Pravno savetovanje2019-11-25T15:37:11+01:00

Pravno savetovanje

Osnovna ideja Unije je da svojim klijentima, na jednom mestu pruži sveobuhvatnu podršku u svim aspektima poslovanja. U tom cilju, naš tim, između ostalog pruža i sledeće usluge:

KOMPANIJSKO PRAVO

U oblasti kompanijskog (privrednog) prava našim klijentima pružamo sveobuhvatne usluge u svim fazama razvoja kompanije. Uz vas smo od definisanja poslovne ideje, odabira pravne forme i osnivanja kompanije, kao i tokom svakodnevnog poslovanja i realizacije kompleksnih poslovnih poduhvata. Naša usluge se zasnivaju na dobrom poznavanju tržišnih prilika i pravnih propisa i razumevanju potreba naših klijenata.
Kao osnovne usluge u vezi sa osnivanjem i funkcionisanjem svih pravnih lica izdvajamo:

Osnivanje svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica

Izrada osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih korporativnih dokumenata

Savetovanje u vezi sa korporativnim upravljanjem i drugim pratećim aktivnostima

Poslove u vezi sa restrukturiranjem i statusnim promenama

Izrada pravno-dijagnostičkih izveštaja (legal due diligence reports)

Sve vrste postupaka pred Agencijom za privredne registre i drugim organima i ustanovama

Priprema dokumentacije, savetodavne i sve aktivnosti u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava

SERVISIRANJE I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Mnogi od naših klijenata se susreću sa problemom brze i efikasne naplate potraživanja, naročito na tržištu Republike Srbije. Svojim dugogodišnjim iskustvom omogućavamo Klijentima da na najbrži i najefikasniji način naplate svoja potraživanja.

Usluge koje pružamo, između ostalog obuhvataju:

Procenu mogućnosti naplate potraživanja

Komunikaciju sa dužnicima

Odabir najefikasnijeg načina sprovođenja postupka naplate potraživanja, uz uvažavanje specifičnosti konkretne situacije

Vođenje sudskih i izvršnih postupaka.

RADNO PRAVO

Radno pravo je dinamična oblast prava koja kontinuirano dovodi kako poslodavce i zaposlene, tako i advokate pred nove izazove. Kompleksnost i razuđenost ove grane prava iziskuje i izuzetno detaljnu zakonsku regulativu, koja je, prateći razvoj tržišta, izložena čestim promenama.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti, između ostalih, obuhvataju:

Savetovanje privrednih društava u procesu zapošljavanja, uz poseban akcenat na pronalaženje optimalnog rešenja u pogledu načina radnog angažovanja budućih zaposlenih

Izrada, revizija i usklađivanje opštih akata poslodavaca

Izrada, revizija i usklađivanje ugovora o radu i drugih pojedinačnih akata

Savetovanje klijenata u procesu otkazivanja ugovora o radu

Učestvovanje u pregovorima sa zaposlenima

Zastupanje klijenata u radnopravnim sporovima

Savetovanje klijenata u pogledu bezbednosti i zaštite na radu

Zastupanje pred arbitražom

UGOVORNO PRAVO

Ugovorno pravo je jedno od najznačajnijih pravnih oblasti koje pruža velike mogućnosti realizacije svih poslovnih ideja, omogućuje povezivanje učesnika na tržištu i razmenu dobara i usluga.

Naš cilj je da uz maksimalnu zaštitu interesa klijenta, ne ugrožavajući pri tom poslovni odnos i poverenje ugovornih strana, pomognemo da dođete do uspešne realizacije konkretnog poslovnog projekta.

COMPLIANCE I LEGAL ADVISORY

Savremeno poslovanje je povezano sa brojnim pravnim propisima koji do detalja regulišu svaki aspekt poslovnog života privrednog subjekta. Naša tim Vam može pomoći u evidentiranju svih zakonskih uslova koje morate ispuniti shodno poslu koji obavljate, kao i sastavljanju ili reviziji internih akata kojima regulišete prava Vaših zaposlenih, saradnika i klijenata.

Izdvajamo najznačajnije pravne oblasti koje su pretrpele značajne zakonske izmene i čije usaglašavanje je neophodno:

zaštita podataka o ličnosti (GDPR)

regulativa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

radno pravna regulativa

PRAVNI IZVEŠTAJI / LEGAL DUE DILIGENCE REPORTS (LDDR)

Pravno dijagnostički izveštaj (LEGAL DUE DILIGENCE) je oblik dobijanja informacija o privrednim subjektima koje su potrebne prilikom donošenja strateških odluka. LDDR predstavlja analizu poslovanja privrednog društva i ocenu tekućih i budućih poslovnih rizika.

U komplikovanim pravnim transakcijama naš tim Vam može pružiti usluge izrade Pravnih izveštaja, kao i svaku drugu asistenciju u realizaciji poslovnog poduhvata (izradu strategije, sprovođenje statusnih promena, pripremu ugovora i slično).

Due Diligence
Upravljanje rizikom putem due diligence projekata

PROVERITE KAKO

Poslednje vesti iz oblasti prava i zakonodavstva

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS
BRZI KONTAKT
×