Začasni odlog bančnih posojil po avgustovskih poplavah
15. septembra, 2023

Začasni odlog bančnih posojil – po avgustovskih poplavah

Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala in začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, so pripravili dodatna pojasnila.

Za kaj gre?

Gre za začasni ukrep na področju bančnih posojil za pravne in fizične osebe, ki se zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 kot kreditojemalci soočajo z likvidnostnimi težavami.

Ukrep zavezuje banke in hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, da kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi posledic poplav ali plazov najmanj v višini 10.000 eur oz. če je kreditojemalec gospodarska družba najmanj v višini 100.000 eurov, odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo.

Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita o krajšem ali daljšem obdobju odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, če je to za kreditojemalca ugodnejše. Prav tako se lahko sporazumno dogovorita o drugačnih značilnostih odloga plačila.

Komu je ukrep namenjen?

Ukrep je namenjen bančnim kreditojemalcem, ki so v poplavah avgusta 2023 utrpeli škodo, in sicer:

  • gospodarskim družbam s sedežem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 100.000 evrov;
  • zadrugam, društvom, zavodom, ustanovam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo delavce, ali samozaposlenim osebam s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000 evrov;
  • nosilcem kmetijskega gospodarstva ali nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so utrpeli škodo v višini najmanj 10.000 evrov;
  • fizičnim osebam z državljanstvom Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000 eurov.

Kaj pomeni odlog plačila?

Odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Po izteku obdobja odloga plačila prvi odloženi obrok zapade v plačilo 12 mesecev kasneje, kot je bilo dogovorjeno v prvotni kreditni pogodbi, kar pomeni, da se plačilo vsake posamezne obveznosti zamakne za 12 mesecev.

V obdobju odloga se pri bančnih posojilih na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečni EURIBOR + 0 % oziroma po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe, če je ta za kreditojemalca ugodnejša. Obresti se obračunavajo, vendar se plačajo po izteku obdobja odloga, na način, ki ga določi banka.

Upravičenci morajo vlogo za odlog plačila posojil nasloviti na banko najkasneje do 31. decembra 2023, pri čemer pa banka ne sme zaračunavati stroškov za odlog, kot tudi odloga ne sme pogojevati z drugimi pogoji, ki jih ZIUOPZP ne vključuje.

Škoda, dokazila, banke

Dokazila, ki jih zahteva banka, so med drugim uradni dokument davčnega organa v primeru obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let, pa tudi potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih izdanega s strani davčnega organa.

Škoda zaradi posledic poplav ali plazov ni omejena na neposredno škodo, temveč lahko vključuje tudi posredno škodo, kot je prekinitev dobaviteljske verige.

Ukrepa glede bančnih in nebančnih kreditov se ne izključujeta, kar pomeni, da lahko oseba zaprosi za odlog potrošniškega kredita pri nebančnem kreditodajalcu in za odlog bančnega kredita pri banki ali hranilnici.

Banka ni dolžna naknadno odložiti že plačanih obveznosti, odlog se nanaša samo na neplačane obveznosti.