Računovodstvo za velika in srednje velika podjetja

Za pravilnost in resničnost podatkov v bilanci je odgovoren direktor podjetja. Izjemnega pomena je torej, da veste, komu ste zaupali vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih izkazov.

Celovita računovodska storitev na Uniji

OD KNJIŽENJA DO NADZORA IN RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

VODENJE RAČUNOVODSTVA

Finančno računovodstvo in davčne knjige so podlaga za sestavitev računovodskih poročil, izkazov in davčnih obračunov. Nudimo:

evidentiranje poslovnih dogodkov v glavno knjigo in hkrati v saldakonte kupcev in dobaviteljev

vodenje registra osnovnih sredstev

pomoč pri vodenju vaših pomožnih knjig (npr. trgovske knjige, materialnega knjigovodstva, obračunov potnih nalogov, blagajniške knjige) in usklajevanju z glavno knjigo

vodenje predpisanih davčnih knjig in evidenc (za zavezance za posamezne davke, npr. za DDV)

sprotno svetovanje strankam o skladnosti listin z davčno zakonodajo (pri izstavitvi računov, pri likvidaciji prejetih računov in obračunov, potnih obračunov in drugih pogodb ter listin) ter podpora poslovanju stranke (informiranje, zagotavljanje poročil)

svetovanje pri izbiri ali pravilnem razumevanju računovodskih usmeritev (pri pomembnejših poslovnih odločitvah).

POROČANJE (RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA)

Na podlagi poslovnih knjig pripravimo predpisane računovodske izkaze, poročila drugim državnim inštitucijam ter vaša interna poročila, ki jih potrebujete pri vodenju, nadzoru in sprejemanju odločitev.

izdelava notranjih poročil glede na potrebe stranke (za management, za lastnike, koncernsko poročanje)

vodenje registra osnovnih sredstev

izdelava predpisanih poročil za državno statistiko, Ajpes, Banko Slovenije

izdelava letnih računovodskih izkazov (predpisani izkazi: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, drugi predpisani izkazi, pojasnila in razkritja)

sodelovanje pri poročanju na nadzornem odboru in skupščini

DAVČNI OBRAČUNI

Vsak poslovni subjekt je zavezanec za najmanj enega od davkov, za kar je potrebno voditi predpisane knjige ali evidence ter oddajati vloge, napovedi in davčne obračune.

obračun DDV in drugi predpisani obračuni po zakonu o DDV

vodenje davčnih knjig in evidenc po predpisih o DDV,

izdelava obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti ali obračuna davka od dohodka pravnih oseb,

vodenje evidenc za letni davčni obračun (npr. evidenca pokrivanja davčnih izgub, koriščenja davčnih olajšav),

obračun davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji (npr. pri izplačilu dividend, obresti, licenčnin, najemnin…) ter pomoč pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov,

izdelava drugih davčnih napovedi in obračunov.

RAČUNOVODSKI NADZOR IN SVETOVANJE

Del računovodske funkcije se opravi tudi pri vas, za kar je koristno izvesti notranje kontrole:

pregled evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne in davčne knjige,

kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo in računovodskimi standardi,

kontrola ustreznosti vrednotenja in izkazovanja stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi in pomožnih knjigah naročnika,

računovodsko svetovanje pri organiziranju računovodstva in financ ali pri sprejemanju pomembnejših poslovnih odločitev

Vas skrbi varnost podatkov pri obračunavanju plač?

Obračun plač prepustite strokovnjakom

OBRAČUN PLAČ NA UNIJI

E – računovodstvo

UNIJA APP – SODOBNE IT REŠITVE ZA BREZPAPIRNO RAČUNOVODSTVO IN POSLOVANJE

Nič več pretipkavanja podatkov v sistem ali nošenja dokumentacije na računovodski servis. Unijine sodobne IT rešitve vam omogočajo hitro, enostavno in učinkovito brezpapirno poslovanje:

  • Dokumente (račune, pogodbe, potne naloge..) enostavno skenirate in uvozite v sistem za obdelavo.
  • Sistem za obdelavo omogoča elektronsko likvidacijo dokumentov.
  • Po potrditvi likvidacije se dokumenti avtomatsko prenesejo na računovodstvo na Unijo.
  • Vpogled v celotno bazo skenirane dokumentacije vam je vedno na voljo.
  • Širok nabor poročil in celoten pregled nad poslovanjem podjetja, ki vam olajša vaše poslovne odločitve, je na voljo 24/7 v naši mobilni aplikaciji Unija
    APP (vpogled v glavno knjigo vašega podjetja, pregledovanja kartic in bilanc, zapadlih terjatev in obveznosti, možnost online izterjav zapadlih
    obveznosti…)

Več o brezpapirnem poslovanju in Unijinih sodobnih IT rešitvah si preberite tukaj.

Katere so prednosti e-računovodstva
v primerjavi s klasičnim računovodstvom?

PREVERITE TUKAJ

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS