Antikorona mere države za pomoć kompanijama i poslodavcima

Naš tim stručnjaka iz Unija Consultinga pripremio je brzi pregled finansijskih mera države za pomoć kompanijama i poslodavcima. Proverite koje su vam opcije kao kompaniji, samozaposlenom ili poslodavcu. Molimo Vas da se ne ustručavajte i da nas kontaktirate u slučaju bilo kakvih pitanja na info.bg@unija.

Datum zadnje objave: 8. 4. 2020

Obveznici fiskalnih kasa mogu izabrati rad od kuće ili prekid rada Smanjenje kamatne stope u odnosu na kamatu koja važi u redovnim uslovima Odlaganje rokova koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na upravni postupak Odlaganje rokova koji ističu za vreme vanrednog stanja u sudskim postupcima Odlaganje plaćanja obaveza prema bankama i lizing kućama Odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit u drugom kvartalu 2020. godine Oslobađanje davaoca donacija od obaveze plaćanja PDV Donete su mere za očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za privatni sektor Direktna pomoć velikim preduzećima u privatnom sektoru        Direktna pomoć malim, mikro i srednjim preduzećima privatnom sektoru Produžen je rok za podnošenje godišnjih izveštaja Moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za javna preduzeća
Pravni osnov Uputstvo Poreske uprave na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomski posledica nastalih usled bolesti COVID- 19 Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti fnansijskog sektora;
Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti fnansijskog sektora;
Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava I korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu
Razlozi Kako se uslovi za rad za vreme vanrednog stanja menjaju, poslodavci mogu odlučiti da li će rad nastaviti od kuće ili će se odučiti za prekid rada za vreme vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Osnovni cilj ove mere je da se od plaćanja PDV oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19. Ovim programom Vlada Republike Srbije želi da minimizira spoljne uticaje (pad tražnje, prekid lanaca snabdevanja i dr.) i njihove posledice (smanjene zaposlenosti, nelikvidnost i dr) na poslovanje srpske privrede Očuvanje nivoa zaposlenosti i pomoć preduzećima koja su najviše pogođena ovom krizom. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade sprovodi se u cilju obezbeđenja likvidnosti, održanja provredne aktivnosti i zaposlenosti Cilj navedene mera je da se poslodavci stimulišu da sačuvaju postojeći nivo zaposlenosti Nemogućnost obavljanja aktivnosti zbog epidemije virusa COVID-19 ili obavljanja aktivnosti u znatnom smanjenom obimu. Cilj ove mere je da se pomogne preduzetnicima da održe poslovanje kao i sprečavanje pokretanja postupka prestanka obavljanja delatnosti. Kao posledica promene radnih uslova usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja.
Uslovi i dokazi 1. Ukoliko se poslodavac odluči da nastavi rad od kuće, neophodno je da Poresku Upravu obavesti o mestu gde će obavljati aktivnost, odnosno delatnost. U navedenom slučaju biće u obavezi da kreira dnevne i periodične izveštaje.
2. Ukoliko se poslodavac odluči da privremeno zatvori svoj maloprodajni objekat zbog vanrednog stanja, nije u obavezi da izvrši defiskalizaciju fiskalne kase, osim ako prekid obavljanja delatnosti registruju u APR. Oni nisu u obaveza da kreiraju dnevne i periodične izveštaje. Poslodaci su u obavezi da o privremenom prekidu poslovanja obaveste Poresku Upravu, kao i da na objektu istaknu vidljivo obaveštenje.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. marta 2020. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 1,75%.
Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:
•stopa zatezne kamate, od 12. marta 2020. godine, 9,75%
•stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 11. marta 2020. godine, 1,75%.
Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci. Ovom Uredbom je propisano da za vreme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje:
*tužbe u parničnom postupku;
*privatne tužbe u krivičnom postupku;
*predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili *postupka izvršenja i obezbeđenja;
*tužbe u upravnom sporu i
*ustavne žalbe.
Plaćanje se odlaže na period od najmanje 90 dana, odnosno za vreme trajanja vanrednog stanja. Banke i lizing kuće svojim klijenitma mogu ponuditi I druge olakšice u vezi sa otplatom njihovih obaveza.

Tokom trajanja vanrednog stanja banka/lizing kuća ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Dužnicima kojima rate kredita dospevaju do 31.3.2020. banka ima pravo da iste naplati, osim ako se oni ne obrate banci zahtevom da i te rate uđu u moratorijum.

Mere se ne primenjuju na privredne subjekte koji su: tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja); ili su privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve obveznike poreza na dobit bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. Za poreske obveznike na koje se mera odnosi, osnovni uslovi za primenu su identični bez obzira na ekonomsku snagu konkretnog poreskog obveznika. Mere se ne primenjuju na privredne subjekte koji su: tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja); ili su privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a, ostvaruje se doniranjem proizvoda čijim prometom se bave, ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19. Program predviđa dve mere:
1) program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije, i
2) garantne šeme za podršku privredi u uslovima COVID-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji.
Da privredni subjekti nisu umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i koji nisu privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja , odnosno pre 15.03.2020. godine. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve poslodavce bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. Da privredni subjekti nisu umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposleni na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i koji nisu privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja , odnosno pre 15.03.2020. godine Da privredni subjekti nisu umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i koji nisu privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja , odnosno pre 15.03.2020. godine / Ova mera će se odnositi, pretpostavljamo, na pravna lica po osnovu koje oni neće imati pravo na isplatu dividende svojim osnivačima.
Način sprovođenja Neophodno je da se o odluci obavesti nadležna Poreska Uprava elektronskim putem. Automatski Prema članu 3. stav 1. Uredbe, rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Uredba se primenjuje na rokove u poreskom postupku (postupci kontrole, utvrđivanja i prinudne naplate poreza) jer se poreski postupak smatra posebnim upravnim postupkom.

Automatski Banke I lizing kuće su bile dužne da do 21. marta 2020. godine na svojoj internet stranici objave ponudu za zastoj u otlplati obaveza. Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja ponude (do 31. marta 2020. godine) ne odbije istu, smatraće se da je ponudu prihvatio. Ako, s druge strane, dužnik želi da nastavi sa otplatom kredita, lizing rate, o tome pisanim putem mora obavestiti banku, odnosno lizing kuću. / / / Tek treba da bude uređen način na koji će se ova mera operativno sprovoditi. Prema do sada nezvaničnim informacijama ova pomoć će se koristiti za mart, april i maj, a za preduzeća koja su već isplatila zarade za mart, važiće za april, maj i jun (nema refundacije). Tek treba da bude uređen način na koji će se ova mera operativno sprovoditi.
Poslodavcu će ova sredstva najverovatnije biti uplaćena na poseban takozvani namenski račun i on ih mora isključivo iskoristiti za isplatu neto zarada zaposlenima.
Ova vrsta pomoći je namenjena velikim preduzećima čiji su zaposleni poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada (član 116. i 117. Zakona o radu), u iznosu od 50% neto minimalne zarade. Ova pomoć je opredeljena srazmerno broju lica koja navedeni poslodavci zadržavaju u radnom odnosu, iako je za radom tih lica privremeno prestala potreba.
Prema do sada nezvaničnim informacijama ova pomoć će se koristiti za mart, april i maj, a za preduzeća koja su već isplatila zarade za mart, važiće za april, maj i jun (nema refundacije. Tek treba da bude uređen način na koji će se ova mera operativno sprovoditi. Pomoć privrednim subjektima (mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru) podrazumeva uplatu pomoći u visini neto minimalne zarade za svako lice koje ima status zaposlenog za vreme trajanja vanrednog stanja. To podrazumeva uplatu sredstava u iznosu od po 250 evra u tri mesečne rate (znači ukupno 750 evra) za svakog zaposlenog. S tim da će navedena pomoć startovati od sredine maja meseca. Poslodavcu će ova sredstva najverovatnije biti uplaćena na poseban takozvani namenski račun i on ih mora isključivo iskoristiti za isplatu neto zarada zaposlenima. Rok za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja se pomera, a novi rok je 15 dana od dana završetka vanrednog stanja. /
Rok za odlučivanje / / / / 10 dana / / / / / / / /
Napomene Za obe navedene mogućnosti obveznik fiskalizacije je dužan da obavesti Poresku Upravu. Poreski obveznici kojima je ranije odloženo plaćanje poreza u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji za vreme vanrednog stanja neće morati da izmiruju svoje obaveze, i to počevši od rate koja je dospela u martu 2020. godine.
Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate,​​ pri čemu u navedenom periodu neće obračunavati ni kamatu.
OPREZ! U slučaju upravnih akata koja su doneta pre uvođenja vanrednog stanja nije predviđeno posebno računanje rokova, što znači da ti rokovi mogu da isteknu za vreme vanrednog stanja.

