Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
24. decembra, 2018

Novi standard MSFI 16 – LIZING (ZAKUP)

MSFI 16- Zakup predstavlja novi standard koji propisuje principe  priznavanja, merenja, prezentacije i obelodanjivanja  zakupa za privredne subjekte koji primenjuju MSFI. Ovaj standard bi trebalo da utiče i na finansijske izveštaje jednog broja primalaca lizinga i na pregovore o dugoročnom zakupu.

Standard propisuje obavezu da se kod primaoca lizinga skoro sva sredstva sa pravom korišćenja dužim od 12 meseci priznaju kao osnovno sredstvo. Pravila priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja ugovora o zakupu posebno su definisana za zakupca, a posebno za zakupodavca.

MSFI 16 primenjuje se na sve ugovore o zakupu/lizingu, uključujući i zakupe uređene ugovorima o podzakupu, izuzev kratkoročnih zakupa i zakupa imovine male vrednosti.

U domaćim uslovima MSFI 16 još uvek nije preveden i objavljen. Međutim, MSFI 16 će se primenjivati na godišnje finansijske izveštaje za period koji počinje 1. januara 2019. godine ili nakon toga (u slučaju entiteta čija je poslovna godina različita od kalendarske; npr. ako poslovna godina počinje 1. aprila 2019. godine, to će biti i datum početka primene MSFI 16).

Ovo praktično znači da se iz upotrebe povlače:

 • MRS 17 – Zakupi
 • IFRIC Tumačenje 4 – Utvrđivanje da li ugovor sadrži zakup
 • SIC 15 – Poslovni zakup – podsticaji
 • SIC 27 – Procena sadržaja transakcija  uključujući pravni oblik zakupa

Novine koje MSFI 16 uvodi

Ključna novina koju uvodi ovaj standard odnosi se na obavezu korisnika lizinga – zakupca da prizna imovinu i obaveze po svim oblicima lizinga.

Početkom primene ovog novog standarda (01.01.2019., odnosno na dan početka poslovne godine) korisnici lizinga će imati obavezu da poslovne lizinge prikažu u svojim bilansima. Obveznici primene standarda bi trebalo da primene MSFI 16 uz potpunu retroaktivnu primenu (i u koloni „prethodna godina“). Alternativa ovom je da se podaci za prethodni period ne koriguju, ali da se kumulativno koriguju efekti prelaska na ovaj novi standard.

Pripreme za primenu novog standarda podrazumevaju pribavljanje što optimalnijeg obima podataka o ugovorima o lizingu, analizu sadržine tih ugovora i prilagođavanje informacija potrebnom sistemu izveštavanja.

U slučaju ranije primene morate naglasiti u napomenama uz FI.

Delokrug primene MSFI 16

Primenjuje se na sve oblike zakupa i podzakupa (lizinga) osim:

≠      Ugovor o lizingu za istraživanje ili korišćenje minerala, nafte, prirodnog gasa, i sličnih energenata

≠      Lizing bioloških sredstava

≠      Koncesije za pružanja usluga

≠      Licence za intelektualnu svojinu koju pruža davalac lizinga

≠      Ugovora o licencama koje spadaju u delokrug standarda MRS 38 – Nematerijalna imovina

Osim ovih, zakupac može da ne primenjuje ovaj standard i kod:

≠      Kratkoročnih ugovora o zakupu (12 meseci ili kraće)

≠      Ugovora o lizingu kod kojih je predmet lizinga male vrednosti (zasniva se na vrednosti imovine kada je nova-primer : kamion, automobil ne može biti imovina male vrednosti; dok tableti, računar, štampač može biti imovina male vrednosti)

Neke specifičnosti:

 •           Zakup koji sadrži opciju otkupa nema karakter kratkoročnog zakupa bez obzira na rok na koji je zaključen.
 •           Ukoliko dođe do prenamene zakupa, ili promene perioda trajanja zakupa (sa kratkoročnog na dugoročni) takav zakup smatraće se novim zakupom.
 •           Standard ne određuje konkretan prag vrednosti za klasifikaciju imovine male vrednosti; ta vrednost utvrđuje se procenom

Identifikovanje lizinga

Lizing je ugovor, ili deo ugovora kojim se prenosi pravo korišćenja identifikovane imovine tokom određenog perioda.

