5. маја, 2020

Kako osnovati društvo ograničene odgovornosti

Društvo sa ograničenom odgovornošću (U nastavku teksta: “D.O.O.”) osnivaju pravna i fizička lica. To čine ulaganjem svojih novčanih i nenovčanih sredstava radi obavljanja zajedničke delatnosti i radi ostvarivanja profita. Kao i svaka pravna forma i ova ima svoje prednosti i nedostatke, kao i proceduru prilikom osnivanja.

 

Prednosti i nedostaci D.O.O.

Neke od prednosti osnivanja D.O.O. su:

 • Ograničena odgovornost za sve članove. Članovi odgovaraju za obaveze Društva samo do visine svog uloga.
 • Fleksibilnost upravljanja, jer vlasnici sami formiraju upravljačku strukturu Društva. Kod ovog oblika organizovanja članovi Društva učestvuju u upravljanju. Rukovođenje mogu poveriti pojedincu, odboru ili većini vlasnika.
 • Potreban je mali osnivački ulog (100,00 RSD)
 • Mogući su veći poslovni poduhvati.
 • Obavljanje privrednih delatnosti od koji postoje ograničenja u pogledu pravne forme (banke, osiguravajuće organizacije…).

Neki od nedostataka ove pravne forme su:

 • Osnivanje Društva, proces registracije i promene podataka o Društvu zahtevaju veće finansijske izdatke.
 • Ograničeno je prenošenje vlasničkih udela pravom preče kupovine Društva i članova.
 • Veće su poreske obaveze.
 • Postoje ograničenja vezana za raspolaganje novcem.

 

Osnivanje društva ograničene odgovornosti i registracija u Agenciji za privredne registre

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave. Zajedno sa njom podnosi se i propisana dokumentacija i dokaz o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, nekoj od organizacionih jedinica ili pošti.  Iznos naknade za osnivanje koja se uplaćuje na račun APR je 4.900,00 RSD, a za registraciju i objavlivanje osnivačkog akta 1.000,00 RSD.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje.

 

Neophodna dokumntacija za osnivanje

Za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji, neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji):

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću, koja se može preuzeti sa zvanične stranice APR
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre- izvod iz matičnog registra),
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

 

Ukoliko je zakonom predviđeno da se uz registracionu prijavu dostavlja overena dokumentacija – to podrazumeva overu od strane organa nadležnog za overu potpisa (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni  su samo notari, osim u jedinicama lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini).

Dokumentacija na stranom jeziku

Dokumentacija, koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu, postaje strana javna isprava. Mora sadržati Apostille (pečat) – ukoliko je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Šta je Apostille? Obrazac potvrde posebno propisan Haškom konvencijom i izrađen kao štambulj u koji se upisuju određeni podaci. To je pečat „Apostille“.

Ovo nije potrebno ukoliko je između konkretne strane zemlje i Republike Srbije zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilateralni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. „puna“ legalizacija.

Napomena: Koje su države ugovornice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava možete naći na stranici Haške konvencije.

Kada se registru dostavlja dokument koji predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti (osnivački akt, ugovor o statusnoj promeni/plan podele, ugovor o pristupanju člana i povećanju kapitala, odluka o povećanju nenovčanog kapitala) ovaj dokument mora biti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Napomena: Uz dokumentaciju koja je sačinjena na stranom jeziku, obavezno se dostavlja prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača.

 

Zakonski i ostali zastupnici

Zakonom o privrednim društvima propisano je da društva imaju zakonske (statutarne) zastupnike i ostale zastupnike. Kada je reč o zakonskim (statutarnim) zastupnicima, Zakon je za svaku pravnu formu propisao koja su to lica odnosno funkcije. Zbog toga morate voditi računa da se kao zakonski zastupnici kod svake pojedine forme mogu upisati samo one funkcije koje zakon predviđa. Kod ostalih zastupnika funkcije se ne registruju. Ovo međutim nije smetnja da društvo u svojim internim aktima određeno lice imenuje sa nekom funkcijom koju samo odabere.

Dozvoljene funkcije zakonskih (statutarnih) zastupnika u d.o.o. u skladu sa važećom zakonskom regulativom su sledeće:

 

 • direktor
 • d. direktora
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
 • d. predsednika izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)

 

Organi uprave u društvu sa ograničenom odgovornošću

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno. Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora. Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora i nadzorni odbor. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravljanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

 

U društvu sa ograničenom odgovornošću svi direktori su i zakonski zastupnici. Oni se upisuju na jedinstvenoj registracionoj prijavi osnivanja DOO. Ukoliko će društvo pored direktora imati i druge zastupnike (zamenika direktora i drugo) oni se takođe upisuju u jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja DOO kao Ostali zastupnici.

 

Posebna pravila važe sa društva sa ograničenom odgovornošću koja će obavljati delatnost finansijskog lizinga. Na ova društva primenjuje se Zakon o finansijskom lizingu. U skladu sa njegovim odredbama organi davaoca lizinga su upravni i izvršni odbor.

 

Osnovni (registrovani) kapital društva sa ograničenom odgovornošću

Ulozi mogu biti:

 1. novčani i
 2. nenovčani.

Ulozi se zražavaju u dinarima. Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti dinarska protivvrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga. To možete proveriti ovde.

Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili nenovčani) iznosi najmanje 100,00 RSD (osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos).

Ulog se prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ne mora uplatiti odnosno uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku u kome će član društva uplatiti odnosno uneti ulog. Rok za uplatu ne može biti duži od pet godina i računa se od dana donošenja osnivačkog akta. Članovi društva stiču udeo u društvu preuzimanjem obaveze uplate odnosno unošenja uloga.

Napomena: ako se novčani ulog ne uplaćuje prilikom osnivanja, već se ta obaveza ostavlja za kasnije Registru se ne dostavlja dokaz o uplati osnivačkog uloga, niti o otvaranju poslovnog računa u banci, već će ova potvrda biti dostavljena naknadno, kada ulog bude i uplaćen.

 

Nenovčani ulozi

Nenovčani ulozi mogu biti samo u stvarima i pravima. Vrednost nenovčanog uloga se utvrđuje sporazumom od strane svih članova društva. Može se vršiti i putem procene stručnog lica koje je od nadležnog državnog organa ovlašćeno da vrši procene određenih stvari i prava (sudski veštak, revizor ili drugo stručnog lice). Ukoliko, u skladu sa čl. 56. i 57. Zakona o privrednim društvima nije vršena procena vrednosti nenovčanog uloga, sačinjava se potvrda o njegovoj vrednosti, u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima koja se dostavlja radi registracije i objavljivanja.

Kada se nenovčani ulog osnivača sastoji iz neke nepokretnosti, osnivački akt predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti.  Ovaj dokument mora biti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Iskreno se nadamo kako će vam, uz ovaj vodič, otvaranje d.o.o biti najmanji problem. U tome i u daljnjem poslovanju želimo vam mnogo sreće.