Rokovi propisani drugim poreskim zakonima npr. rokovi za podnošenje poreskih prijava, rokovi za plaćanje poreza i dr. ostaju nepromenjeni.

/ OPREZ! Banke/ lizing kuće u periodu zastoja zaračunavati redovnu kamatu na ostatak duga, koju će pripisati glavnici nakon isteka perioda zastoja, i naplatiti u preostalom periodu otplate kredita.

Pre nego što donesete odluku da li želite zastoj u otplati duga ili ne obavezno kontaktirajte banku/lizing kuću da vam obračuna uvećanje duga po ovom osnovu. U zavisnosti od visine duga, iznosi mogu biti značajni, tako da ako imate likvidna sredstva, ova opcija se uopšte ne isplati.

/ / / Svi poslodavci koji se opredele da koriste ovu meru mogu da koriste odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade do početka 2021. godine, najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate. Pre donošenja uredbi nije moguća primena ove mere. Ovaj set mera je usmeren na to da država podnese deo tereta isplate naknade zarada licima za koje je nastupio prekid rada, a koja poslodavci tačnije velika pravna lica zadržavaju u radnom odnosu. Trebalo bi imati u vidu da se ne ulazi u poslovnu politiku velikih pravnih lica, niti ograničava broj zaposlenih kojima se utvrđuje prekid rada, niti se na bilo koji način utiče na obim prava koji zaposleni ostvaruju u toku prekida rada. Kod ovog seta mera je napravljena razlika u načinu primene po osnovu ekonomske snage obveznika. Privredni subjekti koji su razvrstani kao velika privredna društva imaju značajno veću ekonomsku snagu u odnosu na preduzetnike mikro, mala i srednja pravna lica. / /
Obveznici fiskalnih kasa mogu izabrati rad od kuće ili prekid rada Smanjenje kamatne stope u odnosu na kamatu koja važi u redovnim uslovima Odlaganje rokova koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na upravni postupak Odlaganje rokova koji ističu za vreme vanrednog stanja u sudskim postupcima Odlaganje plaćanja obaveza prema bankama i lizing kućama Oslobađanje davaoca donacija od obaveze plaćanja PDV Donete su mere za očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za privatni sektor Produžen je rok za podnošenje godišnjih izveštaja        Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i plaćaju porez na stvarni prihod u privatnom sektoru
Pravni osnov Uputstvo Poreske uprave na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomski posledica nastalih usled bolesti COVID- 19 Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti fnansijskog sektora;
Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti fnansijskog sektora;
Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava I korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu
Razlozi Kako se uslovi za rad za vreme vanrednog stanja menjaju, poslodavci mogu odlučiti da li će rad nastaviti od kuće ili će se odučiti za prekid rada za vreme vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomski posledica nastalih usled vanrednog stanja. / / / Osnovni cilj ove mere je da se od plaćanja PDV oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19. Ovim programom Vlada Republike Srbije želi da minimizira spoljne uticaje (pad tražnje, prekid lanaca snabdevanja i dr.) i njihove posledice (smanjene zaposlenosti, nelikvidnost i dr) na poslovanje srpske privrede. Očuvanje nivoa zaposlenosti i pomoć preduzećima koja su najviše pogođena ovom krizom. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade sprovodi se u cilju obezbeđenja likvidnosti, održanja provredne aktivnosti i zaposlenosti Kao posledica promene radnih uslova usled vanrednog stanja. Nemogućnost obavljanja aktivnosti zbog epidemije virusa COVID-19 ili obavljanja aktivnosti u znatnom smanjenom obimu. Cilj ove mere je da se pomogne preduzetnicima da održe poslovanje kao i sprečavanje pokretanja postupka prestanka obavljanja delatnosti.
Uslovi i dokazi 1. Ukoliko se poslodavac odluči da nastavi rad od kuće, neophodno je da Poresku Upravu obavesti o mestu gde će obavljati aktivnost, odnosno delatnost. U navedenom slučaju biće u obavezi da kreira dnevne i periodične izveštaje.
2. Ukoliko se poslodavac odluči da privremeno zatvori svoj maloprodajni objekat zbog vanrednog stanja, nije u obavezi da izvrši defiskalizaciju fiskalne kase, osim ako prekid obavljanja delatnosti registruju u APR. Oni nisu u obaveza da kreiraju dnevne i periodične izveštaje. Poslodaci su u obavezi da o privremenom prekidu poslovanja obaveste Poresku Upravu, kao i da na objektu istaknu vidljivo obaveštenje.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. marta 2020. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 1,75%.
Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:
•stopa zatezne kamate, od 12. marta 2020. godine, 9,75%
•stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 11. marta 2020. godine, 1,75%.
Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci. Ovom Uredbom je propisano da za vreme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje:
*tužbe u parničnom postupku;
*privatne tužbe u krivičnom postupku;
*predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili *postupka izvršenja i obezbeđenja;
*tužbe u upravnom sporu i
*ustavne žalbe.
Plaćanje se odlaže na period od najmanje 90 dana, odnosno za vreme trajanja vanrednog stanja. Banke i lizing kuće svojim klijenitma mogu ponuditi I druge olakšice u vezi sa otplatom njihovih obaveza.

