Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi, na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, Vlada je donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava. Zaključak je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 28/18, od 12. aprila 2018. godine, koji prenosimo u nastavku.

 

U zaključku se navodi da se u narednom periodu biti izvršene izmene podzakonskih akata kojima je trenutno predviđena upotreba pečata. Takođe ono što se nalaže organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata, u skladu sa Akcionim planom o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji je odštampan uz ovaj zaključak i koji čini njegov sastavni deo.
Takođe, ono što se preporučuje nezavisnim telima, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da, u okviru svojih nadležnosti, u svemu postupaju na način i u skladu sa gore navedenim ovog zaključka.
Organima, imaocima javnih ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija preporučuje se  da izmena sopstvenih internih akta i obrazaca, koji nisu zasnovani na zakonu i podzakonskim aktima, a koji propisuju obaveznu primenu pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava – u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.