Kadrovske usluge
za preduzeća

KADROVSKE EVIDENCIJE

Zakonodavstvo u oblasti rada i socijalne sigurnosti obavezuje sve poslodavce na vođenje određenih evidencija o zaposlenima, troškovima rada, radnom vremenu. Podaci zaposlenih moraju se odgovarajuće zaštititi.

PRIPREMA INTERNIH RADNO-PRAVNIH AKATA PREDUZEĆA
Obavezni interni akti: sistematizacija, ocena rizika, zdravstvena ocena rizika, mobing, zaštita ličnih podataka...
Ostali neobavezni akti: pravilnik o zaradama, nagradama, interna pravila o godišnjem odmoru, pravilnik o upotrebi službenih vozila.
PRIPREMA IZVRŠNIH AKATA I DRUGO KADROVSKO SAVETOVANJE I POMOĆ
ugovori o radu,
ugovori o stipendiranju,
ugovor o obrazovanju uz rad,
prijava zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje,
obaveštenje o godišnjem odmoru,
ugovor o korišćenju službenog vozila u privatne svrhe,
zdravstvene kartice,
razna obaveštenja zaposlenima.
KADROVSKE NOVOSTI

Obaveštavamo vas o novostima u oblasti obavezujućih kolektivnih ugovora, zakona o radnim odnosima i ostalim zakonima i propisima koji se dotiču obaveza i prava zaposlenih i ostalih ugovornih saradnika (autori, podizvođači, studenti…).

Vođenje personalnih predmeta za zaposlene

Ažurna i sveobuhvatna kadrovska evidencija sa odgovarajućom dokumentacijom na jednom mestu osnovni je uslov za rad kadrovske službe i učinkovita podrška prilikom posete inspekcije. Sa ekipom iskusnih stručnjaka pomažemo vam tako što:

preuzmemo brigu za zakonsku usklađenost vaše kadrovske funkcije,

pomažemo vam prilikom uspostavljanja zakonskih potrebnih evidencija, pripreme obaveznih pravilnika i sl.

kontrolišemo vaše evidencije i na vreme, pre dolaska inspekcije, upozoravamo vas na eventuelna odstupanja od zakonskih zahteva.

Praćenje svih kadrovskih evidencija možete da poverite i našim stručnjacima: isticanje ugovora na određeno vreme, obaveštavanje zaposlenih u pogledu prava na godišnji odmor, dinamika obavljanja preventivnih lekarskih pregleda, ispiti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu…

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS