Tabelarni pregled pomerenih rokova

Delimo sa vama tabelarni pregled pomerenih rokova nakon ukidanja vanrednog stanja. Uredbu o pomeranju rokova možete preuzeti ovde.

Ovom Uredbom je predviđeno pomeranje rokova za dostavljanje finanskijskih izveštaja, poreskih prihava na porez na dobit i porez na prihod od samostalne delatnosti, važenje licenci za obavljanje revizije itd, na različite rokove od dana prestanka vanrednog stanja.

R.br. Obaveza Rok za koji se odlaže Novi (odloženi) rok
1. Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja 4. avgust 2020.
2. Rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja 3. septembar 2020.
3. Rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja (ukoliko je rok istekao za vreme vanrednog stanja) 5. jun 2020.
4. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica i poreske prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja 4. avgust 2020.
5. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica obveznika čija je poslovna godina različita od kalendarske iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje ističe za vreme vanrednog stanja 4. avgust 2020.
6. Rok za podnošenje prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika koji poslovne knjige vode u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja 4. avgust 2020.
7. Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja 4. avgust 2020.
8. Važenje licenci za obavljanje revizije 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja (ukoliko je rok istekao za vreme vanrednog stanja) 5. jun 2020.
9. Važenje licenci za procenitelje vrednosti nepokretnosti 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja (ukoliko je rok istekao za vreme vanrednog stanja ili ističe 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja) 5. jul 2020.
10. Rok za predaju godišnjih izveštaja obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja 5. jul 2020.