27. август, 2020

Kako se popunjava PDP prijava [detaljno uputstvo]

PDP prijava jeste Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. Sa jedne strane je konačna, jer je u njoj tada iskazana konačna obaveza preduzeća za porez na dobit za datu poslovnu godinu. Sa druge strane je akontaciona, jer kada konačnu obavezu za porez na dobit podelimo sa 12, dobijamo mesečni iznos akontacije (pretpostavljeni deo poreza na dobit). Preduzeće je dužno da ovaj iznos plaća tokom cele naredne poslovne godine.

PDP prijava predstavlja izveštaj poreskog obveznika Poreskoj upravi koji služi za tačan obračun poreza na rezultat (dobit) preduzeća.

 

Napomena: PDP obrazac možete videti i preuzetiu OVDE. 

 

Ko podnosi PDP prijavu

PDP prijavu podnosi poreski obveznik koji je rezident Republike Srbije, kao i nerezidentni poreski obveznik. Elektronsko podnošenje PDP prijave u ime poreskog obveznika mogu da vrše:

 1. poreski punomoćnik,
 2. zakonski zastupnik ili
 3. drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje PDP prijave (najčešće je to računovodstvena/knjigovodstvena agencija).

 

Kada se podnosi PDP prijava

PDP prijava se podnosi nakon završetka poslovne godine i samog obračuna rezultata. Ono što prethodi PDP prijavi jeste sastavljanje poreskog bilansa. Ovaj obrazac nam služi za obračun rezultata koji će se potom preneti u PDP prijavu i na osnovu kog će se preduzeću obračunati porez na dobitak.

 

Koji Zakon propisuje podnošenje PDP prijave

Zakoni koji propisuju podnošenje PDP prijave:

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Zakon možete preuzeti OVDE.
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Zakon možete preuzeti OVDE.

 

Šta je konačna PDP prijava i kako se ona podnosi

Konačna PDP prijava jeste poreska prijava za konačnu obavezu poreza na dobit preduzeća. Podnosi se za konačno utvrđivanje obaveze za porez na dobit kao i za utvrđivanje akontacije za naredni poreski period.

Rezultat koji je unet u ovoj prijavi razlikovatće se od rezultata obračunatog u bilansu uspeha, jer se kod obračuna ovog rezultata moramo pridržavati Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kod koga se tretman priznavanja prihoda i rashoda razlikuje od tretmana priznavanja u Bilansu uspeha.

Koji je rok za predaju konačne PDP prijave

Rok za predaju konačne PDP prijave je  180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza.

 

Kako se podnosi PDP prijava

PDP prijava se podnosi isključivo elektronskim putem i to preko portala Poreske uprave ePorezi. . Podnošenje poreske prijave se može vršiti isključivo od strane lica koja poseduju elektronski sertifikat.

Šta  je potrebno da bi se podnela PDP prijava

Da bi se podnela PDP prijava potrebno je da preduzeće zaključi poslovnu godinu, obračuna poslovni  razultat i sastavi poreski bilans.

 

Elementi PDP prijave

Obrazac PDP se sastoji iz sledećih delova:

1) Podaci o prijavi;

2) Podaci o obvezniku;

3) Podaci o delatnosti;

4) Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije;

5) Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;

5a) Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne organizacije;

6) Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije;

7) Podaci o poreskom konsolidovanju;

8) Podaci o likvidaciji

9) Podaci o stečaju

10) Podaci o statusnim promenama

11) Napomena poreskog obveznika / punomoćnika / zastupnika

 

Kako se koji deo prijave popunjava – kompletno uputstvo

        1. Podaci o prijavi

Podaci o prijavi obuhvataju sledeća polja:

1. Vrsta prijave – u ovo polje se upisuje jedna od nekoliko ponuđenih vrsta prijava i to:

 • Poreska prijava za konačnu obavezu (oznaka 1)
 • Poreska prijava kod otpočinjanja obavljanja delatnosti u toku godine (oznaka 2)
 • Poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda (oznaka 3)
 • Poreska prijava za izmenu mesečnih akontacija u toku godine (oznaka 4)
 • Poreska prijava po nalazu kontrole (oznaka 5)
 • Poreska prijava po konsolidovanom poreskom bilansu (oznaka 6)

