Družbeniki družbe se torej lahko kadarkoli odločijo, da svoj poslovni delež v družbi prodajo drugi osebi ali novemu družbeniku, in tako izstopijo iz lastniške strukture družbe. V nadaljevanju si zato poglejmo, kako lahko družbeniki prodajo svoj poslovni delež.
29. avgusta, 2019

Prodaja poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo

Družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki z ustanovitvijo postanejo imetniki vsak svojega poslovnega deleža in s tem tudi družbeniki družbe.

Družbenik družbe lahko postane tudi oseba, ki poslovni delež v družbi pridobi naknadno, po ustanovitvi, bodisi z nakupom poslovnega deleža bodisi z darilom. Družbeniki družbe se torej lahko kadarkoli odločijo, da svoj poslovni delež v družbi prodajo drugi osebi ali novemu družbeniku, in tako izstopijo iz lastniške strukture družbe. V nadaljevanju si zato poglejmo, kako lahko družbeniki prodajo svoj poslovni delež.

Prenos poslovnega deleža

Transakcijo prodaje poslovnega deleža ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki tudi sicer ureja razmerja med družbo z omejeno odgovornostjo in njenimi družbeniki. ZGD-1 v 481. členu določa, da se poslovni deleži lahko odsvojijo in dedujejo. Odsvojitev pomeni prodajo, darilo ali izročitev poslovnega deleža, medtem ko se poslovni delež deduje v primeru smrti katerega od družbenikov.

Poslovni delež se lahko odsvoji v celoti ali le deloma. V slednjem primeru nastane še en nov in samostojen poslovni delež. Pri odsvojitvi dela poslovnega deleža ZGD-1 določa omejitev: vrednost preostalega poslovnega deleža in vrednost novega poslovnega deleža ne smeta biti nižja od vrednosti najnižjega osnovnega vložka, tj. 50 evrov.

Obličnost pogodbe o prenosu poslovnega deleža

ZGD-1 za odsvojitev poslovnega deleža predpisuje posebno obličnost. Pogodba o prodaji poslovnega deleža mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, kar pomeni, da se v vsakem primeru in brez izjeme podpisuje v navzočnosti notarja. Notar pred podpisom pogodbe vedno preveri, ali obstajajo razlogi za omejitev pridobitve poslovnega deleža pri pridobitelju, torej kupcu poslovnega deleža, ki so opredeljeni od 1. do 3. točke prvega odstavka 10.a člena tega zakona. Če taki razlogi obstajajo, pogodbe ni mogoče podpisati oziroma poslovnega deleža temu kupcu ni mogoče prodati.

Predkupna pravica obstoječih družbenikov

Obstoječi družbeniki imajo pri nakupu poslovnega deleža pod enakimi pogoji prednost (predkupno pravico) pred drugimi osebami.

Družbenik, ki želi prodati svoj poslovni delež, mora obstoječe družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji svojega poslovnega deleža in o pogojih te prodaje ter jih hkrati pozvati, naj mu sporočijo svojo morebitno pripravljenost za nakup poslovnega deleža najmanj v enem mesecu od prejema obvestila. Če želi poslovni delež drugega družbenika kupiti več obstoječih družbenikov, postanejo imetniki prodanega poslovnega deleža vsi ti družbeniki skupaj. Če poslovnega deleža ne želi kupiti nobeden od obstoječih družbenikov in vsi soglašajo s prodajo, lahko družbenik svoj poslovni delež proda tretji osebi. Če pa nobeden od obstoječih družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža in hkrati obstoječi družbeniki tudi ne podajo soglasja za prodajo poslovnega deleža tretji osebi, lahko družbenik, ki želi prodati svoj poslovni delež, izstopi iz družbe.

V družbeni pogodbi je predkupna pravica lahko opredeljena tudi drugače, na primer tako, da je za odsvojitev poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, potrebno soglasje večine ali vseh družbenikov.

Če obstoječi družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi enega ali več dodatnih poslovnih deležev, vsi ti poslovni deleži v osnovi ohranijo svojo samostojnost. Kljub temu obstoječi družbenik v praksi lahko združi novo pridobljeni poslovni delež s svojim obstoječim poslovnim deležem, vendar le če sta osnovna vložka za oba poslovna deleža, ki se združujeta, vplačana v denarju. Poslovni delež, za katerega je bil kot osnovni vložek zagotovljen stvarni vložek, se torej ne more združiti z drugim poslovnim deležem.

Sklepa o spremembi družbenikov in spremembi družbene pogodbe

Družbeniki družbe, v kateri je eden od obstoječih družbenikov prodal svoj poslovni delež, zaradi prodaje poslovnega deleža sprejmejo sklep o spremembi družbenikov in sklep o spremembi družbene pogodbe. Poleg tega morajo pripraviti tudi čistopis družbene pogodbe, v kateri se spremenijo določbe glede imetnikov poslovnih deležev.

Če del svojega poslovnega deleža proda dosedanji edini družbenik družbe in s tem v lastniško strukturo vstopi nov družbenik, se namesto sklepa o spremembi družbene pogodbe sprejme sklep o sprejemu nove družbene pogodbe, ki nadomesti dotlej veljavni akt o ustanovitvi.

Celoten članek je na voljo v avgustovski številki biltena Unikum.

  • Vpis v sodni register ter razmerja med odsvojiteljem, pridobiteljem in družbo
  • Obdavčitev pri prodaji poslovnega deleža
  • Davčna stopnja za odmero dohodnine od kapitalskih dobičkov