Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Kriptovalute in majhne družbe Unija Smart Accounting
21. novembra, 2022

Kriptovalute in majhne družbe

Če majhna kapitalska družba (npr. d.o.o.) vodi poslovne knjige na podlagi SRS, potem za kriptovalute uporablja Pojasnilo 1 k SRS 11. Kriptovalute (bitcoin, ripple,…) v poslovnih knjigah obravnava kot finančne naložbe, za vsako posamično posebej pridobljeno kriptovaluto pa se odloči in jo meri bodisi po:

  • po nabavni vrednosti
  • bodisi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (torej kot finančni prihodek ali finančnih odhodek v IPI v vsakem letnem poročilu).

 

Na podlagi 1.odst.57.čl. ZGD-1 mikro in majhne družbe v osnovi niso zavezane k letni reviziji računovodskih izkazov. Vendar 7. odst. 57. člena za določene primere predpisuje preiskavo letnih rač.izkazov, in sicer za tiste družbe, ki bi vrednotile finančne instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, po pošteni vrednosti. Preiskava letnih računovodskih izkazov mora v tem primeru enako kot revizija biti izvedena v roku 6 mesecev po koncu poslovnega leta, mnenje revizorja pa predloženo na Ajpes skupaj z letnim poročilom.

V reviji Sir*ius, ki jo izdaja Slovenski inštitutu za revizijo (SIR), smo pred dnevi lahko zasledili novo razlago, po kateri se tisti del ZGD, ki govori o objavljeni ceni na organiziranem trgu, nanaša na zakon, ki ureja trg finančnih inštrumentov (ZTFI-1 ).
Ker seveda družbe nalagajo v kriptovalute, s katerimi se trguje na borzah, ki jih ta zakon ne pokriva, SIR v mnenju PR-RAČ-7-6/22 zaključuje, da je za te družbe preiskava letnih računovodskih izkazov, ki jo opravi revizor, obvezna.

 

 

Posledice, če kriptovalute meri po pošteni vrednosti preko PI:
Majhna družba Preiskava letnih rač.izkazov, ki jo opravi revizor, v 6 mesecih po koncu posl.leta. Oddaja na Ajpes za namene javne objave v 8 mesecih po koncu posl.leta.
Mikro kapitalska družba Enako kot velja za majhno družbo.

Dodatno: ne more izbrati posebnega režima (t.j. ne more zgolj razkriti predpisanih štirih točk iz 70.a čl., temveč mora izdelati pojasnila enako kot majhne družbe).