 

1.1a Osnov – ovo polje se popunjava ako je u polje 1.1 Vrsta prijave uneta oznaka 3 – Poreska prijava za konačnu obavezu u toku poreskog perioda. Mogu se uneti sledeće oznake:

– Prestanak obavljanja delatnosti  u toku poreskog perioda (oznaka 10)

– Statusna promena (oznaka 20)

– Promena poreskog perioda na osnovu saglasnosti ministra finansija, odnosno guvernera NBS (OZNAKA 30)

– Otvaranje postupka likvidacije (oznaka 41)

– Okončanje postupka likvidacije (oznaka 42)

– Prenošenje postupka likvidacije u narednu godinu (oznaka 43)

– Otvaranje postupka stečaja (oznaka 51)

– Donošenje odluke o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom (oznaka 52)

– Prenošenje postupka stečaja u narednu godinu ili naredni poreski period (oznaka 53)

– Zaključenje postupka stečaja bankrotstvom (oznaka 54)

– Usvajanje plana reorganizacije (oznaka 55)

 

 • Poreski period – u ovo polje unosi se datum početka I datum završetka poreskog perioda za koji se obračunava I plaća porez na dobit I podnosi PDP prijava.

Poreski period je kod većine privrednih subjekata jednak kalendarskoj godini, s tim da postoje izuzeci. Kako bi preduzeća imala poreski period koji se razlikuje od kalendarske godine, neophodna je saglasnost ministarstva finansija i guvernera NBS. I u ovom slučaju će poreski period iznositi 12 meseci.

 

 • Izmena prijave / akontacije – ovo polje se popunjava ukoliko dođe do promene prvobitno podnete PDP prijave. Tada je potrebno uneti neku od 4 oznake:
 • Izmenjena PDP prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA (Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji) – (oznaka 1)
 • Izmenjena PDP prijava po nalazu kontrole – (oznaka 2)
 • Izmena PDP prijave po osnovu izmene akontacije – (oznaka 3)
 • Storno PDP prijava – (oznaka 9)

1.3a Identifikacioni broj prijave – u ovo polje se unosi identifikacioni broj PDP prijave koja je sada predmet promene.

Ako se podnosi izmenjena prijava koja je u polju 1.3 imala oznaku 1, tada se unosi identifikacioni broj prijave koja se menja.

Ako se podnosi izmenjena prijava koja je u polju 1.3 imala oznaku 3, tada se unosi identifikacioni broj prijave kojom je utvrđena akontacija koja se menja.

Ako se podnosi izmenjena prijava koja je u polju 1.3 imala oznaku 2 ili 9, tada se unosi identifikacioni broj prijave koja se menja po nalazu kontrole, odnosno koja se stornira.

1.4 Osnov rešenja – popunjava se samo ako se poreska prijava ili izmenjena poreska prijava podnosi po nalogu kontrole I to u postupku po žalbi na rešenje I tom prilikom se u ovo polje upisuje jedna sledećih oznaka:

      – Za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu (oznaka 1)

– Za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu (oznaka 2)

– Za rešenje doneto po osnovu odluke suda (oznaka 3)

Ovo polje popunjava isključivo poreski inspektor.

1.5 Broj rešenja unosi se broj rešenja nadležnog poreskog organa kojim je naloženo podnošenje PDP, odnosno podnošenje izmenjene PDP, u slučaju kada je u polju 1.1 Vrsta prijave navedena oznaka (5) – prijava po nalazu kontrole, ili u polju 1.3. Izmena prijave navedena oznaka (2) – izmenjena poreska prijava PDP po nalazu kontrole.

Ovo polje popunjava isključivo poreski inspektor.

