Poročanje v Evidenco trga nepremičnin
22. junija, 2023

Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (ETN)

Evidenca trga nepremičnin (ETN) je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Osnovni namen evidence trga nepremičnin je spremljanje  tržnih cen in najemnin nepremičnin zaradi ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja preglednosti slovenskega nepremičninskega trga. Poročanju o najemnih in kupoprodajnih poslih v Evidenco trga nepremičnin je namenjena spletna aplikacija ETN –  dostop.

Rok za poročanje podatkov je do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel ali dodatek (aneks) sklenjen.

Kdo so zavezanci za poročanje?

Podatke o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo v ETN sporočati:

  • Finančna uprava Republike Slovenije iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin (DPN),
  • prodajalci za posle, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) in
  • stečajni upravitelji in sodišča za posle v stečajnem ali izvršilnem postopku, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV).

Podatke o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb oziroma prostori morajo v ETN sporočati:

  • Finančna uprava Republika Slovenije iz podatkov napovedi za odmero dohodnine najemodajalcev fizičnih oseb od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – pri oddajanju fizičnih oseb fizičnim osebam,
  • najemojemalci pravne osebe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem – pri najemanju od fizičnih oseb,
  • najemodajalci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Fizičnim osebam o najemnih pravnih poslih ni potrebno poročati neposredno v ETN. O tem poročajo Finančni upravi Republike Slovenije enkrat letno z napovedjo za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.