članov vodstva družbe. Če gre za tujo pravno osebo, je potreben tudi izpis iz pristojnega registra države, v kateri ima zadevna pravna oseba sedež, overjen in preveden s strani pooblaščenega sodnega tolmača in ne sme biti starejši od 30 dni od datuma vložitve zahteve v Centralni register RSM.

Nadaljnje informacije

Priporočljivo je, da ime podjetja predhodno preverite in rezervirate v Centralnem registru Republike Severne Makedonije. Ime podjetja se mora razlikovati od obstoječih podjetij.

Družba z omejeno odgovornostjo se ustanovi na podlagi izjave o ustanovitvi (če družbo ustanovi ena oseba) ali pogodbe o družbi (če je ustanoviteljev več). Omenjeni dokument določa firmo in sedež družbe, dejavnosti, pravice in obveznosti družbenikov, organe družbe (uprava, nadzorni svet ipd.) ter druge elemente, pomembne za poslovanje družbe.

Pred ustanovitvijo podjetja je treba izbrati šifro dejavnosti v skladu z makedonsko nacionalno klasifikacijo dejavnosti. Poleg prednostne dejavnosti lahko podjetje izbere tudi splošno poslovno klavzulo. »Splošna klavzula za poslovanje« je znak, da lahko subjekt vpisa v poslovni register opravlja vse dejavnosti po Nacionalni klasifikaciji dejavnosti.

Vsi dokumenti morajo biti pripravljeni in digitalno podpisani s strani pooblaščenega registrskega agenta-odvetnika.

Akt o ustanovitvi sestavi pooblaščena oseba-registrator, nato pa se vpiše v:

  • Centralni register Republike Severne Makedonije,

Žig se lahko izdela takoj po prejemu sklepa Centralnega registra za ustanovljeno podjetje.

Odredbi je priložen izvod sklepa o vpisu v obrtni register. Na žigu mora biti naveden naziv podjetja.

Vpis v poslovni register in pridobitev osebne identifikacijske številke

Vsak subjekt ob prvi registraciji v poslovni register prejme edinstveno identifikacijsko številko subjekta (EMBS), ki je sestavljena iz sedemmestne številke, ki jo v elektronski obliki dodeli Centralni register Republike Severne Makedonije. Postopek za vpis v obrtni register se vodi po posebnem upravnem postopku, ki ga določajo predpisi sistema vse na enem mestu.

Rok za obvezno registracijo v poslovni register je 15 dni od dneva pridobitve pogojev za registracijo. Vpisni postopek se prične z oddajo predpisanega obrazca z vlogo za vpis. Vlogo za registracijo mora vložiti s strani upravnega organa pooblaščeni vložnik ali pooblaščeni registrar v elektronski obliki in z elektronskim podpisom.

Vlogi mora biti priloženo:

  • Obrazec PO – Vloga za vpis ustanovitve subjekta v poslovni register in register drugih pravnih oseb
  • Obrazec ZP – Overjen podpis

Prijava v sistem dohodninskih dolžnikov in registracija v sistem DDV

Sama registracija v Centralnem registru Republike Severne Makedonije pomeni registracijo subjekta v Trgovski register in register drugih pravnih oseb ter registracijo za davčne namene pri Upravi za javne prihodke in rezervacijo bančnega računa pri banki po lastni izbiri, kot celostno storitev in to pomeni tudi pridobitev davčne številke in TRR.

Na zahtevo subjekta se lahko ob prijavi v Centralni register Republike Severne Makedonije izvede postopek prostovoljne prijave za davek na dodano vrednost, lahko pa se vloži tudi prijava pri Zavodu za zaposlovanje Severne Makedonije za prijavo prvih zaposlenih pri subjektu.

Ustanovitelj je dolžan takoj po ustanovitvi podjetja vložiti vlogo za vpis v knjigo stvarnih lastnikov. Vloga za vpis v register stvarnih lastnikov je elektronska in jo v imenu ustanovitelja sestavi in digitalno podpiše  pooblaščenec, registrski zastopnik ali odvetnik.

Če je ustanovljeni kapital vplačan ob ustanovitvi, potem je podjetje dolžno nemudoma podati vlogo za tujo neposredno naložbo (če je lastnik podjetja fizična ali pravna oseba iz tujine). Vloga za vpis v register neposrednih tujih naložb je elektronska in digitalno sestavljena ter jo v imenu ustanovitelja podpiše pooblaščena oseba ali registracijski zastopnik odvetnik.

Ustanovitev d.o.o. v MK simbolizira mladenič, ki stoji pred poslovnim centrom in simbolizira nov začetek

II. Administrativno vodenje podjetja v Makedoniji

Sedež

Če še vedno nimate poslovnega prostora, vam ponujamo možnost, da začasno registrirate svoje podjetje na sedežu Unije v Skopju, natančneje na naslovu: 8-ma Udarna Brigada 39, 1000 Skopje. Poslovni prostori so v skladu z vsemi zakonskimi predpisi.

Administracija

Vso vašo pošto bomo digitalizirali in vam jo v elektronski obliki dnevno posredovali na vaš e-naslov. Priprava e-bančnih plačil in izstavljanje računov sta le dve od najpogostejših opravil, obenem pa tudi za vse ostalo poskrbimo mi, da bo vaše podjetje delovalo nemoteno, kot če bi imeli redno zaposleno administrativno osebje.

Računovodstvo

Prepustite vodenje poslovnih knjig nam, mi pa bomo poskrbeli, da bodo te vodene v skladu z zakonodajo. Hkrati vas bomo redno seznanjali s poslovanjem vašega podjetja in vam svetovali na področju računovodstva in davkov. Poskrbimo lahko tudi za obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc in druge kadrovske storitve . Zagotavljamo, da bodo v skladu z veljavnimi predpisi in vašimi pričakovanji.

Seveda poskrbimo tudi za pravočasno in pravilno poročanje državnim institucijam.

Ker naši strokovnjaki poznajo makedonsko zakonodajo, vam bodo lažje razložili posebnosti, na katere morate biti pri svojem poslovanju še posebej pozorni.

E-računovodstvo

Zagotovite si stalen vpogled v poslovne knjige vašega podjetja tudi iz Slovenije. Preko našega e-računovodstva boste lahko preverili verodostojnost prejetih računov in pregledali vso poslovno dokumentacijo iz našega e-arhiva.

Zaključek

Če imate dodatna vprašanja v zvezi s postopkom registracije D.O.O.(LLC) v Severni Makedoniji, vam bomo z veseljem svetovali.

E: info.sk@unija.com and consultingmk@unija.com

T: +389 23 450 199