 

        2. Podaci o obvezniku

 

 2.1 PIB

2.2 Tip obveznika, u zavisnosti od forme organizovanja obveznika, podnosioca poreske prijave deklariše se tip obveznika, unosom jedne od sledećih oznaka:

-Pravno lice koje podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1/KPB (Oznaka 1)

-Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PB 1 (Oznaka 2)

-Stalna poslovna jedinica koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBPJ (Oznaka 3)

-Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN (Oznaka 4)

-Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 1 (Oznaka 5)

-Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 2 (Oznaka 6)

-Nedobitna organizacija koja podnosi poreski bilans na Obrascu PBN 3 (Oznaka 7)

2.2a MPL popunjava se ako poresku prijavu podnosi lice kome je odobreno poresko konsolidovanje ili lice – član grupe koje učestvuje u poreskoj konsolidaciji, a unosom odgovarajuće oznake obveznik se deklariše da li je matično pravno lice – oznaka (1) ili zavisno pravno lice – oznaka (0)

2.3 Matični broj

2.4 Naziv

2.5 Adresa

2.6 Telefon kontakt osobe

2.7 Elektronska adresa (e mail)

 

        3. Podaci o delatnosti

 

3.1 Pretežna delatnost upisana u Registar Agencije za privredne registre – unosi se šifra pretežne delatnosti.

3.2 Delatnost po osnovu koje je u obračunskom periodu ostvareno najveće učešće u ukupnom prihodu – unosi se šifra delatnosti po osnovu koje je ostvareno najveće učešće u ukupnom prihodu.

 

        4. Podaci o proceni poslovnog rezultata I utvrđivanje visine akontacije

Obveznik poreza na dobit koji u toku godine otpočne sa obavljanjem delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa. U tom slučaju pored popunjavanja dela 1., 2. i 3. popunjava se i deo 4.i to tako što se unose podaci o proceni prihoda, rashoda i dobiti za poreski period, koji za obveznika koji je registrovan do 15-og u mesecu započinje u mesecu u kojem je obveznik registrovan a za obveznika koji je registrovan od 16-og do kraja meseca započinje prvim narednim mesecom i traje do završetka kalendarske

godine. Ovo polje dostupno je samo poreskim obveznicima koji su u polju 1.1 Vrsta prijave uneli oznaku 2-Prijava kod otpočinjanja obavljanja delatnosti, a u polju 2.2 Tip obveznika uneli oznaku 1, 2 ili 3.

 

 

Polje 4.1 Procenjeni prihodi za poreski period

Polje 4.2 Procenjeni rashodi za poreski period

Polje 4.3 Procenjena dobit – nakon unosa podataka u polja 4.1 i 4.2 izračunava se iznos u polju 4.3 kao razlika između polja 4.1 i 4.2 (procenjena dobit 4.3 = 4.1- 4.2). Obračunska vrednost, odnosno iznos u polju 4.3 Procenjena dobit može biti i negativna.

Polje 4.4 Poreska stopa – ispisuje se stopa poreza na dobit propisana Zakonom, trenutno važeća 15%.

Polje 4.5 Obračunata akontacija za period – izračunava se iznos množenjem oporezive dobiti i propisane stope, odnosno obračunata akontacija za period 4.5 = 4.3 x 4.4.

Polje 4.6 Mesečni iznos akontacije – izračunava se deljenjem ukupnog iznosa akontacije poreza na dobit sa brojem meseci do kraja poreskog perioda. Ukoliko je poreski obveznik osnovan do 15. u mesecu u broj meseci do kraja poreskog perioda uračunava se i mesec kada je obveznik osnovan. U slučaju kada je poreski obveznik osnovan nakon 16. u mesecu broj meseci do kraja poreskog perioda računa se počevši od narednog meseca u odnosu na mesec kada je obveznik osnovan.

 

        5. Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze

 

 Polje 5.1 Poreska osnovica (r.br. 62 PB 1 ili r.br. 16 PBPJ) – podatak o iznosu poreske osnovice preuzima se iz poreskog bilansa i to:

– ukoliko je poreski obveznik u polje 2.2 Tip obveznika uneo oznaku (1) ili (2), koje označavaju da se poreski bilans podnosi na Obrascu PB 1, preuzima se podatak sa rednog broja 62. Obrasca PB 1;

– ukoliko je poreski obveznik u polje 2.2 Tip obveznika uneo oznaku (3), koja označava da se poreski bilans podnosi na Obrascu PBPJ, preuzima se podatak sa rednog broja 16. Obrasca PBPJ.

Polje 5.2 Poreska stopa – trenutno važeća 15%.

Polje 5.3 Obračunati porez (5.1 x 5.2) – izračunava se iznos poreza množenjem osnovice i poreske stope

Polje 5.4 Umanjenje obračunatog poreza – Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisani su poreski podsticaji po osnovu: poreskih oslobođenja; podsticaja kod ulaganja, otklanjanja dvostrukog oporezivanja dobiti ostvarene u drugoj državi koji predstavljaju umanjenje poreske obaveze za poreski period, I slično.

Polje 5.5 Obračunati porez po umanjenju – izračunava se odnosno prikazuje iznos obračunatog    poreza po umanjenju, kao razlika između obračunatog poreza i ukupnih umanjenja poreza.

Polje 5.6 Iznos obračunatog poreza po osnovu GPK – unosi se iznos poreza koji je obveznik dužan da plati nezavisno od činjenice da li u poreskoj prijavi ima iskazan podatak o iznosu poreske obaveze u polju 5.5. i to u slučaju srazmerno stečene imovine statusnom promenom (Polje 5.6.1 SI) ili u slučaju gubitka prava na poreski kredit (Polje 5.6.2 GPK).

U polje 5.7 – Poreska obaveza za period – prikazuje se iznos poreske obaveze za period kao zbir obračunatog poreza nakon umanjenja i ukupnog iznosa uvećanja, odnosno (5.7 = 5.5 + 5.6)

U polje 5.8 – Uplaćene akontacije poreza – unosi se podatak o iznosu plaćenih akontacija poreza.

U polje 5.9 – Iznos za uplatu (5.7 – 5.8. ako je > 0)/preplata – prikazuje se iznos za uplatu kao razlika poreske obaveze za period i uplaćenih akontacija.

 • Ukoliko je iznos utvrđene razlike veći od „0“ (nula) u polju 5.9 upisuje se utvrđena razlika.
 • Ukoliko je iznos utvrđene razlike manji od „0“ (nula) u polju 5.9 upisuje se iznos preplate sa predznakom „minus“

U polje 5.9a Iznos obračunate kamate – unosi se iznos obračunate kamate u slučaju:

1) Izmenjene poreske prijave – Ako poreski obveznik podnosi izmenjenu poresku prijavu, odnosno kada je u polje 1.3 Izmena prijave uneta oznaka (1), dužan je da obračuna kamatu na iznos za uplatu – razlika između iznosa u polju 5.9 izmenjene i iznosa u polju 5.9 prvobitne prijave, ako je ta razlika veća od nule, i to obračunatu od zakonskog dana dospeća obaveze iz prvobitno podnete poreske prijave do dana podnošenja izmenjene poreske prijave.

 

 

2) Neblagovremena prijava – Ako poreski obveznik podnese prijavu nakon isteka zakonskog roka za podnošenje poreske prijave. U tom slučaju poreski obveznik je dužan da obračuna i upiše iznos kamate za uplatu u polje 5.9a prijave, pri čemu za osnovicu uzima iznos obračunatog poreza iz polja 5.9 prijave koji je veći od nule. Kamata iz polja 5.9a obračunata je od zakonskog dana dospeća obaveze iz prijave koju podnosi do dana podnošenja prijave.

 

        6. Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije

 

 

U delu 6 iskazuju se podaci o utvrđivanju visine akontacije poreza na dobit za naredni poreski period. Članom 67. Zakona, propisano je da poreski obveznik tokom godine, porez na dobit

plaća u vidu mesečnih akontacija, čiju visinu utvrđuje na osnovu oporezive dobiti koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke, a koja je iskazana u poreskoj prijavi za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period i u kojoj se iskazuju i podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije u tekućoj godini.

Polje 6.1 Ostatak oporezive dobiti – podatak se preuzima iz Poreskog bilansa – Obrasca PB1 sa rednog broja 62. za tip obveznika sa oznakom (1) I (2) a sa rednog broja 16.Obrasca PBPJ za tip obveznika sa oznakom (3).

Polje 6.2 Poreska stopa – ispisuje se stopa poreza na dobit, trenutno važeća 15%.

Polje 6.3 Obračunati porez – izračunava se iznos obračunatog poreza množenjem ostatka oporezive dobiti sa rednog broja 6.1 i propisane stope od 15%

Polje 6.4 Umanjenje obračunatog poreza – prikazuje se podatak o iznosu umanjenja obračunatog poreza po osnovu neiskorišćenih poreskih kredita na koje poreski obveznik ima pravo prilikom utvrđivanja visine akontacije poreza, kao zbira svih iskazanih umanjenja, odnosno zbir polja 6.4.1 PK/PK1 + 6.4.2 SU + 6.4.3

 Polje 6.5 Ukupan iznos akontacija – izračunava se i prikazuje kao proizvod polja 6.3 I polja 6.4

Polje 6.6 Mesečni iznos akontacija – izračunava kada polje 6.5 podelimo sa brojem 12 (broj meseci).

        7. Podaci o poreskom konsolidovanju

Ovaj deo se popunjava samo ako je popunjeno polje 2.2a MPL.

Polje 7.1 PIB matičnog pravog lica – unosi se PIB matičnog pravnog lica i popunjava se ako poresku prijavu podnosi zavisno pravno lice;

Polje 7.2 Naziv matičnog pravnog lica – unosi se naziv matičnog pravnog lica (prikazuje se unosom PIB-a);

Polje 7.3 Iznos obračunatog poreza za uplatu – iznos se preuzima iz kolone 11. Obrasca KPB iz reda koji odgovara PIB-u podnosioca prijave ako prijavu podnosi matično pravno lice, a ako prijavu podnosi zavisno pravno lice podatak u ovo polje upisuje zavisno pravno lice u iznosu iskazanom u koloni 11. Obrasca KPB iz reda koji odgovara njegovom PIB-u.

Polje 7.4 Mesečni iznos akontacije – iznos se preuzima iz kolone 12. Obrasca KPB iz reda koji odgovara PIB-u podnosioca prijave ako prijavu podnosi matično pravno lice, a ako prijavu podnosi zavisno pravno lice podatak u ovo polje upisuje zavisno pravno lice u iznosu iskazanom u koloni 12. Obrasca KPB iz reda koji odgovara njegovom PIB-u.

 

        8. Podaci o likvidaciji

 Poreski obveznik u ovom delu poreske prijave iskazuje podatake o datumu otvaranja i okončanja postupka likvidacije, kao i podatke o likvidacionom upravniku, i to na sledeći način:

-Ako se podnosi konačna poreska prijava u toku poreskog perioda sa oznakom vrste prijave (3) u polju 1.1 i

 • oznakom osnova podnošenja 41 (polje 1.1a) – u slučaju otvaranja postupka likvidacije i
 • oznakom osnova podnošenja 43 – u slučaju nastavka postupka likvidacije, u naredni poreski period (polje 1.1a), vrši se i unos (otvaraju se polja za unos) podatka u delu 8A Otvaranje likvidacije Obrasca PDP i to:

Polje 8.1 – broj rešenja,

Polje 8.2 – datum otvaranja postupka likvidacije,

Polje 8.3 – ime i prezime likvidacionog upravnika,

 • oznakom osnova podnošenja 42 – u slučaju okončanja postupka likvidacije, obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podatka u delu 8A Otvaranje likvidacije i 8B Okončanje likvidacije Obrasca PDP, i to:

Polje 8.4 – datum okončanja postupka likvidacije,

 Polje 8.5 – broj odluke.

 

        9. Podaci o stečaju

 

 

Poreski obveznik u ovom delu poreske prijave iskazuje podatake o datumu otvaranja i zaključenju postupka stečaja, kao i podatke o stečajnom upravniku i to na sledeći način:

Ako se podnosi konačna poreska prijava u toku poreskog perioda sa oznakom vrste prijave (3) u polju 1.1, i

 • oznakom osnova podnošenja 51 (polje 1.1a)- u slučaju otvaranja postupka stečaja i
 • oznakom osnova podnošenja 53 – u slučaju prenošenja postupka stečaja u narednu godinu (polje 1.1a), obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podataka u delu 9A Otvaranje stečaja Obrasca PDP i to:

Polje 9.1 – broj rešenja,

Polje 9.2 – datum otvaranja postupka stečaja,

Polje 9.3 – ime i prezime stečajnog upravnika.