Tokom trajanja vanrednog stanja banka/lizing kuća ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Dužnicima kojima rate kredita dospevaju do 31.3.2020. banka ima pravo da iste naplati, osim ako se oni ne obrate banci zahtevom da i te rate uđu u moratorijum.

Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a, ostvaruje se doniranjem proizvoda čijim prometom se bave, ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19. Program predviđa dve mere:
1) program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije, i
2) garantne šeme za podršku privredi u uslovima COVID-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji.
Da privredni subjekti nisu umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i koji nisu privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja , odnosno pre 15.03.2020. godine. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve poslodavce bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. / Da preduzetnik nije umanjio broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i nije privremeno prekinuo poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja , odnosno pre 15.03.2020. godine
Način sprovođenja Neophodno je da se o odluci obavesti nadležna Poreska Uprava elektronskim putem. Automatski Prema članu 3. stav 1. Uredbe, rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Uredba se primenjuje na rokove u poreskom postupku (postupci kontrole, utvrđivanja i prinudne naplate poreza) jer se poreski postupak smatra posebnim upravnim postupkom.

Automatski Banke I lizing kuće su bile dužne da do 21. marta 2020. godine na svojoj internet stranici objave ponudu za zastoj u otlplati obaveza. Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja ponude (do 31. marta 2020. godine) ne odbije istu, smatraće se da je ponudu prihvatio. Ako, s druge strane, dužnik želi da nastavi sa otplatom kredita, lizing rate, o tome pisanim putem mora obavestiti banku, odnosno lizing kuću. / / Tek treba da bude uređen način na koji će se ova mera operativno sprovoditi. Rok za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja se pomera, a novi rok je 15 dana od dana završetka vanrednog stanja. Prema do sada nezvaničnim informacijama ova pomoć će se koristiti za mart, april i maj, a za preduzeća koja su već isplatila zarade za mart, važiće za april, maj i jun (nema refundacije). Tek treba da bude uređen način na koji će se ova mera operativno sprovoditi. Pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod podrazumeva uplatu pomoći u visini neto minimalne zarade za svako lice koje ima status zaposlenog za vreme trajanja vanrednog stanja. To podrazumeva uplatu sredstava u iznosu od po 250 evra u tri mesečne rate (znači ukupno 750 evra) za svakog zaposlenog. S tim da će navedena pomoć startovati od sredine maja meseca. Poslodavcu će ova sredstva najverovatnije biti uplaćena na poseban takozvani namenski račun i on ih mora isključivo iskoristiti za isplatu neto zarada zaposlenima.
Rok za odlučivanje / / / / 10 dana / / / / /
Napomene Za obe navedene mogućnosti obveznik fiskalizacije je dužan da obavesti Poresku Upravu. Poreski obveznici kojima je ranije odloženo plaćanje poreza u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji za vreme vanrednog stanja neće morati da izmiruju svoje obaveze, i to počevši od rate koja je dospela u martu 2020. godine.
Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate,​​ pri čemu u navedenom periodu neće obračunavati ni kamatu.
OPREZ! U slučaju upravnih akata koja su doneta pre uvođenja vanrednog stanja nije predviđeno posebno računanje rokova, što znači da ti rokovi mogu da isteknu za vreme vanrednog stanja.

