zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
27. јул, 2019

Obaveze poslodavaca u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

Svaki radnik ima prava na bezbedne i zdrave uslove rada i potrebnu zaštitu na radu. Ova prava garantuje čak i Ustav. No, verovatno nailazite povremeno u medijima na primere kršenja tih prava.

U cilju zaštite radnika, postoje Ustavom zagarantovana prava i Zakon o radu. Međutim, prava radnika direktno štiti Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i pravilnici koji iz njega proizilaze.

Šta propisuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisuje obaveze poslodavca kada je u pitanju očuvanje i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu. To obuhvata kako lica koja učestvuju u radnom procesu, tako i lica koja se zateknu u radnoj okolini.

U skladu sa Zakonom, kao poslodavac, u obavezi ste da obezbedite zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere za očuvanje bezbednosti i zdravlja.

Ove obaveze ne možete da se oslobodite tako što ćete odrediti drugu osobu i preneti na nju svoje obaveze i odgovornosti na drugo lice. Možete svakako da poverite drugom licu izvršavanje određenih poslova u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, ali čak i u tom slučaju odgovarate za njihov rad i ispunjavanje svih obaveza.

Takođe, ako za obavljanje svojih poslova angažujete zaposlene kod drugog poslodavca, u obavezi ste da za te zaposlene obezbedite takođe propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Najvažnije obaveze za poslodavca iz Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu

Među najvažnije obaveze koje Zakon o  bezbednosti i zdravlju na radu i njegovi pravilnici uspostavljaju za poslodavca spadaju:

 • donošenje propisanog Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini;
 • utvrđivanje prava, obaveza i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, a izuzetno i Ugovorom o radu kod poslodavca koji ima do 10 zaposlenih);
 • određivanje lica za bezbednost i zdravlje na radu, u skladu sa uslovima i odredbama Zakona;
 • obezbeđivanje obavljanja poslova na radnom mestu na kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu;
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u skladu sa odgovrajućim programom osposobljavanja;
 • omogućavanje zaposlenima korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • osiguranje zaposlenih od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom radi obezbeđenja naknade štete;
 • obaveštavanje nadležne inspekcije rada u propisanom roku o početku svog rada, odnosno rada odvojene jedinice i svakoj promeni tehnološkog postupka ukoliko se tim promenama menjaju uslovi rada;
 • vođenje propisanih evidencija u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu.

Obavezne evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Prema Zakonu i Pravilniku o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao poslodavac, u obavezi ste da vodite evidencije o:

 • radnim mestima sa povećanim rizikom;
 • zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;
 • povredama na radu, profesionalnim oboljenima i bolestima u vezi sa radom;
 • zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;
 • opasnim materijama koje poslodavac koristi u toku rada;
 • izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline;
 • izvršenim pregledima i proverama opreme za rad;
 • prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, povredama na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad duže od tri uzastopna radna dana, profesionalnih oboljenja i opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih;
 • izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu;
 • izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Navedene evidencije se vode na propisanim obrascima i možete sve, osim evidencije o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad, da ih vodite u elektronskom obliku. Obrasce popunjava i potpisuje lice za bezbednost i zdravlje na radu, a overavate vi kao poslodavac.

Napomena: Ukoliko evidenciju vodite u elektronskom obliku, svaku morate da potpišete kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Šta ako ne poštujem obaveze Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Ukoliko ne poštujete ove obaveze, postupajući inspektori mogu da vam nalože preduzimanje određenih mera i radnji kako biste otklonili uočene povrede Zakona. Mogu da vam izreknu i zabranu rada na određenim radnim mestima dok ne otklonite nepravilnosti.

Za povrede pojedinih odredbi Zakona, predviđena je i prekršajna odgovornost poslodavca i odgovornog lica. Zaprećene su novčane kazne od kojih se poslodavcu može izreći novčana kazna u iznosu od 1.000.000,00 dinara.