Dohodninske spremembe, sprejete za leto 2023
27. decembra, 2022

Dohodninske spremembe, sprejete za leto 2023

Katere so zadnje sprejete davčne spremembe na področju obdavčitve fizičnih oseb (novela ZDoh-2AA) in katera sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb stopi v veljavo s 1. 1. 2023?

1. Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve

Sprememba pri obdavčitvi nadomestila za uporabo lastnih sredstev zaposlenega (10. točka prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini)
Po novem se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bi vštevalo nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca določeno do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu. Za leto 2022 je veljalo, da se v davčno osnovo ni vštevalo nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov kot utemeljen in razumen znesek – do višine 5 % mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Sprememba pri obdavčitvi plačila za poslovno uspešnost (12. točka prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini)
V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne bi vštevalo plačilo za poslovno uspešnost, izplačano v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi, po novem »največ dvakrat v koledarskem letu« vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Črta se možnost, da se znesek neobdavčeno izplača do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje.

2. Spremembe pri obdavčitvi in davčnih olajšavah

Znižanje splošne olajšave
Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 5000 evrov letno (namesto 7500 evrov), pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Za nadaljnja leta se črta poviševanje splošne olajšave.
Poleg tega se spreminja način izračuna dodatne splošne olajšave, ki jo prejme rezident, če skupni dohodek rezidenta od dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti (če se obdavčijo z upoštevanjem dejanskih stroškov), dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero se odmerja dohodnina, ne presega 16.000 evrov. Dodatna splošna olajšava se upošteva kot (sprememba formule) zmanjšanje = 18.761,40 € – 1,17259 × skupni dohodek.

Nova olajšava za mlade do 29 let (113. člen Zakona o dohodnini)
Rezidentu, prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti, vključno z letom, v katerem dopolni 29 let starosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja v znesku 1300 evrov letno. Olajšava se prizna sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v posameznem davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.

3. Obdavčitev dohodkov iz dejavnosti – spremembe pri ›normirancih‹

Določba tretjega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini, ki je omogočala doseganje višjega zneska prihodkov in ohranitve davčnega sistema z upoštevanjem normiranih odhodkov, se spreminja tako, da ne bo več zadoščalo, da je pri podjetniku v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, temveč bo morala biti oseba zaposlena na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev.
Spremeni se višina priznanih normiranih odhodkov. Davčna stopnja za obdavčitev ›normirancev‹ ostaja 20-odstotna.


Avtorica članka: dr. Nina Orehek Ručigaj

Celoten članek je na voljo v decembrski številki biltena Unikum.