Pravo korišćenja imovine se stiče ako su kumulativno ispunjeni uslovi:

 1.       Korisnik ima pravo na sve suštinske ekonomske koristi koje proizilaze iz korišćenja te imovine
 2.       Korisnik ima pravo da upravlja korišćenjem te imovine

Početak lizinga je raniji od dva datuma: datum potpisivanja ugovor o lizingu, ili datum kada su se ugovorne strane obavezale da će se pridržavati glavnih uslova zakupa.

Porez na dohodak građana

Slično kao i kod poreza po odbitku – ako je zakupodavac fizičko lice, i postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana, iznos poreza bi trebalo uključiti u bruto naknadu lizinga.

Porez na imovinu

Prema članu 2, stav 1 tačka 8 Zakona o porezima na imovinu, porez se plaća na državinu i korišćenje nepokretnosti na osnovu ugovora o finansijskom lizingu.
Ako je reč o „običnom“ zakupu tj. operativnom lizingu obveznik poreza je vlasnik nepokretnosti.

Prezentacija u Finansijskim izveštajima

Bilans stanja

Imovina: prezentuje se odvojene od ostale imovine ili kao zasebnu linijsku stavku. Ukoliko nije zasebna linijska stavka onda zajedno sa drugom imovinom slične prirode. U napomenama se obelodanjuje u koju stavku je uključena ta imovina

Obaveze: odvojeno od ostalih obaveza, ili zajedno sa sličnim obavezama, uz objašnjenje u napomenama. U skladu sa planom otplate bi trebalo da budu klasifikovane na kratkoročne ili dugoročne.

Bilans uspeha

Trošak amortizacije se prikazuje odvojeno kao poslovni rashod. Takođe, i trošak kamate se prikazuje odvojeno.

Izveštaj o novčanim tokovima

Glavnica – finansijske aktivnosti
Kamata – kao i ostale kamate

Prva primena MSFI 16

Metode koje su na raspolaganju zakupcima su:

 1.        Puni retrospektivni metod: za svaki raniji obračunski period se prepravljaju podaci, dakle, efekat se prikazuje kao korekcija najranijeg prikazanog uporednog perioda ( težak za primenu.)
 2.        Retrospektivni metod sa kumulativnim efektom (tzv. modifikovani retrospektivni pristup) efekat se prikazuje kumulativno kao korekcija početnog stanja kapitala na početku tekućeg perioda-01.01.2019.; nema korekcije podataka, lakši za primenu.

U slučaju primene modifikovanog retrospektivnog metoda imovina sa pravom korišćenja se priznaje po:

 1.       Knjigovodstvenoj vrednosti kao da je MSFI 16 primenjivan od prvog dana zakupa diskontovano po inkrementalnoj stopi zaduživanja na datum prve primene; ili po
 2.       Iznosu jednakom obavezi po osnovu zakupa (isti iznos u aktivi i pasivi)

U prvom slučaju postoji razlika između obaveze i imovine koja se evidentira kao korekcija početnog stanja rezultata.

U drugom slučaju ne postoji razlika, pa nema korekcije rezultata.

Nije obavezno prelazno usklađivanje za zakupe:

 •           Male vrednosti
 •           Kojima trajanje ističe za manje od 12 meseci od datuma prve primene

BESPLATAN UPOREDNI PREGLED

Pripremili smo za Vas i uporedni pregled MSFI 16 i MRS 17/IFRIC 4. Kliknite ovde da biste ga preuzeli.