Obračun DDPO za leto 2023 Unija Smart Accounting
20. oktobra, 2023

Obračun DDPO za leto 2023

Na strani e-demokracije lahko zasledimo predlog sprememb davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga bomo uporabljali za davčna obdobja od 1. januarja 2023 in za katera se le-ta predloži po uveljavitvi sprememb pravilnika*.

Obrazec obračuna DDPO in priloge je potrebno prilagoditi zaradi že prej sprejetih sprememb zakona (npr. nepriznani stroški reprezentance in nadzornega sveta oz. organa se iz 40% vrnejo na 50 % ali za olajšave po ZSRR-2), nekaj pa zaradi novih situacij, ki so posledica interventne zakonodaje v zvezi s poplavami in plazovi v avgustu 2023, in sicer:

  • nepriznane odhodke za prispevek delodajalca v okviru solidarnostne delovne sobote bomo vpisovali pod novo zap. 6.45, nepriznane odhodke za solidarnostni prispevek pa bi naja vpisovali pod novo zap. 6.46,
  • znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje, zaradi katere ni potrebno povečati davčne osnove, ker je bila oprema uničena zaradi poplav in plazov, bomo vnašali pod novo zap. 12.A,
  • pod zap. 15.16 davčnega obračuna bomo upoštevali olajšavo za donacije, vplačan na posebej oblikovan račun Republike Slovenije,
  • obrazec davčnega obračuna pa se bo razširil še za nove oznake A., B. in C., v katerem bomo izračunali znesek obveznega solidarnostnega prispevka.

Obvezni solidarnostni prispevek bomo izračunali tako, da bomo zap. št. 13 davčnega obračuna pomnožili z 0,8 %. Če je delodajalec organiziral solidarnostno delovno soboto, pa bo znesek za delodajalca, vpisanega pod zap. 6.45, odštel od ugotovljene obveznosti za solidarnostno delovno soboto in tako znižan znesek bo delodajalčeva obveznost za plačilo solidarnostnega prispevka.

*Pravilnik je v javni razpravi. Nanj je mogoče dati komentar do vključno 22.10.2023.