Rokovi propisani drugim poreskim zakonima npr. rokovi za podnošenje poreskih prijava, rokovi za plaćanje poreza i dr. ostaju nepromenjeni.

/ OPREZ! Banke/lizing kuće u periodu zastoja zaračunavati redovnu kamatu na ostatak duga, koju će pripisati glavnici nakon isteka perioda zastoja, i naplatiti u preostalom periodu otplate kredita.

Pre nego što donesete odluku da li želite zastoj u otplati duga ili ne obavezno kontaktirajte banku/lizing kuću da vam obračuna uvećanje duga po ovom osnovu. U zavisnosti od visine duga, iznosi mogu biti značajni, tako da ako imate likvidna sredstva, ova opcija se uopšte ne isplati.

/ / Svi poslodavci koji se opredele da korsite ovu meru mogu da koriste odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade do početka 2021. godine, najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate. Pre donošenja uredbi nije moguća primena ove mere. / Kod ovog seta mera je napravljena razlika u načinu primene po osnovu ekonomske snage obveznika. Privredni subjekti koji su razvrstani kao velika privredna društva imaju značajno veću ekonomsku snagu u odnosu na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica.
Obveznici fiskalnih kasa mogu izabrati rad od kuće ili prekid rada Smanjenje kamatne stope u odnosu na kamatu koja važi u redovnim uslovima Odlaganje rokova koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na upravni postupak Odlaganje rokova koji ističu za vreme vanrednog stanja u sudskim postupcima Odlaganje plaćanja obaveza prema bankama i lizing kućama Odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit u drugom kvartalu 2020. godine Oslobađanje davaoca donacija od obaveze plaćanja PDV Donete su mere za očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za privatni sektor Direktna pomoć preduzećima u privatnom sektoru Produžen je rok za podnošenje godišnjih izveštaja Moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za javna preduzeća
Pravni osnov Uputstvo Poreske uprave na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomski posledica nastalih usled bolesti COVID- 19 Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti fnansijskog sektora;
Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti fnansijskog sektora;
Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava I korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu
Razlozi Kako se uslovi za rad za vreme vanrednog stanja menjaju, poslodavci mogu odlučiti da li će rad nastaviti od kuće ili će se odučiti za prekid rada za vreme vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja. Osnovni cilj ove mere je da se od plaćanja PDV oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19. Ovim programom Vlada Republike Srbije želi da minimizira spoljne uticaje (pad tražnje, prekid lanaca snabdevanja i dr.) i njihove posledice (smanjene zaposlenosti, nelikvidnost i dr) na poslovanje srpske privrede Očuvanje nivoa zaposlenosti i pomoć preduzećima koja su najviše pogođena ovom krizom. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade sprovodi se u cilju obezbeđenja likvidnosti, održanja provredne aktivnosti i zaposlenosti Cilj navedene mera je da se poslodavci stimulišu da sačuvaju postojeći nivo zaposlenosti Kao posledica promene radnih uslova usled vanrednog stanja. Ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled vanrednog stanja.
Korisnici Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji koji je zadovoljio navedene uslove. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji koji je zadovoljio navedene uslove. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji koji je zadovoljio navedene uslove. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji. Bilo koji poslodavac koji je ispunio navedene uslove. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji. Bilo koji poslodavac u Republici Srbiji.
Uslovi i dokazi 1. Ukoliko se poslodavac odluči da nastavi rad od kuće, neophodno je da Poresku Upravu obavesti o mestu gde će obavljati aktivnost, odnosno delatnost. U navedenom slučaju biće u obavezi da kreira dnevne i periodične izveštaje.
2. Ukoliko se poslodavac odluči da privremeno zatvori svoj maloprodajni objekat zbog vanrednog stanja, nije u obavezi da izvrši defiskalizaciju fiskalne kase, osim ako prekid obavljanja delatnosti registruju u APR. Oni nisu u obaveza da kreiraju dnevne i periodične izveštaje. Poslodaci su u obavezi da o privremenom prekidu poslovanja obaveste Poresku Upravu, kao i da na objektu istaknu vidljivo obaveštenje.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. marta 2020. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 1,75%.
Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:
•stopa zatezne kamate, od 12. marta 2020. godine, 9,75%
•stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 11. marta 2020. godine, 1,75%.
Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci. Ovom Uredbom je propisano da za vreme vanrednog stanja prestaju teći rokovi za podnošenje:
*tužbe u parničnom postupku;
*privatne tužbe u krivičnom postupku;
*predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili *postupka izvršenja i obezbeđenja;
*tužbe u upravnom sporu i
*ustavne žalbe.
Plaćanje se odlaže na period od najmanje 90 dana, odnosno za vreme trajanja vanrednog stanja. Banke i lizing kuće svojim klijenitma mogu ponuditi I druge olakšice u vezi sa otplatom njihovih obaveza.

