27. januarja, 2020

Obvezni večstranski pobot

Namen obveznega večstranskega pobota je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov. Upravljavec večstranskega pobota je AJPES, ki sprejema prijave elektronsko prek spletne aplikacije ePobot. V ePobot se prijavljajo zgolj obveznosti, kjer sta tako upnik kot dolžnik vpisana v Poslovni register, torej ne prijavljamo tujih dobaviteljev. Obvezni večstranski pobot se izvaja enkrat mesečno. Vključitev v sistem pobota je brezplačna, plača pa se nadomestilo za dejansko pobotani znesek, ko pride do pobota.

Dolžnik mora po nastanku zamude elektronsko prijaviti v prvi krog obveznega večstranskega pobota denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi. Prijavo mora izvesti v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude.

Nekatere obveznosti pa ni potrebno prijaviti v obvezni večstranski pobot. To velja za obveznosti:

  • ki niso višje od 250 eurov
  • do povezanih oseb po zakonu, ki ureja gospodarske družbe
  • ki bodo prenehale v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom, oziroma z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo, ki jo je več kot polovica udeležencev potrdila najkasneje dan pred dnevom pobota
  • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti iz neporavnanih menic po 32.členu ZPreZP-1
  • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.
  • ki jih je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo

 

V obvezni večstranski pobot pa je prepovedano prijaviti davčne obveznosti ter obveznosti, ki ne obstajajo ali pa so že bile poravnane. Prijavljajo se zgolj obveznosti iz dobav blaga in storitev.

Prijava denarne obveznosti do posameznega upnika, ki jo vloži dolžnik mora vsebovati davčno številko upnika, datum in številko računa, datum nastanka zamude, znesek neporavnane denarne obveznosti po računu in zaporedno številko prijave. Po izvedenem krogu večstranskega pobota prejme vsak udeleženec poročilo o rezultatih, ki vsebuje najmanj navedbo skupnega zneska vseh obveznosti, ki so bile pobotane do posameznega upnika.