Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla. Mi ga uporabljamo za pisanje vznemirljivih poslovnih zgodb.

Računovodstvena kuća Unija BG d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 165 G,
11070 Novi Beograd

Računovodstvena kuća UNIJA XS, d.o.o.

Krilova 1a,
21000 Novi Sad

+381 11 312 12 82

info.bg@unija.com

www.unija.com

More

fb fb fb fb fb

U Uniji Consulting za vas brinemo o…

PRIVREDNO PRAVO

Kompanijama i pojedincima pružamo pomoć u pitanjima pravnog statusa, pripremi opštih akata i ugovora o poslovanju preduzeća i drugim pravnim organizacionim oblicima.

 • statusno – pravna pitanja u vezi sa poslovanjem kompanije, preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • statusne promene (podele, spajanja) kompanija, samostalnih preduzetnika i drugih pravnih organizacionih oblika
 • priprema opštih akata i ugovora o prodaji poslovnih udela, likvidacije kompanije

IZVRŠENJE I SPROVOĐENJE STEČAJNOG POSTUPKA

Savetovanje i podnošenje pravnih lekova u finansijskom poslovanju, stečajnim postupcima i likvidaciji

 • savetovanje o restrukturiranju preduzeća, pokretanje i upravljanje postupkom prinudne nagodbe ili stečajnim postupkom
 • savetovanje u postupcima likvidacije pravnih lica, podnošenje tužbe u postupku
 • podnošenje prigovora na listu proverenih zahteva
 • priprema spornih tužbi i drugih pravnih lekova protiv odluka u stečajnom postupku

ZAPOŠLJAVANJE, ZARADE I ZAPOSLENI

Pomoć u pitanjima radnog prava, priprema ugovora i internih akata, kao i zastupanje klijenata u svim vrstama radnih sporova.

 • revizija zakona o radu i sudske prakse
 • priprema ugovora o radu i drugih oblika rada
 • izrada internih akata i pravila
 • sprovođenje procedura zapošljavanja ili procedura otpuštanja
 • komunikacija sa sindikatima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • zastupanje u slučaju inspekcije iz oblasti rada

PRAVNI DUE DILIGENCE IZVEŠTAJ

Pravno dijagnostički izveštaj (DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija neophodnih za donošenje strateških odluka ili analiza poslovanja kompanije i procena sadašnjih i budućih poslovnih rizika. Više o dijagnostičkom izveštaju poslovanja kompanije možete pročitati ovde.

NEKRETNINE

Savetovanje i priprema pravnih dokumenata u prometu nekretnina i mogućih opterećenja nekretnina različitim stvarnim pravima.

 • savetovanje o nekretninama
 • priprema kupoprodajnih, zamenskih, poklon, isporučnih i drugih vrsta ugovora o raspolaganju nekretninama
 • upis u zemljišne knjige
 • savetovanje u vezi sa uspostavljanjem hipoteke, prava građenja, služnosti i drugih tereta na nekretninama
 • uređivanje odnosa iznajmljivanja

UGOVORNO PRAVO

Savetovanje i priprema različitih vrsta ugovora za kompanije i pojedince:

 • priprema i pregled ugovora o prodaji, iznajmljivanju, poslovanju, mandatu, licenciranju i drugih vrsta podugovora

PREDNOSTI SAVETOVANJA U UNIJI

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

SVEOBUHVATNA OBRADA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savetovanje na jednom mestu.

SAVETOVANJE NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Svi vidovi savetovanja na području Centralne i Istočne Evrope na jednom mestu. Ponosimo se velikim timom savetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO PROFESIONALNI SAVETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i sa aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALNI TRETMAN

Svakog klijenta tretiramo individualno, nudimo praktična rešenja i pomažemo im da optimizuju svoj rad.

TIM SAVETNIKA UNIJE

Znanje i iskustvo koji stoje na izuzetno profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

VELIKA STRUČNOST

Visoka profesionalnost je ključni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za savetovanje u određenoj oblasti, ali i na poverenje klijenata. Zaposleni Unije Consulting potvrđuju svoju profesionalnost formalnim obrazovanjem i stalnim profesionalnim usavršavanjem. Više od 100 sati obuke godišnje znatno je iznad evropskog proseka koji se kreće između 30 i 40 sati. Svesni smo da samo kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde.

NAŠI STRUČNJACI

U Uniji smo svesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

ČESTO NAS PITATE

Na jednom mestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Odlično radimo na čak 6 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rešenja za optimizaciju rada.

Koje usluge pravnog savetovanja najčešće pružamo klijentima?

Sklapanjem ugovora utvrđuju se željena međusobna prava i obaveze između strana, bilo B2B ili druge. Međutim, ugovorni odnosi takođe mogu izazvati neke neizvesnosti i dodatne troškove, u smislu stvarnih obaveza strana, šta se dešava ako druga strana prekrši ugovor, mogućnosti raskida ugovora, odgovornost za štetu, oporezivanje itd. Priprema odgovarajućih ugovora, podzakonskih akata, pravila i protokola stoga je od izuzetne važnosti i mogu se izbeći nepotrebni rizici, porezi i sudski troškovi.

Pravni due diligence je i preventivni i dijagnostički postupak pregleda nečijih pravnih odnosa i dokumentacije. Predmet pravne revizije obično su sve vrste pravnih oblasti, poput trgovačkog i ugovornog prava, radnog prava, kolektivnih ugovora i obračuna zarada, nekretnina, (ne)solventnosti, poreskog prava i drugih. Cilj je pronaći i prepoznati potencijalne pravne rizike, gubitke, nejednakost obaveza i identifikovati nepoštovanje relevantnih zakona.

Da li želite da osnujete preduzeće?

Kada započinjete svoj posao, bilo u zemlji ili inostranstvu, važno je da imate pouzdanog savetnika koji će vam pružiti sve usluge na jednom mestu.

Naši klijenti, kompanije i pojedinci cene našu brzu i potpunu pomoć prilikom registracije svojih kompanija, savetovanja o različitim pravnim i poreskim pitanjima i koordinaciju procesa. Pružajući usluge virtuelne kancelarije, administrativnu podršku i računovodstvene pakete naši klijenti se radije mogu usredsrediti na svoju primarnu delatnost znajući da je administrativni deo posla dobro zbrinut.

Kako upravljati likvidacijom i drugim statusnim promenama?

Zainteresovane strane mogu odlučiti da zatvore ili promene svoje poslovanje, bez obzira na razlog.

Na zahtev UNIJA preuzima ceo proces likvidacije i deluje kao likvidator ili samo pruža konsultacije sa potrebnim prijavama i poreskim prijavama i pomaže u likvidaciji imovine.

Da li takođe upravljate spajanjem i preuzimanjem?

Savetujemo i vodimo proces i kod prodaje i kupovine kompanija. Imamo iskustvo u upravljanju kupovinom u prodajnom procesu. Naše usluge u vezi sa spajanjem i preuzimanjem uključuju finansijsku analizu, due diligence, pregovore i pripremu pravnih dokumenata.

U okviru usluga spajanja i preuzimanja imamo digitalnu platformu uspostavljenu za prodaju i kupovinu kompanija. UnijaHUB je digitalna raskrsnica između kompanija za prodaju i potencijalnih investitora. Predstavlja sveobuhvatnu i raznoliku platformu koja otvara nove mogućnosti za vlasnike preduzeća, nove mogućnosti za investitore i omogućava novu dinamiku tržišta.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

NAJNOVIJE VESTI