5. januarja, 2022

PKP10 uvaja dodatno pomoč za nakup testov HAG za samotestiranje

Upravičenec do pomoči je vsaka pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava (družbe, s.p.-ji, zadruge, drugo). Pri tem se lahko financira le nakup ustrezno certificiranih testov.

Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Možno podaljšanje do 30.6.2022.

FURS bo pomoč izplačal v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022.

Na podlagi Zakona bo lahko delodajalec za vsakega delavca (oziroma izjemoma drugo osebo) prejel 92,50 EUR. Pomoč se namreč lahko koristi za vsakega delavca ali za osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati. Število zaposlenih se šteje na dan oddaje izjave.

Kot delavec se šteje tudi:

  • posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
  • samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
  • kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter
  • oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

Vračilo pomoči:

  • Če upravičenec ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov à obvestiti FURS in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, ki jo izda FURS.
  • Prekršek in globa (visoke), če se navaja neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva.

Postopek za izplačilo:

  • Vloga se odda preko obrazca na EDavkih (trenutno obrazca še ni)
  • Izjava se vloži za celotno obdobje – najpozneje do 15. februarja 2022
  • V izjavi bo treba navesti število delavcev, za katere se uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov.

Vir: Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP – PKP10)