Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
11. decembra, 2017

Objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona (PDV, dobit, dohodak, doprinosi i takse)

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona, i to:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Nacrti zakona će vrlo brzo biti na sednici Vlade, nakon čega će u formi predloga zakona biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Većina izmena primenjivaće se od 1. januara 2018. godine, a neke će imati odloženu primenu.
Najvažnije izmene koje se očekuju odnose se na sledeće:
PDV
 • odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine;
 • menjaju se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu;
 • predlaže se uvođenje posebnog postupka oporezivanja za promet investicionog zlata;
 • menjaju se odredbe koje propisuju pravo na refakciju PDV kupcu prvog stana i dr.
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • izmene u oblasti priznavanja rashoda po osnovu amortizacije;
 • propisuje se način na koji se banci priznaje rashod na ime otpisa potraživanja;
 • sužava se predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku;
 • propisuje se obaveza dostavljanja poreske prijave za porez na dobit po odbitku u roku od tri dana;
 • preciziraju se odredbe koje su vezane za izveštavanja o transfernim cenama i dr.
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
 • povećava se neoporezivi iznos kod poreza na zarade na 15.000 dinara;
 • uvode se novi poreski podsticaji;
 • preciznije se uređuje predmet oporezivanja porezom na dohodak građana;
 • propisuju se velike izmene u vezi sa oporezivanjem prihoda od samostalne delatnosti;
 • ukida se pravo preduzetnika na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstvo i dr.
DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • produžava se period primene određenih olakšica;
 • propisuje se nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa i dr.