Spremenjen obrazec DDPO
26. decembra, 2023

Spremenjen obrazec DDPO

Ministrstvo za finance je objavilo spremembe in dopolnitve obrazca obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Obrazec se za 2023 dopolnjuje za:

  • popravi se besedilo, saj so stroški reprezentance in stroški nadzornega sveta priznani v višini 50 % (leto 2022: 60%),
  • doda se zaporedna 12.A, saj za izkoriščene olajšave za investiranje ni potrebno povečati davčne osnove, če je do odtujitve opreme prišlo na podlagi uničenja zaradi poplav in plazov,
  • dopolni se rubrika 15.16 in priloga 9 za davčno olajšavo za plačila v sklad za odpravo posledic poplav v avgustu 2023,
  • dodata se rubriki za olajšave 15.19 in 15.20 po zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2024 dalje, pa bomo uporabljali nove priloge 3, 15, 16, 17. Tako je:

  • s prilogo 3 določeno po vrstah zavezancev, katere računovodske izkaze se prilaga k obračunu DDPO, da se obrazec z izkazi vred štejejo za davčni obračun kot celoto,
  • s prilogo 15 bomo po novem podatke o posojilih med povezanimi osebami vpisovali ločeno za posojila, cash-pooling in za drugo financiranje (npr. obveznice),
  • s prilogo 16 in 17 pa  bomo poročali o transakcijah s povezanimi osebami, vendar ne več zgolj na ravni prometa terjatev in obveznosti, temveč po vrstah teh transakcij ločeno za neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, storitve (npr. računalniške, menedžerske, pravne, kadrovske, računovodske, itd.), prodajo in nakup zalog, obračunane obresti in drugo.