Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. marca, 2018

Porez po odbitku na usluge iz inostranstva – 1. april 2018. godine

U “Službenom glasniku RS“, broj 18/2018 objavljen je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku, a koji počinje da se primenjuje od 1. aprila 2018. godine.
Pravilnik obuhvata sledeće vrste usluga:
 • istraživanja tržišta,
 • računovodstvenih i revizorskih usluga,
 • kao i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja,
Koje su u skladu sa članom 40. stav 1, tačka 5 Zakona o porezu na dobit pravnih lica plaćati porez po odbitku.
Prihodi nerezidentnog pravnog lica po osnovu navedenih usluga oporezuje se nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.
Suština navedenog Pravilnika je da počev od 1. aprila 2018. godine prihodi koji se nerezidentnim pravnim licima isplaćuju po osnovu svih drugih usluga više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku (osim u slučaju isplate prihoda pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom).
Usluge istraživanja tržišta obuhvataju one usluge koje se odnose na:
 • prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica;
 • obradu i analizu prikupljenih podataka;
 • određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta;
 • analizu učešća na tržištu;
 • analizu prodaje;
 • ispitivanje konkurencije;
 • testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.
Uslugama istraživanja tržišta ne smatraju se usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja.
Računovodstvenim i revizorskim uslugama smatraju se usluge vezane za:
 • za sastavljanje finansijskih izveštaja,
 • kao i za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.
Uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja obuhvtaju one usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge:
 • poreskog savetovanja,
 • advokatske usluge,
 • usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i
 • svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.
Uslugama iz oblasti savetovanja ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga.