Vlada Republike Srbije je u „Sl. glasniku RS“, br. 7/2017 objavila usklađene dinarske neoporezive iznose iz Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi primenjivaće se na sve isplate počevši od 1. februara 2018. godine.

Pregled usklađenih neoporezivih iznosa:
R. br. Opis Iznosi (u din.)
1. U članu 9. stav 1. Zakona:
1.1. pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9) 67.145
1.2. stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12) 11.511
1.3. naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13) 9.592
2. U članu 15a st. 2, 4. i 5. Zakona:
2.1. neoporezivi iznos zarade 15.000
3. U članu 18. stav 1. Zakona:
3.1. naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla), mesečno (tačka 1) 3.837
3.2. dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2) 2.303
3.3. naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 4) 6.716
3.4. solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 5) 38.370
3.5. pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 6) 9.592
3.6. jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 7) 19.183
4. U članu 21a Zakona:
4.1. premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno 5757
5. U članu 83. stav 4. Zakona:
5.1. pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1) 11.684
6. U članu 85. stav 1. Zakona:
6.1. nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 10) 12.746

 

Nazad