Tokom trajanja vanrednog stanja banka/lizing kuća ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Dužnicima kojima rate kredita dospevaju do 31.3.2020. banka ima pravo da iste naplati, osim ako se oni ne obrate banci zahtevom da i te rate uđu u moratorijum.

Mere se ne primenjuju na privredne subjekte koji su: tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja); ili su privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve obveznike poreza na dobit bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. Za poreske obveznike na koje se mera odnosi, osnovni uslovi za primenu su identični bez obzira na ekonomsku snagu konkretnog poreskog obveznika. Mere se ne primenjuju na privredne subjekte koji su: tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja); ili su privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a, ostvaruje se doniranjem proizvoda čijim prometom se bave, ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19. Program predviđa dve mere:
1) program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije, i
2) garantne šeme za podršku privredi u uslovima COVID-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji.
Da privredni subjekti nisu umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i koji nisu privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja , odnosno pre 15.03.2020. godine. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve poslodavce bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. Da privredni subjekti nisu umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposleni na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja) i koji nisu privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja , odnosno pre 15.03.2020. godine / /
Iznos refundiranja ili mere / / / / / / U potpunosti. / / 50% ili 100% neto minimalne zarade u zavisnosti od veličine poslodavca. / /
Način sprovođenja Neophodno je da se o odluci obavesti nadležna Poreska Uprava elektronskim putem. Automatski Prema članu 3. stav 1. Uredbe, rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Uredba se primenjuje na rokove u poreskom postupku (postupci kontrole, utvrđivanja i prinudne naplate poreza) jer se poreski postupak smatra posebnim upravnim postupkom.

