7. februarja, 2024

Objavljen je Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje uporabnikov proračuna

Urad za nadzor proračuna je v skladu s 100. b členom Zakona o javnih financah vzpostavil in objavil Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov.

Obveščamo neposredne in posredne uporabnike, da je Urad za nadzor proračuna vzpostavil Register zunanjih izvajalcev pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov s 24. januarjem 2024. Register je objavljen na spletni strani urada.

S 24. januarjem 2024 je prenehal veljati register izvajalcev notranjega revidiranja za izvajanje storitev notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki ga je Urad za nadzor proračuna objavljal na svoji spletni strani do vzpostavitve novega registra po 100. b členu Zakona o javnih financah.

Predstojnike proračunskih uporabnikov obveščamo, da je od vzpostavitve novega registra zunanjih izvajalcev naprej dovoljeno sklepati pogodbe za najem storitev notranjega revidiranja le s tistimi zunanjimi izvajalci, ki so vpisani v register zunanjih izvajalcev v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Vir: GOV