Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
15. februarja, 2018

Na kaj je potrebno paziti pri letnih poročilih?

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige (ne glede na sistem vodenja), zadruge, pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije (sindikati, ustanove, politične stranke, …) in društva morate vsako leto Finančni upravi RS (FURS) in Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložiti zahtevana zaključna poročila za preteklo leto, najkasneje tri mesece po zaključku poslovnega leta. Letos je zaradi velikonočnih praznikov rok za njihovo oddajo podaljšan do 3. april 2018. 

Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost (registrirani odvetniki, notarji, samostojni kulturni delavci, zobozdravniki, novinarji, profesionalni športniki in normiranci), pripravijo le davčni obračun, ki ga pošljejo na FURS, prav tako do 3. aprila 2018.
Kako sestaviti letna poročila?
Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Prikazovati mora resnično stanje premoženja in obveznosti poslovnega subjekta, njeno finančno stanje ter poslovni izid.
V praksi se pojavljajo dvomi, kako pravilno sestaviti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, zato vam priporočamo, da to prepustite strokovnjakom (pri tem vam lahko pomagamo tudi v računovodski hiši Unija).
Kaj vsebujejo letna poročila?
Letna poročila se razlikujejo glede na statusno obliko družbe, vendar pa jim je skupno to, da so letna poročila razdeljena na poslovni in računovodski del.
Letno poročilo družb in podjetnikov vsebuje:
  • bilanco stanja (prikaz stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta);
  • izkaz poslovnega izida (prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izida v poslovnem letu).

Družbe, ki so zavezane reviziji, morajo poleg omenjenih izkazov pripraviti in oddati še:

  • izkaz denarnih tokov (prikaz gibanja prejemkov in izdatkov v poslovnem letu ter sprememb pri denarnih sredstvih);
  • izkaz gibanja kapitala (prikaz gibanja kapitala v poslovnem letu).
  • priloge s pojasnili k izkazom, 
  • poslovno poročilo. 
Kaj se zgodi, če letnega poročila ne oddate na AJPES?
Globe so visoke in zamuda ni opravičljiva. V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je določeno, da se z globo od 2.000 do 5.000 EUR kaznuje podjetnika, ki ustreza merilom za velike družbe, z globo od 1.300 do 3.500 EUR podjetnika, ki ustreza merilom za srednje družbe in z globo od 600 do 2.000 EUR za podjetnika, ki ustreza merilom majhne družbe ter z globo od 200 do 800 EUR pa podjetnik, ki ustreza merilom mikro družbe.
Kaj pa v primeru, da pravočasno ne oddate davčnega obračuna na FURS?
FURS lahko po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) zamudo oddaje davčnega obračuna kaznuje tudi z visokimi globami: samostojne podjetnike od 800 do 10.000 EUR kazni, mikro in majhne družbe od 1.200 do 15.000 EUR ter srednje in velike družbe z od 3.200 do 30.000 EUR kazni. Zavezanci lahko izkoristite možnost oddaje davčnega obračuna s samoprijavo in s tem se izognite sankciji, zaradi zamude pri oddaji davčnega obračuna. FURS pa je glede opravičil tudi bolj popustljiv.