Automatski Banke I lizing kuće su bile dužne da do 21. marta 2020. godine na svojoj internet stranici objave ponudu za zastoj u otlplati obaveza. Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja ponude (do 31. marta 2020. godine) ne odbije istu, smatraće se da je ponudu prihvatio. Ako, s druge strane, dužnik želi da nastavi sa otplatom kredita, lizing rate, o tome pisanim putem mora obavestiti banku, odnosno lizing kuću. / / / Tek treba da bude uređen način na koji će se ova mera operativno sprovoditi. Prema do sada nezvaničnim informacijama ova pomoć će se koristiti za mart, april i maj, a za preduzeća koja su već isplatila zarade za mart, važiće za april, maj i jun (nema refundacije). Tek treba da bude uređen način na koji će se ova mera operativno sprovoditi.
Poslodavcu će ova sredstva najverovatnije biti uplaćena na poseban takozvani namenski račun i on ih mora isključivo iskoristiti za isplatu neto zarada zaposlenima.
Ova vrsta pomoći je namenjena velikim i MSP preduzećima čiji su zaposleni poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada (član 116. i 117. Zakona o radu), u iznosu od 50% ili 100% neto minimalne zarade. Ova pomoć je opredeljena srazmerno broju lica koja navedeni poslodavci zadržavaju u radnom odnosu, iako je za radom tih lica privremeno prestala potreba.
Rok za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja se pomera, a novi rok je 15 dana od dana završetka vanrednog stanja. Ova mera će se odnositi, pretpostavljamo, na pravna lica po osnovu koje oni neće imati pravo na isplatu dividende svojim osnivačima.
Rok za odlučivanje / / / / 10 dana / / / / / / /
Obaveza poslodavca Poslodavac ima obavezu da zaposlenima obezbedi uslove za rad od kuće, ukoliko se odluči za tu opciju. / / / Ukoliko želi da nastavi sa isplatom obaveze o tome obavesti banku ili lizing kuću u proisanom roku. Obaveza poslodavca je da ispuni navedene uslove za ostvarivanje prava na primenu navedene mere. Obaveza poslodavca je da ispuni navedene uslove za ostvarivanje prava na primenu navedene mere. Obaveza poslodavca je da ispuni navedene uslove za ostvarivanje prava na primenu navedene mere. Obaveza poslodavca je da ispuni navedene uslove za ostvarivanje prava na primenu navedene mere. Obaveza poslodavca je da ispuni navedene uslove za ostvarivanje prava na primenu navedene mere. / /
Napomene Za obe navedene mogućnosti obveznik fiskalizacije je dužan da obavesti Poresku Upravu. Poreski obveznici kojima je ranije odloženo plaćanje poreza u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji za vreme vanrednog stanja neće morati da izmiruju svoje obaveze, i to počevši od rate koja je dospela u martu 2020. godine.
Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate,​​ pri čemu u navedenom periodu neće obračunavati ni kamatu.
OPREZ! U slučaju upravnih akata koja su doneta pre uvođenja vanrednog stanja nije predviđeno posebno računanje rokova, što znači da ti rokovi mogu da isteknu za vreme vanrednog stanja.

Rokovi propisani drugim poreskim zakonima npr. rokovi za podnošenje poreskih prijava, rokovi za plaćanje poreza i dr. ostaju nepromenjeni.

/ OPREZ! Banke/lizing kuće u periodu zastoja zaračunavati redovnu kamatu na ostatak duga, koju će pripisati glavnici nakon isteka perioda zastoja, i naplatiti u preostalom periodu otplate kredita.

Pre nego što donesete odluku da li želite zastoj u otplati duga ili ne obavezno kontaktirajte banku/lizing kuću da vam obračuna uvećanje duga po ovom osnovu. U zavisnosti od visine duga, iznosi mogu biti značajni, tako da ako imate likvidna sredstva, ova opcija se uopšte ne isplati.

/ / / Svi poslodavci koji se opredele da korsite ovu meru mogu da koriste odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade do početka 2021. godine, najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate. Pre donošenja uredbi nije moguća primena ove mere. Ovaj set mera je usmeren na to da država podnese deo tereta isplate naknade zarada licima za koje je nastupio prekid rada, a koja poslodavci zadržavaju u radnom odnosu.
Trebalo bi imati u vidu da se kod velikih pravnih lica ne ulazi u poslovnu politiku, niti ograničava broj zaposlenih kojima se utvrđuje prekid rada, niti se na bilo koji način utiče na obim prava koji zaposleni ostvaruju u toku prekida rada.
/ /
Pomoć za organizovanje rada
Pravni osnov Preporuka za organizovanje rada u javnim upravama i državnim institucijama
Korisnici Javni sektor
Pravne opcije Ministarstvo državne i lokalne uprave donelo je preporuku da roditelji dece do 12 godina rade ukoliko je moguće od kuće. Ova preporuka se odnosi prvenstveno na javni sektor, s tim da takođe se ova preporuka odnosi i na poslodavce u privatnom sektoru. Ukoliko poslodavac zbog prirode posla ne može organizovati rad od kuće roditeljima dece do 12 godina, neophodno je onda organizovati rad u smenama i to da se smena rada jednog roditelja ne poklapa sa smenom rada drugog roditelja.
Direktna pomoć punoletnim građanima Republike Srbije
Pravni osnov Donošenje pravnog okvira za primenu navedenih mera predviđeno je u narednom periodu
Korisnici Punoletni građani
Način ostvarivanja Direktna uplata u iznosi od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.