Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Nova pravila za poročanje operaterjev digitalnih platform Unija Smart Accounting
11. januarja, 2023

Nova pravila za poročanje operaterjev digitalnih platform

Novi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2N) je začel veljati 28. 12. 2022. V nadaljevanju opisujemo novosti v samem zakonu. Dodano je bilo poglavje, ki vključuje pravila za poročanje operaterjev digitalnih platform.

Poglavje se smiselno uporablja za poročanje operaterjev platform za namene avtomatične izmenjave podatkov med pristojnim organom in pristojnimi organi jurisdikcij, ki niso države članice. Vsebina poročanja operaterjev platform je povzeta po OECD modelu pravil poročanja digitalnih platform, s ciljem zagotavljanja pravočasnega dostopa davčni upravi do kakovostnih in ustreznih informacij o dohodkih prodajalcev, doseženih prek platform.

Za katere dejavnosti je poročanje obvezno?

Operaterji digitalnih platform sporočajo pristojnemu davčnemu organu (FURS) informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo preko digitalnih platform. Poslovne dejavnosti, za katere je poročanje obvezno, vključujejo:

  • najem nepremičnin,
  • osebne storitve,
  • prodajo blaga in
  • najem katerega koli načina prevoza.

FURS bo od poročevalskih operaterjev platform prejemal naslednje informacije:

  • identifikacijske podatke o prodajalcih, o katerih se poroča, ki so registrirani na spletnih platformah;
  • podatke o prejetem nadomestilu, odtegnjenih pristojbinah in davkih;
  • podatek o številu opravljenih dejavnostih ter finančnem računu, na katerega je bilo nadomestilo nakazano;
  • v primeru oddajanje nepremičnin v najem za vsako nepremičnino tudi podatki o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.
Kdo je prodajalec?

Prodajalec, o katerem se poroča, je rezident Republike Slovenije, ali pa je dal v najem nepremičnino, ki se nahaja v RS. V primeru, da operater platforme izpolnjuje več (prej naštetih) pogojev v različnih državah članicah EU, lahko sam izbere državo članico, v kateri bo poročal, vendar mora o tem obvestiti vse države članice, v katerih izpolnjuje pogoje.

Tuji operater platforme se mora ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati v EU; pri tem lahko sam izbere državo članico EU enkratne registracije. V kolikor se želi tuji operater platforme registrirati v Sloveniji, poda vlogo za registracijo tujega operaterja platforme pri FURS, ki izda odločbo o registraciji in mu dodeli individualno identifikacijsko številko (IIN).

Informacije se sporočajo na način in v obliki, ki ju predpiše minister, pristojen za finance s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Poročevalski operaterji platform prve informacije sporočijo za poročevalna obdobja od 1. januarja 2023 dalje; informacije morajo biti FURS sporočene do 31. januarja 2024. Če poročevalski operater platforme v koledarskemu letu, za katero se poroča, ni identificiral prodajalcev, o katerih se poroča, to sporoči FURS.

Poročevalski operaterji platform izvajajo postopke dolžne skrbnosti glede zbiranja podatkov o prodajalcih in preverjanja ter jih morajo zaključiti do 31. decembra posameznega poročevalnega obdobja. Poročevalski operater platforme vodi evidenco glede postopkov dolžne skrbnosti in jo hrani še 5 let po koncu poročevalnega obdobja, na katerega se nanaša.