OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA

Na ovoj stranici objasnićemo vam na koji način štitimo vašu privatnost pri korišćenju našeg sajta www.unija.com, kao i koje podatke o posetiocima prikupljamo i na koji način koristimo te podatke.

Ovo obaveštenje se odnosi i na obradu podataka o ličnosti koju vrši rukovalac Računovodstvena kuća Unija Beograd (dalje: Unija BG), sa sedištem na adresi Bulevar Mihaila Pupina 165G i adresom za prijem elektronske pošte info.bg@unija.com

Unija BG obrađuje lične podatke samo onih nosilaca podataka sa kojima stupa u kontakt u cilju obavljanja svog poslovanja, bilo tako što prikuplja podatke direktno od ovih lica, bilo preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera ili gde je primenljivo, trećih lica.

Obrada podataka vrši se u skladu sa načelom ograničenja čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenja konkretne svrhe obrade potrebno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana.

Pravila o obradi podataka o ličnosti od strane Unije BG uključuju, ali se ne ograničavaju na, sledeće glavne kategorije:

1. Zaposleni i lica angažovana van radnog odnosa, bivši zaposleni i penzioneri

Unija BG podatke o ličnosti zaposlenih i lica angažovanih van radnog odnosa, kao i podatke o ličnosti bivših zaposlenih i penzionera i članova njihovih porodica, obrađuje pre svega u cilju izvršenja i poštovanja važećih propisa koji uređuju postupanje sa ovom vrstom podataka, uključujući ali se ne ograničavajući na propise iz oblasti rada i evidencija iz oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, poreskih i računovodstvenih propisa i propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu. Podaci zaposlenih i drugih radno angažovanih lica se takođe obrađuju u meri u kojoj je to potrebno kako bi bio zaključen i izvršen odgovarajući ugovor sa ovim licima. Podaci ove kategorije lica se obrađuju i po osnovu njihovog pristanka uvek kada je neophodno da takav pristanak bude pribavljen prema važećim propisima, odnosno po osnovu legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji. Podaci mogu biti predmet prenosa u inostranstvo, a za potrebe matičnog društva u Sloveniji, pri čemu je ispunjen uslov primerenog nivoa zaštite s obzirom na to da je Republika Slovenija utvrđena na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

2. Kandidati za posao, odnosno angažovanje van radnog odnosa

Podaci lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa ili stručnu praksu mogu obuhvatati osnovne podatke (ime, prezime, adresa, državljanstvo, starost), kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa), akademske i profesionalne kvalifikacije sadržane u biografiji i/ili motivacionom pismu (zanimanje, stepen obrazovanja, titule, veštine, radno iskustvo, znanje stranih jezika, obuke, istorija zaposlenja), kao i podatke o rezultatima testiranja i obavljenih razgovora. Podaci se obrađuju samo u meri koja je neophodna da bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio sproveden na efikasan način, uz uvažavanje interesa Unije BG i sloboda, prava i interesa kandidata. Kandidatima koji nisu prošli proces selekcije a čiji su podaci prikupljeni u ovu svrhu su omogućena sva prava koja imaju po osnovu važećih propisa.

3. Lica koja ulaze u poslovne prostorije Unije BG

Unija BG ima legitimni interes da obrađuje lične podatke svih lica koja ulaze u poslovne prostorije Unija BG, bez obzira na to na kojoj se lokaciji nalaze, i da vodi evidencije o ovim posetama u skladu sa svim važećim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na propise koji regulišu privatno obezbeđenje i video nadzor.

4. Poslovni saradnici i fizička lica angažovana od strane poslovnih saradnika – pravnih lica

U cilju organizacije poslovanja, Unija BG prikuplja podatke o ličnosti kako fizičkih lica koja samostalno postupaju, tako i fizičkih lica koja su zaposlena kod poslovnih partnera (pravnih lica) i potencijalnih poslovnih partnera, odnosno lica koja su kod njih angažovana po drugom osnovu. Predmetna obrada se vrši kako u cilju zaključenja ovih ugovora, tako i u cilju njihovog izvršenja i ispunjenja svih zakonskih obaveza koje Unija BG ima sa tim u vezi. Ukoliko ugovorna strana nije fizičko lice već pravno lice koje ga je angažovalo, Unija BG će imati legitimni interes da obrađuje lične podatke u meri u kojoj je to neophodno da bi ugovor bio izvršen. Ukoliko određeni podaci o ličnosti nisu neophodni radi zaključenja i izvršenja ugovora sa konkretnim fizičkim licem koje je nosilac podataka, takvi lični podaci se mogu obrađivati i ukoliko Unija BG ima legitimni interes da vrši konkretnu obradu, jer bi u suprotnom izvršavanje ugovora bilo otežano, a predmetna obrada ne ugrožava prava ni interese lica na koje se podaci odnose.

