novi-zakon-o-elektronskoj-trgovini
3. август, 2019

Najznačajnije izmene Zakona o elektronskoj trgovini

U Skupštini Srbije usvojeni su novi Zakon o trgovini i izmene Zakona o elektronskoj trgovini.

Prema rečima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Zakon o elektronskoj trgovini sada bolje prepoznaje potrebe privrednika i potrošača u Srbiji, značaj privatnosti podataka, a uzet je u obzir i razvoj elektronskog poslovanja. Definisani su pojmovi koji su već uveliko u upotrebi, počev od takozvanog dropshipping-a pa nadalje.

Nacrti ovih zakona su rađeni u uskoj saradnji sa privrednicima i velikim imenima na polju e-trgovine. Osnivač kompanije KupujemProdajem, Bojan Leković, dao je intervju za domaći tehnološki portal StartIt u kom opisuje kako je izgledao proces rada na zakonu o elektronskoj trgovini.

Naglašava da je cilj jačanje preduzetničke kulture u Srbiji i da nove odredbe olakšavaju ulazak u domen elektronske trgovine. Prema njegovim rečima, stari zakon je bio prilično rigidan i zastareo. Podrazumevao je, recimo, obavezne uslove koje imaju fizičke prodavnice i za elektronske prodavnice.

Pročitajte celi intervju na sajtu Startit-a.

Mi vam u nastavku prenosimo najznačajnije izmene Zakona o elektronskoj trgovini, a o novom Zakonu o trgovini i njegovim novitetima možete saznati u našem posebnom tekstu ako kliknete ovde.

Fizičko lice može da bude pružalac usluga informacionog društva

Izmene Zakona o elektronskoj trgovini omogućavaju da i fizičko lice bude pružalac (nekomercijalnih) usluga informacionog društva.

Pružanje usluga informacionog društva u komercijalne svrhe može obavljati pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom (na primer fizičko lice koje ima svoj blog mora biti registrovano za obavljanje te delatnosti).

Ugovor može biti zaključen i elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku (osim propisanih izuzetaka).

Slanje komercijalnih poruka je dozvoljeno samo uz pristanak

Ova odredba novog Zakona o elektronskoj trgovini je vrlo značajna jer predstavlja napor u sprečavanju bombardovanja elektronskih sandučića neželjenom poštom.

Dakle, slanje komercijalnih poruka elektronskim putem je dozvoljeno isključivo uz prethodni pristanak lica koje je takva vrsta poruke namenjena.

Pružalac usluge dužan je da redovno proverava i prihvata opoziv pristanka koji upućuje lice koje ne želi da prima takve komercijalne poruke.

Ukoliko se ove zakonske odredbe ne poštuju propisane su prekršajne sankcije od 100.000,00 za pravna lice odnosno  20.000,00 dinara za preduzetnike.

Čuvanje podataka tokom pružanja usluga informacionog društva i 30 dana nakon toga

Prema izmenama Zakona o elektronskoj trgovini, pružalac usluga informacionog društva* koji prenosi elektronske poruke koje mu je predao korisnik, dužan je da tokom pružanja usluge informacionog društva i minimum 30 dana nakon prestanka pružanja usluge čuva podatke o korisniku usluge informacionog društva, a naročito podatke o IP adresi sa koje korisnik pristupa uslugama informacionog društva tog pružaoca.

Pružalac usluga koji skladišti podatke pružene od strane korisnika usluga, na zahtev korisnika usluga, nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka, ako:

1) nije znao niti je mogao znati za nedopušteno delovanje korisnika usluga ili za sadržaj podatka;

2) odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogući pristup tom podatku.

Pružalac usluga koji prenosi elektronske poruke koje mu je predao korisnik usluga, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje, ako nije:

1) inicirao prenos;

2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose;

3) izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata;

4) odabrao primaoca prenosa.

novi zakon o elektronskoj trgovini

Sloboda prekograničnog pružanja usluga – Srbija – EU/EU – Srbija

Prekogranično pružanje usluga je pružanje usluga u Republici Srbiji ili Evropskoj uniji kada pružalac usluge nema sedište, odnosno nije poslovno nastanjen na teritoriji države u kojoj se usluga pruža.

Izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini propisana je sloboda prekograničnog pružanja usluga i uslovi pod kojima se ona može ograničiti.

Sloboda prekograničnog pružanja usluga omogućava da domaći pružaoci registrovani u Srbiji mogu da pružaju usluge informacionog društva u zemljama članicama EU korisnicima sa sedištem/prebivalištem u EU, pod jednakim uslovima kao što bi to činili EU pružaoci usluga.

Istovremeno, omogućava se da EU pružaoci mogu usluge informacionog društva da pružaju u Republici Srbiji.

Ministarstvo nadležno za elektronske komunikacije i informaciono društvo preko inspekcije može preduzeti mere ograničavanja slobode pružanja usluga informacionog društva pružaocima usluga sa sedištem u zemljama članicama Evropske unije samo ako je to neophodno za zaštitu (od stvarne i ozbiljne opasnosti):

1) javnog poretka, a naročito sprečavanje, istraživanje, otkrivanje i gonjenje izvršilaca krivičnih dela, zaštitu maloletnika i borbu protiv izazivanja mržnje po osnovu rase, pola, vere ili nacionalnosti i povrede ljudskog dostojanstva pojedinca;

2) javne bezbednosti, uključujući zaštitu nacionalne bezbednosti i odbranu;

3) javnog zdravlja;

4) zaštitu potrošača uključujući i ulagače.

Obaveza uklanjanja nedopuštenog sadržaja u roku od najviše 2 radna dana

Pružalac usluge informacionog društva je dužan da ukloni nedopušteni sadržaj bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema akta organa nadležnog za primenu i postupanje po zakonu čija je odredba povređena, a kojim mu se nalaže uklanjanje nedopuštenog sadržaja.

Nadležni organ donosi akt po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke.

Ukoliko pružalac usluge postupi suprotno aktu nadležnog organa propisana je sankcija u iznosima od  100.000,00 do 1.500.000,00 dinara za pravno lice, odnosno 10.000,00 do 300.000,00 dinara za preduzetnika.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. glasniku RS“, odnosno 30. jula 2019. godine, osim odredaba novog član 5a i člana 21. st. 3. i 4), koje se primenjuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

 

Saznajte više o novom Zakonu o trgovini u posebnom tekstu.

 

*Usluga informacionog društva je usluga koja se pruža na daljinu, po pravilu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno trgovina putem interneta, nuđenje podataka i oglašavanje putem interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga. (Izvod iz Zakona o elektronskoj trgovini)