 • oznakom osnova podnošenja 52 – u slučaju donošenja rešenja o nastavku stečajnog postupka bankrotstvom, obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podatka I u delu 9B Bankrotstvo, Obrasca PDP, i to:

Polje 9.4 – datum rešenja o nastavljanju stečaja bankrotstvom,

Polje 9.5 – broj rešenja.

 • oznakom osnova podnošenja 54 – u slučaju donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka bankrotstvom, obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podatka I u delu 9C Zaključenje stečaja

bankrotstvom, Obrasca PDP, i to:

Polje 9.6 – datum rešenja o zaključenju stečaja bankrotstvom,

Polje 9.7 – broj rešenja.

 • oznakom osnova podnošenja 55 – u slučaju donošenja rešenja o usvajanju plana reorganizacije, obezbediće se unos (otvaraju se polja za unos) podatka u delu 9A Otvaranje stečaja i delu 9D Reorganizacija, Obrasca PDP, i to:

Polje 9.1 – broj rešenja ,

Polje 9.2 – datum otvaranja postupka stečaja,

Polje 9.3 – ime i prezime stečajnog upravnika,

Polje 9.8 – datum rešenja o usvajanju plana reorganizacije,

Polje 9.9 – broj rešenja.

  

        10. Podaci o statusnim promenama

 

 Poreski obveznik dužan je da podnese poresku prijavu u slučaju statusnih promena i tada popunjava polja:

Polje 10.1 Vrsta statusne promene – Unosi se jedna od oznaka vrste statusne promene, i to:

– oznaka (1) za pripajanje;

– oznaka (2) za spajanje;

– oznaka (3) za podelu;

 

Polje 10.1.a Statusna promena podela – Ukoliko je u polje 10.1 uneta oznaka statusne promene (3) podela, u polju 10.1a unosi se oznaka oblika podele, i to:

– oznaka (1) za podelu uz osnivanje;

– oznaka (2) za podelu uz pripajanje;

– oznaka (3) za mešovitu podelu;

 

Polje 10.2 Datum statusne promene – unosi se datum rešenja organa nadležnog za vođenje registra kojim je izvršena registracija statusne promene.

Polje 10.3 Podaci o društvu koje učestvuje u statusnoj promeni –  Unosom PIB-a u polje PDP 10.3 – automatski se ispisuje naziv poreskog obveznika koji učestvuje u statusnoj promeni.

 

      11.  Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika 

Na ovom polju omogućeno je podnosiocu prijave da unosi napomene, ako je potrebno u vezi sa poreskom prijavom u vidu slobodnog teksta, uz definisanje maksimalnog broja karaktera koje obveznik može uneti u predviđeno polje.

U slučaju kada poresku prijavu PDP podnosi punomoćnik nerezidentnog poreskog obveznika potrebno je uneti podatke o poreskom punomoćniku: PIB/JMBG; Naziv/Ime i prezime; Telefon zastupnika/punomoćnika;

 

Vrste obrazca

Razlika postoji kod nedobitnih organizacija kod kojih se pojavljuje obrazac Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije (obrazac IPONO). Ovaj obrazac služi nedobitnim organizacijama koje su ostvarile dobit, a koje pritom ispunjavaju uslove koji su navedeni u tom obrascu, da se oslobode plaćanja poreza na taj dobitak.

 

Napomena: Ovu Izjavu možete preuzeti OVDE.

 

U zakonu se navodi iznos dobitka od 400.000,00 RSD kao uslov, tako da ako neprofitna organizacija ostvari dobit koja je manja ili jednaka ovom iznosu, tada će imati pravo da ne plati porez na dobit. Ako bi dobit bila veća od 400.000,00 RSD tada bi neprofitna organizacija morala da plati porez na dobit. Pored ovog uslova od 400.000,00 RSD koji se odnosi na visinu dobitka, potrebno je ispuniti I još nekoliko uslova koji se navode u članu 44. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.