Energetski dodatek za gospodinjstva z nizkimi dohodki
5. septembra, 2022

Energetski dodatek za gospodinjstva z nizkimi dohodki

Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD). Namen zakona je dodeliti enkratni energetski dodatek gospodinjstvom z nizkimi dohodki. Prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi bodo prejeli dodatek, za katerega ne bo treba vložiti vloge. Prva izplačila dodatka bodo v novembru.

Koliko bo znašala višina energetskega dodatka?

  • 200 evrov za samske osebe,
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 evrov za pare brez otrok.

Do energetskega dodatka v višini 200 evrov so upravičene naslednje kategorije invalidov:

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov;
  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZRZI) in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu; 
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do DSP;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek in upravičenci;
  • invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Kalkulator, ki bo omogočal preverjanje upravičenosti do energetskega dodatka bo objavljen v septembru na vladnih spletnih straneh.