3. februarja, 2022

Licenčna pogodba med SAZOR GIZ k.o. in GZS

Pretekli teden so mnoga podjetja dobila poziv k podpisu licenčne pogodbe za fotokopiranje avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti.

Licenčna pogodba velja na podlagi Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Skupni sporazum sta 6. decembra 2021 sklenili Gospodarska zbornica Slovenije ter Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o. (SAZOR GIZ k.o.).

Zavezanci po tem sporazumu so vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in ki bodisi posedujejo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma imajo tovrstno napravo v svojih osnovnih sredstvih, jo najemajo ali z njo razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali naročijo fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja.

Tarife za fotokopiranje avtorskih del so različne in so odvisne predvsem od števila zaposlenih v podjetju in izobrazbeno strukturo v podjetju. Princip tarif glede na izobrazbo je snovan na statističnih podatkih glede na stopnjo izobrazbe v posameznih dejavnostih.

Tarifa se bo uveljavljala postopoma in sicer za leto 2021 bo tarifa znižana za 50 %, za leto 2022 za 25 %, za leti 2023 bo znižana za 10 %, od 2024 naprej pa bodo družbe plačevale celotno tarifo.

Vsi zavezanci, ki bodo pristopili k licenčni pogodbi v enem mesecu od poziva, so upravičeni do znižanja tarife za 20 %.

Podjetja, ki ne posedujejo fotokopirnega stroja in ga ne najemajo oziroma ne naročajo fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih, morajo v enem mesecu od prejetega poziva podati pisno izjavo, da niso zavezanci po tem sporazumu, ki jo kot prilogo prejmejo poleg poziva.