Podaci o ličnosti poslovnih saradnika i fizičkih lica angažovanih od strane poslovnih saradnika mogu se takođe obrađivati ako su ta lica dala validan pristanak za svrhu koja nije u vezi sa izvršenjem ugovora, a u skladu sa važećim propisima.Podaci koji su predmet obrade od strane Unija BG mogu biti predmet prenosa u inostranstvo prema instrukcijama poslovnih partnera i u skladu sa zakonskim odredbama.

5. Fizička lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi

Unija BG obrađuje podatke fizičkih lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi, kako sa pojedincima tako i licima koja su angažovana ili predstavljaju druga pravna lica, institucije ili organe vlasti, ali samo u meri koja je neophodna i primerena za ovu svrhu (slanje poziva na proslave i događaje, slanje prigodnih i uobičajenih poklona, slanje promotivnog materijala), i uz poštovanje svih načela obrade podataka, važećih propisa i internih pravila.

Fizičko lice, ima sledeća prava povodom obrade njegovih podataka o ličnosti koju vrši Unija BG:

Pravo na pristup ličnim podacima – da li se i koji njegovi podaci o ličnosti obrađuju,

Pravo na ispravku i dopunu podataka – netačnih i/ili nepotpunih podataka, pravo na brisanje podataka i pravo na ograničenje obrade podataka – uz prethodno ispunjenje zakonskih uslova,

Pravo na opoziv pristanka – koje ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva,

Pravo na prigovor na obradu,

Pravo na podnošenje pritužbe povereniku,

Pravo na prenos podataka,

Pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući i profilisanje.

6. Informacije o alatki Google Analytics

Ovaj veb sajt takođe koristi Google Analytics, uslugu za veb analitiku koju pruža kompanije Google,l Inc. („Google“). Google Analytics koristi „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se postavljaju na vaš računar, da bi pomogao veb sajtu da analizira kako korisnici koriste taj veb sajt. Podaci koje generiše kolačić o vašem korišćenju veb sajta prosleđuju se i skladište od strane kompanije Google na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama.

IP adrese koje pregledač prenese u okviru alatke Google Analytics neće biti povezane ni sa kojim drugim podacima koje čuva Google. Možete da odbijete korišćenje kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuće postavke u pregledaču, međutim, imajte u vidu da ako to uradite, možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb sajta. Takođe možete da odbijete saglasnost od praćenja od strane Google Analytics, što stupa na snagu od tog trenutka pa nadalje tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak pregledača za odbijanje saglasnost za Google Analytics za vaš trenutni pregledač. Google Analytics Opt-out Browser Add-on for your current web browser.

7. Obaveštenje o kolačićima.

Kolačić je delić informacije u obliku male tekstualne datoteke koja se smešta na čvrsti disk korisnika interneta. Kolačiće generiše stranica veb servera, što je u suštini računar koji funkcioniše kao veb sajt. Server postavlja informacije koje sadrži kolačić i server im može pristupiti svaki put kada korisnik poseti sajt. Kolačić može da definiše kao identifikaciona kartica korisnika interneta koja govori veb sajtu kada se korisnik vratio. (Izvor: www.AboutCookies.org). Kada posećujete naše veb sajtove i koristite naše mobilne aplikacije koje traže informacije skladištene na vašem uređaju. U svrhe ovog obaveštenja, sve takve tehnologije nazivaju se „Kolačići“.

Korišćenje kolačića omogućava nam da vam pružimo određene funkcije i obezbeđuje nam informacije u vezi sa posetama veb sajta ili korišćenjem naših aplikacija. Takođe možemo da koristimo kolačiće da bismo sajt učinili prilagođenijim korisniku. Većina pregledača automatski prihvata kolačiće, ali ne morate da ih prihvatite. Obično možete da promenite pregledač da biste sprečili prihvatanje i još uvek bi trebalo da možete da koristite većinu funkcija na sajtovima. Vaš mobilni uređaj takođe pruža alatke za upravljanje sposobnošću aplikacije da pristupa informacijama sadržanim u vašem termin

8. E-prvak kolačići

Koristimo marketinški softver treće strane kompanije pod nazivom E-prvak da bismo slali e-poruke. Koristimo kolačiće kao deo sistema praćenja tako da imamo podatke o broju otvorenih e-poruka i broju klikova putem njih. Takođe pratimo aktivnost na veb sajtu. Na primer, korisnici mogu da preuzmu nešto sajta, a mi koristimo kolačiće da bismo videli ko to čini i da li zatim posećuje druge delove našeg veb sajta. Za više informacija o E-prvak politici zaštite privatnosti i kolačićima posetite E-prvak smernice za privatnost.

Šta se beleži?

Kada posetite stranicu, kolačići automatski prikuplja sledeće podatke:

• Posete stranici
• Klikovi na veze
• IP adresa
• ID našeg kolačića