Ocena finančnega položaja podjetja
23. junija, 2023

Ocena finančnega položaja podjetja

Slika vsakega podjetja se odraža v računovodskih poročilih. Pomembnost računovodskih informacij se še bolj poudari, ko jih analiziramo s pomočjo različnih tehnik in metod. Ena od teh metod je analiza finančnega položaja podjetja, ki nam omogoča oceno strukture in razmerja med sredstvi ter obveznostmi do virov sredstev.

Proučevanje in analiziranje uspešnosti poslovanja podjetja ter spremljanje učinkovitosti sta pomembna dela vsakega podjetja. Z analizo lahko podjetje utrdi ali izboljša svoj finančni položaj ter pridobi ustrezne informacije za nadaljnje poslovne odločitve, kar je ključno za obstoj, finančno zdravje in razvoj podjetja.

Finančno načrtovanje in cilji planiranja

Pomemben prispevek k uspešnemu poslovanju podjetja predstavlja tudi kakovostno finančno načrtovanje. Rezultati analize imajo pomemben vpliv na odločitve glede določanja ciljev za prihodnje poslovanje. Načrtovanje omogoča vodilnim v podjetju sprejemanje tehtnih poslovnih odločitev in preprečuje sprejemanje odločitev v časovni stiski, ki bi se lahko izkazale kot nepravilne. Glavni cilji planiranja so zagotavljanje obstoja podjetja, rast in doseganje čim večje donosnosti na dolgi rok. Za uspešno planiranje je ključno tudi temeljito poznavanje trenutnega stanja podjetja.

Finančna analiza podjetja

S finančno analizo podjetje načrtuje prihodnje odločitve, ki so ključne za njegov obstoj, rast in nadaljnji razvoj. Gre za orodje, s katerim ocenjujemo uspešnost poslovanja podjetja. Vsako podjetje v času svojega delovanja beleži računovodske in finančne informacije. Finančna analiza je proces tolmačenja in ocenjevanja teh informacij, s katerim ugotavljamo značilnosti in perspektive podjetja. Pomembno orodje za oceno uspešnosti so tudi finančni kazalniki, ki se uporabljajo skupaj z analizo računovodskih izkazov. Gre za najstarejšo, dobro znano in najpogosteje uporabljeno metodo, imenovano finančna analiza. Na podlagi izračunanih kazalnikov lahko pridobimo strnjene informacije o stanju in gibanju posameznih kategorij finančnega položaja podjetja.

Ocena finančnega položaja podjetja

Za oceno finančnega položaja podjetja se zanašamo na podatke iz bilance stanja. Bilanca stanja prikazuje stanje podjetja v določenem trenutku s finančnega vidika. Različni dejavniki vplivajo na finančni položaj podjetja, med njimi so velikost in sestava sredstev ter virov sredstev, uspešnost in učinkovitost poslovanja ter vplivi iz okolja.

Velikost sredstev se nanaša na obseg in vrednost sredstev, ki jih podjetje poseduje, kot so naložbe, zaloge, terjatve itd. Sestava sredstev pa se osredotoča na razporeditev teh sredstev med različnimi kategorijami, na primer med osnovnimi sredstvi, dolgoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi sredstvi.

Viri sredstev pa predstavljajo načine, kako podjetje financira svoje dejavnosti. To vključuje kapital, dolgoročne in kratkoročne obveznosti ter morebitne zunanje vire financiranja, kot so posojila ali vlagatelji.

Poleg tega se finančni položaj podjetja oblikuje tudi na podlagi uspešnosti in učinkovitosti njegovega poslovanja. To zajema prihodke, stroške, dobiček, donosnost in druge kazalnike uspešnosti. Uspešno poslovanje in doseganje ciljev prispevata k pozitivnemu finančnemu položaju podjetja.

Poleg notranjih dejavnikov ima finančni položaj podjetja vplive tudi iz okolja, kot so splošno gospodarsko stanje, konkurenca, zakonodaja, politični dejavniki in druge zunanje okoliščine. Ti vplivi lahko neposredno ali posredno vplivajo na finančni položaj podjetja. Skupaj ti dejavniki sestavljajo sliko finančnega položaja podjetja, ki je pomembna za oceno njegovega stanja, uspešnosti in pripravo ustrezne strategije za prihodnje poslovanje.