Rezervacije za razgradnjo, odstranitev in obnovitev
27. junija, 2022

Rezervacije za razgradnjo, odstranitev in obnovitev

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo poleg nakupne cene med drugim sestavlja tudi ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Za ta del stroškov se posledično hkrati oblikujejo rezervacije.

FURS je med novicami dne 21.6.2022 pojasnil davčno obravnavo tovrstnih rezervacij:

  • ob samem oblikovanju rezervacij davčno še ne priznajo nobeni odhodki, ker ti ne nastanejo za poslovne namene, saj so ocenjeni stroški razgradnje, odstranitve in obnovitve del nabavne vrednosti osnovnega sredstva,
  • ob vsakoletnem obračunu amortizacije, če je ta obračunana po stopnjah in pogojih iz 33. člena ZDDPO-2, se v celoti davčno priznajo tudi odhodki iz naslova amortizacije od povečanega dela nabavne vrednosti osnovnega sredstva zaradi ocenjenih stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve.
  • v obračunu DDPO ne prihaja do prilagoditev odhodkov v postavkah 6.27 oziroma 7.6.  (na podlagi 7. odst.33. čl. ZDDPO-2).