Vse novice 2019-05-16T21:19:52+00:00

Novice

2904, 2019

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

29.04.2019|

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) skladno z določbo 521. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha na več načinov. Družba lahko preneha s potekom časa, za katerega je ustanovljena; če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov, pri čemer družbena pogodba lahko določi višjo večino, če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe, če družba nima družbenikov ali če ima družba samo lastne deleže, če poslovodstvo ne deluje več kot šest [...]

2904, 2019

Še vedno dileme o najemih po novem?

29.04.2019|

S 1.1.2019 so začela veljati nova računovodska pravila o (poslovnih) najemih, ki so po SRS obvezna za srednja in velika podjetja, zanje pa se nemalokrat odločajo tudi majhna, najpogosteje zaradi enotnega poročanja v skupini. V praksi se večina odloča za poenostavljeni prehod, pri katerem je ključno ugotoviti sedanjo vrednost najemnin za obdobje od 1.1.2019 do izteka najemne pogodbe. Tako izračunano vrednost nato izkažemo kot dolgoročni dolg do najemnika, na drugi strani [...]

2604, 2019

Višje izplačilo regresa potrdil tudi Državni zbor

26.04.2019|

Državni zbor je na izredni seji potrdil noveli zakonov, ki že v letošnjem letu prinašata ugodnejše izplačilo regresa za letni dopust. Delavci bodo že v letošnjem letu prejeli višji regres, saj ta do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne bo obremenjen s prispevki in dohodnino. Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak neto znesku (do višine zadnje znane povprečne plače). Vsi tisti, ki pa so [...]

804, 2019

Nižje obdavčene e-knjige in e-revije in neobdavčene tatvine blaga

08.04.2019|

Če smo pravkar uspešno vpeljali novosti, ki so pričele veljati s 1.1.2019 na področju DDV (elektronske storitve, mini eVem, darilni boni, zamudne obresti, administriranje in drugo), se v letu 2019 obetajo še dodatne, pri čemer bi naj manjše spremembe (npr. obdavčitev tatvin) in redakcijski popravki pričeli veljati takoj po sprejemu zakona, ostale pa s 1.1.2020. Ministrstvo za finance je dalo v javno obravnavo nove spremembe zakona o DDV (javna obravnava poteka [...]

304, 2019

Pozor pri plačevanju zapadlih obveznosti na 19.4.2019

03.04.2019|

V petek, 19.4.2019, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 19.4.2019, ne bo izvajala plačilnih storitev, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 23.4.2019 dalje. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 19.4.2019, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade [...]

2903, 2019

Višje izplačilo regresa za letni dopust mora potrditi le še Državni zbor

29.03.2019|

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog sprememb novel zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dohodnini in ga poslala v Državni zbor v odločanje. Zato lahko že letos pričakujemo izplačilo višjega regresa, saj se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bo všteval znesek regresa za letni dopust do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji (okoli 1720 eurov). Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak [...]

2803, 2019

Odlog plačila davka, obročno plačilo in odpis davka

28.03.2019|

Pod določenimi pogoji je lahko davčnim zavezancem, ki ne morejo plačati davčne obveznosti v enkratnem znesku, omogočen odlog plačila davka, obročno plačilo ali odpis. Odlog ali obročno odplačevanje v primeru hujše gospodarske škode Davčnemu zavezancu lahko davčni organ ob nezmožnosti plačila davka v enkratnem znesku dovoli odlog plačila davka, če bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Kriterije in način ugotavljanja hujše gospodarske škode določi [...]

2703, 2019

FURS dodal še eno pojasnilo glede poslovnih najemov

27.03.2019|

FURS je dodatno pojasnil, da pri poslovnih najemih nesporno investicijska olajšava ostaja in pripada najemodajalcu. Če sredstvo, ki je predmet poslovnega najema, zaradi spremenjenih določb SRS/MSRP v poslovnih knjigah evidentira tudi najemojemalec, slednjemu olajšava za investiranje ne pripada. S tem dodatnim pojasnilom se zaokrožuje informacija glede davčnih vidikov obravnave poslovnih najemov po 1.1.2019. Prvo pojasnilo je namreč podalo zgolj informacijo o tem, kako se obravnavajo odhodki za sredstva v poslovnem najemu, [...]

2603, 2019

Podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej – najkasneje do 8. 4. 2019

26.03.2019|

Delovanje sistema eDavki je zaradi tehničnih težav upočasnjeno, kar povzroča težave zavezancem in pooblaščencem pri vnosu podatkov v davčni obračun DDPO in DohDej in v priloge, ki so sestavni del obračuna. Rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej se letos izteče v ponedeljek, 1. 4. 2019, zato Finančna uprava RS (FURS) obvešča predvsem računovodske servise, pa tudi ostale zavezance, da za davčne obračune DDPO in DohDej, ki bodo oddani z [...]

1403, 2019

S katerimi davčnimi olajšavami lahko znižate svojo davčno osnovo za leto 2018?

14.03.2019|

Davčni zavezanci, ki v svojih poslovnih knjigah za leto 2018 izkazujejo dobiček oziroma pozitivno davčno osnovo, lahko v davčnem obračunu uveljavljajo različne davčne olajšave in s tem zmanjšajo svojo davčno osnovo ter posledično davčno obveznost. Vse davčne olajšave se lahko davčni zavezanci koristijo največ do višine davčne osnove, kar pomeni, da s koriščenjem davčnih olajšav ni mogoče ustvari davčne izgube. Podjetja in samostojni podjetniki, razen ti. normiranih samostojnih podjetnikov, lahko torej [...]

1203, 2019

Amortizacija najetih sredstev in DDPO

12.03.2019|

V zvezi s spremembami računovodskih standardov se amortizacija sredstva, vzetega v najem, torej tudi sredstva, vzetega v poslovni najem, pri najemniku za davčne namene kot odhodek prizna na podlagi določb 33. člena ZDDPO-2 o amortizaciji.  V njem pa ni določenih posebnosti za sredstva, vzeta v finančni ali poslovni najem, zato se: za ta sredstva uporabljajo najvišje letne amortizacijske stopnje, ki veljajo za ustrezno istovrstno skupino sredstev, za zemljišča, ki se po [...]

703, 2019

Predlog davčne reforme za razbremenitev dela in za večjo obdavčitev kapitala

07.03.2019|

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog davčnih sprememb, s katerimi želi razbremeniti delo in posledično z višjo porabo podpreti gospodarsko rast. Izpad prihodka bi nadomestili z višjo obdavčitvijo kapitala in boljšim pobiranjem davkov. Predstavljeno je bilo devet ukrepov, s kateri naj bi optimizirali davke v času od leta 2019 do leta 2022. Bistvo predloga davčne reforme je, da bi zaposleni zaradi višjih neto prihodkov več trošili in bi poleg drugih ukrepov [...]