21. јул, 2021

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost, objavljen u  Službenom glasniku br. 37/21. Stupio je na snagu 22.4.2021. godine. Ovaj jedinstveni pravilnik, čija primena počinje da važi 1.7.2021. godine, zapravo zamenjuje sve dosadašnje pojedinačne  pravilnike iz oblasti poreza na dodatu vrednost. Bitno je napomenuti i prelaznu odredbu. U slučaju da je za promet dobara ili usluga, koji će se izvršiti posle 1. jula 2021. godine plaćen / naplaćen avans zaključno sa 30. junom 2021. godine. Na taj promet primenjivaće se pravila koja su bila na snazi do 30.06.2021. godine. 

Ovim pravilnikom je, u sledećim oblastima, došlo do preciznijih dopuna i definicija u odnosu na do sada važeće pravilnike:

  • Što se tiče kriterijuma za određivanje kada se predaja dobara na osnovu sklopljenog ugovora o lizingu, odnosno zakupu, može smatrati prometom dobara. Novim Pravilnikom je dopunjeno da se nepokretnostima, od sada smatra i zemljište. I to pored objekata i ekonomskih deljivih celina u okviru tih objekata. 
  • Ukoliko prilikom popravke, odnosno servisa dobara dođe do zamene rezervnih delova i sličnih radnji. Od sada se to više ne može posmatrati kao zamena dobara u garantnom roku, kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen. 
  • Kod pružanja usluga koje su povezane sa nepokretnostima. Preciznije je određeno da se sastavnim delom nepokretnosti smatraju mašine i oprema koja se prilikom instaliranja ili montaže ugrađuju u nepokretnost. A ona koja se ne mogu odvojiti od nepokretnosti bez nekog znatnog oštećenja, fizičke promene ili menjanja prirode te nepokretnosti. 
  • Kod dobara koja se oporezuju po posebnoj stopi. Preciznije su definisana dobra koja se smatraju nastavnim sredstvima. 
  • Za dobra i usluga za čiji je promet propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. Preciznije je određeno šta se smatra vlasničkim udelima na objektima, odnosno ekonomski deljivim celinama u okviru objekata. 
  • Preciznije je određen način ispravke srazmernog poreskog odbitka.  U slučaju da se ispravka vrši primenom procenta srazmernog poreskog odbitka od najmanje 98%.  Tada obveznik PDV vrši ispravku do iznosa koji odgovara procentu od 100%. 

  • Došlo je do brisanja stava vezanog za navođenje podataka o računu u banci poreskog punomoćnika stranog lica. U slučaju kada strano lice kao podnosilac prijave želi da mu se povraćaj PDV vrši na račun njegovog poreskog punomoćnika. A u samom Obrascu EPPDV je obrisano polje za oznaku da li je račun PDV punomoćnika.
  • Preciznije je određeno za koje  podatke ne postoji obaveza evidentiranja u Obrascu POPDV. U slučaju obveznika PDV sa sedištem u Republici Srbiji. U opštoj evidenciji se ne unose podaci vezani za promet dobara i usluga izvršenih od strane njegovih poslovnih jedinica, a koje je nalaze van Republike Srbije . 
  • Propisano je da je obveznik PDV, koji vrši prenos jednonamenskih, odnosno višenamenskih vaučera, u obavezi da vodi evidenciju po vrsti vaučera. Za prodavca kao obveznika PDV (koji vrši promet dobara iz čl. 24. stav 1. tačka 4 ZPDV) propisana je obaveza vođenja posebne evidencije zahteva putnika za povraćaj PDV na Obrascu EZPPPDV. Takođe, obveznik PDV koji ne zaračunava povratnu ambalažu primaocu dobara, dužan je vodi evidenciju zavisno od vrste ambalaže.
  • U delu koji se odnosi na postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV, promenjen je naziv obrasca putem kojeg crkve i verske zajednice podnose zahtev za refakciju PDV.  Od sada je to Obrazac REF 3. Takođe preciznije je definisan rok za podnošenje zahteva za refakciju . Rok je 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome je izvršeno plaćanje za nabavljena dobra i usluge u Republici Srbiji. Odnosno plaćen PDV za uvoz dobara u Republiku Srbiju. Takođe, promenjen je naziv obrasca putem kojeg pravo na refakciju PDV mogu ostvariti diplomatska i konzularna predstavništva, kao i međunarodne organizacije. Od sada na Obrascu  REF 4.