Negativna obrestna mera pri cash-poolingu Unija Smart Accounting
13. februarja, 2023

Negativna obrestna mera pri cash-poolingu

Znotraj mednarodne skupine podjetij prihaja pogosto do »internega« financiranja, ki ima lahko različne oblike npr. klasična posojila, »cash-pooling« itd.


V tržnih pogojih negativnih obrestnih mer nosijo breme posojila posojilodajalci, ki morajo posojilojemalcem za plasma denarja plačati. V konkretnem primeru slovenska družba, ki je del mednarodne skupine, daje posojilo tuji povezani družbi, nerezidentki, zaradi negativnega EURIBOr-a pa je morala povezani družbi plačati za plasma denarja in na tej podlagi pripoznati finančni odhodek.

FURS je v Pojasnilu št. 0920-14601/2022-2 z dne 15. 12. 2022 pojasnil, da:

  • se plačilo na podlagi negativne obrestne mere ne presoja po pravilih za POM, saj gre po vsebini za plačilo storitve (pogosto imenovane ležarina),
  • se davčno priznavanje odhodkov presoja na podlagi 16. člena ZDDPO-2 (torej kot za nakup storitev in ne kot obresti),
  • posledično tako plačilo ne podleže davčnemu odtegljaju.