Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
15. julija, 2022

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

V Uradnem listu RS, št. 82/22 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Večina sprememb je začela veljati 30. junija 2022, nekatere določbe pa so se začele uporabljati s 1. julijem 2022. Glavne spremembe navajamo v nadaljevanju.

 • Pogoji in način uveljavljanja oprostitev za blago, ki ga uvozi Evropska komisija (uveljavljanje kot neposredna oprostitev; od vključno 1. 7. 2022 dalje se za uveljavljanje oprostitve ne zahteva več predložitve ustreznega potrdila)
 • Uveljavljanje upravičenosti do oprostitve za organe EU s sedežem v Sloveniji
 • Uveljavljanje upravičenosti do oprostitve DDV za oborožene sile drugih držav članic
 • Sprememba dejavnikov in popravek odbitka DDV (sprememba 110. člena; bolj jasno je določeno, da se ta nanaša na obveznost splošnega popravka odbitka DDV v primeru naknadne spremembe dejavnikov, ki so bili uporabljeni pri določitvi zneska začetnega odbitka DDV in ni vezan samo na osnovna sredstva)
 • Ugotavljanje odbitka DDV pri osnovnih sredstvih (sprememba 111. člena; gre za prenos posameznih določb iz 110. člena v 111. člen; na novo je določeno, da če se spremenijo dejavniki, ki so bili odločilni za odbitek DDV pred dejansko uporabo osnovnega sredstva, se popravek odbitka DDV izvede v skladu z 68. členom ZDDV-1, kar pomeni, da začne teči obdobje popravka z dnem dejanske uporabe osnovnega sredstva in ne več na dan, ko je zavezanec v svojem knjigovodstvu ugotovil znesek pravice do odbitka vstopnega davka oziroma ugotovil, da te pravice nima; določeno je tudi, da obdobje popravka začne teči z dnem dejanske uporabe osnovnega sredstva pri čemer se za dan dejanske uporabe osnovnega sredstva šteje dan, s katerim se je osnovno sredstvo dejansko začelo uporabljati v obdavčljivi dejavnosti davčnega zavezanca)
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (gre za določene redakcijske popravke ter za določanje podatkov, ki jih vsebujeta obrazca DDV-P2 in DDV-P3)
 • Identifikacija davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji (dopolnitev te določbe pravilnika sledi spremembam, ki veljajo od 22. 1. 2022 – novela ZDDV-1M)
 • Prenehanje identifikacije za namene DDV (tu ne gre za vsebinsko spremembo, temveč za uskladitev določbe z že uveljavljenim izvajanjem ob upoštevanju določbe prvega odstavka 94. člena ZDDV-1)
 • Možnost spremembe davčnega obdobja iz trimesečnega v mesečnega (davčnim zavezancem je zaradi opravljanja transakcij znotraj Unije in obveznosti predložitve rekapitulacijskega poročila omogočeno, da v naslednjem koledarskem letu njihovo davčno obdobje ostane mesečno, če do 31. januarja tekočega leta obvestijo FURS preko eDavkov, da bodo v tekočem letu izpolnjevali pogoje za določitev takšnega davčnega obdobja)
 • Identifikacija kmetov (vezano na spremembe ZDDV-1)
 • Veljavnost dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila (večinoma gre za redakcijske spremembe)