novi-zakon-o-zaštiti-podataka
22. јун, 2019

Uskoro počinje primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu 21.11.2018. godine. Njegova primena počinje po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu, tačnije od 21. avgusta ove godine.

Ovo se ne odnosi na odredbu člana 98  Zakona.

“danom njegovog stupanja na snagu prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka uspostavljen odredbama, sada već „starog“ Zakona o zaštiti podataka o ličnosti..”

Dakle, ova odredba se primenjuje od dana njegovog stupanja na snagu. Danom početka primene novog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12).

Sve do početka primene novog zakona, važi stari Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i na osnovu njega ćete morati da prilagodite svoje poslovanje.

Zašto je donet novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Novi Zakon je donet u postupku usklađivanja srpskog zakonodavstva sa regulativom EU, odnosno sa GDPR-om (General Data Protection Regulation) i dobrim delom sadrži rešenja predviđena GDPR-om.

U narednom periodu očekuje se donošenje podzakonskih akata koji će omogućiti početak primene novog zakona. Takođe, u narednom periodu, subjekti na koje se navedeni zakon odnosi će biti dužni da usklade svoje poslovanje sa novim zakonskim rešenjima.

Nedoumice u vezi sa novim Zakonom

Odmah po donošenju, novi Zakon je izazvao nedoumice u vezi sa primenom.

Naime, novi Zakon je predvideo da njegovim stupanjem na snagu (21.11.2018.) prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka koji je uspostavljen po odredbama starog Zakona. Sa njim, kao i sa podacima sadržanim u njemu, postupa se u skladu sa propisima koji uređuju postupanje sa arhivskom građom.

To je izazvalo utisak da rukovaoci podataka više nemaju obavezu obrazovanja, vođenja i ažuriranja evidencija o obradi, kao ni obavezu dostavljanja Povereniku odgovarajućih obaveštenja (prijava), s obzirom da su se navedeni podaci prema starom Zakonu vodili u Centralnom registru koji je sada prestao da postoji.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je iz tog razloga izdao i zvanično saopštenje. U njemu od rukovalaca i dalje zahteva, pod pretnjom prekršajnog kažnjavanja, da uredno dostavljaju sve podatke, dok će se oni voditi u novoformiranoj internet aplikaciji preko sajta poverenik.rs.  

Aplikacija je suštinski identična dosadašnjem Centralnom registru, jedino što podaci sadržani u njoj više nisu javno dostupni, već uvid u njih ima isključivo rukovalac i to samo u pogledu evidencija koje se na njega odnose.